دوره 12، شماره 3 - ( پاییز 1396 )                   جلد 12 شماره 3 صفحات 276-287 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه مشاوره، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
2- گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
3- گروه مشاوره، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. ، jyounesi@uswr.ac.ir
چکیده:   (3011 مشاهده)

اهداف تفکر قطعی‌نگر به عنوان عامل مخربی در مختل‌کردن تعادل بین امید و ترس نقش مهمی در سلامت روان به خصوص افسردگی و اضطراب دارد. این تحریف در اثر انعطاف‌ناپذیری شناختی در ذهن ظاهر می‌شود، به طوری که خود یکی از دلایل مهم افسردگی و دیگر ناسازگاری‌های روانی است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین تفکر قطعی‌نگر با افسردگی و احساس تنهایی در سالمندان انجام گرفت. 
مواد و روش ها مطالعه حاضر از نوع توصیفی‌همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی سالمندان بیش از ۶۰ سال ساکن در آسایشگاه سالمندان کرج در سال ۹۴-۹۳ بود که از این بین ۱۴۲ سالمند (زن و مرد) به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به پرسش‌نامه‌های تفکر قطعی‌نگر (DTQ) مقیاس افسردگی سالمندان (GDS)، مقیاس احساس تنهایی راسل (UCLA) پاسخ دادند. داده‌های گردآوری‌شده برای تجزیه‌وتحلیل وارد نرم‌افزار AMOS و با استفاده از مدل تحلیل مسیر، تحلیل شدند.
یافته ها نتایج تحلیل مسیر نشان داد که تفکر قطعی‌نگر با متغیرهای افسردگی (P≤۰/۰۰۱) و احساس تنهایی (P≤۰/۰۰۱) رابطه مثبت معنی‌داری داشت. همچنین در پیش‌بینی احساس تنهایی با میزان اتای ۰/۲۶ و در پیش‌بینی افسردگی با میزان اتای ۰/۲۸ ضریب تأثیر معنی‌داری داشت. میانگین سنی زنان سالمند ۶۷/۲ و مردان سالمند ۶۵/۴ و نیز میانگین متغیرهای تفکر قطعی‌نگر، احساس تنهایی و افسردگی در دو گروه زنان و مردان به ترتیب ۱۱۸/۵۰، ۷۰/۸۰ و ۱۲/۵۵ است. 
نتیجه گیری با توجه به نتایج به‌دست‌آمده می‌توان گفت که تفکر قطعی‌نگر با افسردگی و احساس تنهایی در سالمندان رابطه معناداری دارد. همچنین تفکر قطعی‌نگر پیش‌بینی‌کننده افسردگی و احساس تنهایی در سالمندان است. بنابراین انجام مداخلات روان‌شناختی برای به چالش‌کشاندن تحریف شناختی تفکر قطعی‌نگر و توجه به سلامت روان سالمندان بسیار حائز اهمیت است. 

متن کامل [PDF 4632 kb]   (1348 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1533 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۱۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱۵

فهرست منابع
1. Salar A, Boryri T, Khojasteh F, Salar E, Jafari H, Karimi M. [Evaluating the physical, psychological and social problems and their relation to demographic factors among the elderly in Zahedan city during 2010-2012 (Persian)]. Feyz Journals of Kashan University of Medical Sciences. 2013; 17(3): 305-311.
2. Payahoo L, Khaje-bishak Y, Pourghasem B, Kabir-alavi M-b. [The survey of the relationship between quality of life of elderly with depression and physical activity in Tabriz, Iran (Persian)]. Rehabilitation Medicine. 2014; 2(2):39-46.
3. Ahmadzadeh GH. [Geriateric depressive disorder (comorbidity of depression with medical conditions in geriatric patients) (Persian)]. Journal of Research in Behavioural Sciences, 2010; 8(2): 147-158.
4. Manzouri L, Babak A, Merasi M. [The depression status of the elderly and it's related factors in Isfahan in 2007 (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2010; 4(4):27-33.
5. Koochaki G, Hojjati H, Sanagoo A. [The relationship between loneliness and life satisfaction of the elderly in Gorgan and Gonbad Cities (Persian)]. Journal of Research Development in Nursing & Midwifery. 2012; 9(1):61-68
6. VanderWeele TJ, Hawkley LC, Thisted RA, Cacioppo JT. A marginal structural model analysis for loneliness: Implications for intervention trials and clini-cal practice. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2011; 79(2):225–35. doi: 10.1037/a0022610 [DOI:10.1037/a0022610]
7. Parkhurst JT, Hopmeyer A. Developmental change in the sources of loneliness in childhood and adolescence: Constructing a theoretical model. Loneliness in childhood and adolescence. 1999:56-79. doi: 10.1017/cbo9780511551888.004 [DOI:10.1017/CBO9780511551888.004]
8. Asher SR, Paquette JA. Loneliness and peer relations in childhood. Current Directions in Psychological Science. 2003; 12(3):75-8. doi: 10.1111/1467-8721.01233 [DOI:10.1111/1467-8721.01233]
9. Heinrich LM, Gullone E. The clinical significance of loneliness: A literature review. Clinical Psychology Review. 2006; 26(6):695-718. doi: 10.1016/j.cpr.2006.04.002 [DOI:10.1016/j.cpr.2006.04.002]
10. Chiang KJ, Chu H, Chang HJ, Chung MH, Chen CH, Chiou HY, et al. The effects of reminiscence therapy on psychological well-being, depression, and loneliness among the institutionalized aged. International Journal of Geriatric Psychiatry. 2010; 25(4):380-388. doi: 10.1002/gps.2350 [DOI:10.1002/gps.2350]
11. Bondevik M, Skogstad A. Loneliness among the oldest old, a comparison between residents living in nursing homes and residents living in the community. The International Journal of Aging and Human Development. 1996; 43(3):181-97. doi: 10.2190/9c14-nhux-xqpl-ga5j [DOI:10.2190/9C14-NHUX-XQPL-GA5J]
12. Alpass FM, Neville S. Loneliness, health and depression in older males. Aging & Mental Health. 2003; 7(3):212-6. [DOI:10.1080/1360786031000101193] [PMID]
13. Masi CM, Chen HY, Hawkley LC, Cacioppo JT. A meta-analysis of interventions to reduce loneliness. Personality and Social Psychology Review. 2010; 15(3):219–66. doi: 10.1177/1088868310377394 [DOI:10.1177/1088868310377394]
14. Tilvis RS, Kähönen-Väre MH, Jolkkonen J, Valvanne J, Pitkala KH, Strandberg TE. Predictors of cognitive decline and mortality of aged people over a 10-year period. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences. 2004; 59(3):M268-M274. doi: 10.1093/gerona/59.3.m268 [DOI:10.1093/gerona/59.3.M268]
15. Rudatsikira E, Muula AS, Siziya S, Twa-Twa J. Suicidal ideation and associated factors among school-going adolescents in rural Uganda. BMC Psychia-try. 2007; 7(1):67. doi: 10.1186/1471-244x-7-67 [DOI:10.1186/1471-244X-7-67]
16. Cacioppo JT, Hughes ME, Waite LJ, Hawkley LC, Thisted RA. Loneliness as a specific risk factor for depressive symptoms: Cross-sectional and longitu-dinal analyses. Psychology and Aging. 2006; 21(1):140-51. doi: 10.1037/0882-7974.21.1.140 [DOI:10.1037/0882-7974.21.1.140]
17. Hawkley LC, Cacioppo JT. Loneliness matters: A theoretical and empirical review of consequences and mechanisms. Annals of Behavioral Medicine. 2010; 40(2):218-27. doi: 10.1007/s12160-010-9210-8 [DOI:10.1007/s12160-010-9210-8]
18. Weiss RS. Loneliness: The experience of emotional and social isolation. Cambridge: MIT Press; 1975.
19. Davidian H. [Recognizing and treating depression in Iranian culture (Persian)]. Tehran: Iran Academy of Medical Science; 2007.
20. Rezayi S, Manouchehri M. [Comparison of mental disorders between home owner residents and nurse homes elders (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2008; 3(1):16-25.
21. Mobasheri M, Moezy M. [The prevalence of depression among the elderly population of Shaystegan and Jahandidegan nursing homes in Shahrekord (Per-sian)]. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences. 2010; 12(3):89-94.
22. Theeke LA, Mallow J. Loneliness and quality of life in chronically Ill rural older adults: Findings from a pilot study. American Journal of Nursing. 2013; 113(9):28-37. doi: 10.1097/01.naj.0000434169.53750.14 [DOI:10.1097/01.NAJ.0000434169.53750.14]
23. Somers S. Emotionally reconsidered: The role of cognition in emotional responsiveness. Journal of Personality and Social Psychology. 1981; 41(3):553-61. doi: 10.1037/0022-3514.41.3.553 [DOI:10.1037/0022-3514.41.3.553]
24. Warner R. The environment of schizophrenia: Innovations in practice, policy and communications. Abingdon: Routledge; 2000. [DOI:10.4324/9780203361177]
25. Younesi J, Manzari Tavakkoli V, Hashemzadeh V. Relationship between Deterministic Thinking and Defense Mechanisms among students at University of Tehran. Journal of Behavioral Sciences in Asia. 2014; 2(8):19-31.
26. Corey G. Theory and practice of counseling and psychotherapy. Scarborough: Nelson Education; 2015.
27. Younesi J, Mirafzal AA. Development of deterministic thinking scale based on Iranian culture. Psychology. 2013; 4(11):808-812. doi: 10.4236/psych.2013.411116 [DOI:10.4236/psych.2013.411116]
28. Younesi J, Mirafzal A. Development of deterministic thinking questionnaire. Paper presented at: 10th European Congress of Psychology Prague Czech Re-public; 3-6 July 2007; Prague, Czech.
29. Esbati M. The state of Deterministic Thinking among mothers of autistic children. Iranian Rehabilitation Journal. 2011; 9(14):10-13.
30. Younesi SJ, Mirafzal A, Tooyserkani M. deterministic thinking among cancer patients as a new method to increase psychosocial adjustments. Iranian Jour-nal of Cancer Prevention. 2012; 5(2):81-6. PMCID: PMC4299623 [PMID] [PMCID]
31. Beck AT, Epstein N, Harrison R. Cognitions, attitudes and personality dimensions in depression. British Journal of Cognitive Psychotherapy. 1983; 1:1–16.
32. Younesi J, Bahrami F. Prediction of rate of marital satisfaction among Tehranian couples by deterministic thinking. Journal of Iranian Psychologists. 2009; 14:34-43.
33. Gertner J. The futile pursuit of happiness. The New York Times Magazine. 2003 Sept 7:44-7.
34. Younesi SJ, Ravari MT, Esbati M. Relationship between Deterministic Thinking and General Health. Applied Psychology. 2014; 2(6):38-47.
35. Maghsoudzade M. [Prediction of marital satisfaction of Shahed sons and spouses by rate of deterministic thinking and communication skills (Persian)] [MSc. thesis]. Tehran: University of social welfare and rehabilitation sciences; 2010.
36. Rah Anjam S. [Prediction of hope rate by deterministic thinking among students of Azad universities of Tehran] [MSc. thesis]. Tehran: Islamic Azad Uni-versity; 2010.
37. Daniel K. Loneliness and depression among university Students in Kenya. Global Journal of Human-Social Science Research. 2013; 13(4):11-18.
38. Yesavage JA, Brink T, Rose TL, Lum O, Huang V, Adey M, et al. Development and validation of a geriatric depression screening scale: A preliminary re-port. Journal of Psychiatric Research. 1983; 17(1):37-49. doi: 10.1016/0022-3956(82)90033-4 [DOI:10.1016/0022-3956(82)90033-4]
39. Shiekh J, Yesavage J. Geriatric Depression Scale: Recent findings and development of a short version. In: Brink T editor. Clinical gerontology: A guide to assessment and intervention. New York: Howarth Press; 1986.
40. Malakouti K, Fathollahi P, Mirabzadeh A, Salavati M, Kahani S. [Validation of Geriatric Depression Scale (GDS-15) in Iran (Persian)]. Research in Medi-cine. 2006; 30(4):361-9.
41. Mitchell AJ, Bird V, Rizzo M, Meader N. Diagnostic validity and added value of the Geriatric Depression Scale for depression in primary care: A meta-analysis of GDS 30 and GDS 15. Journal of Affective Disorders. 2010; 125(1):10-7. doi: 10.1016/j.jad.2009.08.019 [DOI:10.1016/j.jad.2009.08.019]
42. Russell D, Peplau LA, Ferguson ML. Developing a measure of loneliness. Journal of Personality Assessment. 1978; 42(3):290-4. doi: 10.1207/s15327752jpa4203_11 [DOI:10.1207/s15327752jpa4203_11]
43. Peplau LA, Cutrona CE. The revised UCLA Loneliness Scale: Concurrent and discriminant validity evidence. Journal of Personality and Social Psycholo-gy. 1980; 39(3):472-80. doi: 10.1037//0022-3514.39.3.472 [DOI:10.1037//0022-3514.39.3.472]
44. Russell DW. UCLA Loneliness Scale (Version 3): Reliability, validity, and factor structure. Journal of Personality Assessment. 1996; 66(1):20-40. doi: 10.1207/s15327752jpa6601_2 [DOI:10.1207/s15327752jpa6601_2]
45. Younesi J. The role of cognitive distortion (Deterministic thinking) on Psychological pathology. Iranian Association of Psychology. 2004; 3(12):73-86.
46. Younesi J, Younesi M, Asgari A. Prediction of rate of marital satisfaction among Tehranian couples by deterministic thinking. Paper Presented at: The 28th International Congress of Psychology. 8-13 August 2008; Berlin, Germany.
47. Franklin LL, Ternestedt BM, Nordenfelt L. Views on dignity of elderly nursing home residents. Nursing Ethics. 2006; 13(2):130-46. doi: 10.1191/0969733006ne851oa [DOI:10.1191/0969733006ne851oa]
48. Routasalo PE, Savikko N, Tilvis RS, Strandberg TE, Pitkälä KH. Social contacts and their relationship to loneliness among aged people–a population-based study. Gerontology. 2006; 52(3):181-7. doi: 10.1159/000091828 [DOI:10.1159/000091828]
49. Sheikholeslami F, Masouleh SR, Khodadadi N, Yazdani M. [Loneliness and general health of elderly (Persian)]. Holistic Nursing and Midwifery. 2012; 21(2):28-34.
50. Weishaar ME, Beck AT. Hopelessness and suicide. International Review of Psychiatry. 1992; 4(2):177-84. doi: 10.3109/09540269209066315 [DOI:10.3109/09540269209066315]