دوره 12، شماره 2 - ( تابستان 1396 )                   جلد 12 شماره 2 صفحات 170-179 | برگشت به فهرست نسخه ها
استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. ، mehdi_arabzadeh@hotmail.com
چکیده:   (609 مشاهده)

اهداف سرزندگی ذهنی داشتن وضعیت مثبت، سرشار از انرژی و بانشاط بودن است. چنین حالتی در دوره سالمندی اهمیت فراوانی دارد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه نیازهای اساسی روان‌شناختی با سرزندگی ذهنی در سالمندان بود.
مواد و روش ها پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی از نوع مقطعی است. جامعه آماری این تحقیق تمامی سالمندان زن و مرد شهر تهران بودند که در مجموع 235 شرکت‌کننده شامل 100 زن و 135 مرد به طور در دسترس انتخاب شدند و با مقیاس‌های سرزندگی ذهنی ریان و فردریک و نیازهای اساسی روان‌شناختی دسی و ریان آزموده شدند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در بخش آمار توصیفی از شاخص‌های میانگین، انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی از تحلیل رگرسیون چندگانه گام‌به‌گام استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS23 استفاده شد.
یافته ها نتایج تحلیل همبستگی و رگرسیون گام‌به‌گام به ترتیب نشان داد بین متغیرهای خودفرمانی و سرزندگی ذهنی ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد (01/0P<، 60/0=r). بین متغیرهای شایستگی و سرزندگی ذهنی نیز ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد (01/0>P، 53/0=r). همچنین، بین متغیرهای ارتباط و سرزندگی ذهنی ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد (01/0>P، 58/0=r). متغیرهای ﺧﻮدفرمانی، ارتباط و شایستگی می‌توانند 31 درصد از واریانس سرزندگی ذهنی در سالمندان را تبیین و پیش‌بینی کنند. 
 نتیجه گیری برآورده‌شدن نیازهای اساسی روان‌شناختی در سالمندان به سرزندگی ذهنی آن‌ها منجر می‌شود. بنابراین شناخت نیازهای اساسی روان‌شناختی و توجه به آن‌ها می‌تواند راهکاری مؤثر برای حفظ سرزندگی ذهنی سالمندان باشد. 

متن کامل [PDF 3833 kb]   (414 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (248 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱/۲۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۱۰