دوره 12، شماره 3 - ( پاییز 1396 )                   جلد 12 شماره 3 صفحات 312-325 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. ، e.sadri@uma.ac.ir
2- گروه مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3- روه مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
چکیده:   (2533 مشاهده)

اهداف سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است. با افزایش جمعیت سالمندان، توجه به مسائل و نیازهای این مرحله، خصوصاً سالمندان ساکن آسایشگاه‌ها ضروری به نظر می‌رسد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان گروهی مرور زندگی بر بهزیستی روان‌شناختی و امید به زندگی زنان سالمند ساکن شهر اردبیل صورت گرفت.
مواد و روش ها مطالعه حاضر نیمه‌آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی زنان سالمند ساکن آسایشگاه‌های شهر اردبیل در سال ۱۳۹۵ تشکیل می‌دادند. به منظور اجرای این مطالعه، ۳۰ نفر از زنان ساکن این آسایشگاه‌ها که موقعیت ورود به مطالعه را داشتند، به‌طور تصادفی ساده انتخاب شدند و به طور مساوی در دو گروه مداخله (۱۵ نفر) و گواه (۱۵ نفر) قرار گرفتند. برای گردآوری داده‌ها از مقیاس‌های بهزیستی روان‌شناختی ریف (۱۹۸۹) و امید اشنایدر (۱۹۹۱) استفاده شد. پس از اجرای پیش‌آزمون، گروه‌درمانی مرور زندگی با تأکید بر نظریه اریکسون، به صورت شش جلسه گروهی و به مدت ۶ هفته و ۱ جلسه (۹۰ دقیقه‌ای) در هفته برای گروه مداخله اجرا شد. برای گروه گواه، هیچ مداخله درمانی صورت نگرفت و در فهرست انتظار ماندند. پس از پایان آموزش، پس‌آزمون برای هر دو گروه تکرار شد. داده‌های حاصل، با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره و به کمک نرم‌افزار spss نسخه ۲۰ تجزیه‌وتحلیل شدند.
یافته ها نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین نمرات مؤلفه‌های خودمختاری، تسلط بر محیط، رشد شخصی، روابط مثبت با دیگری، هدف در زندگی و پذیرش خود بین گروه‌های مداخله و گواه تفاوت معناداری وجود دارد (P<۰/۰۱). همچنین نتایج نشان داد که این درمان باعث افزایش امید به زندگی زنان سالمند در گروه مداخله شده است (P<۰/۰۵).
نتیجه گیری درمان گروهی مرور زندگی، افزایش بهزیستی روان‌شناختی و امید به زندگی در سالمندان را به دنبال دارد. از این رو نظر به اهمیت مسئله سالمندی و مسائل روان‌شناختی آن و با توجه به نتایج این مطالعه، ‌می‌توان از این روش درمانی به‌عنوان یکی از درمان‌های حمایتی و مؤثر روان‌شناسان و پزشکان شاغل در حوزه‌ سالمند بهره جست.

متن کامل [PDF 5689 kb]   (1145 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1455 مشاهده)  
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱۵

فهرست منابع
1. Abedi HA, Shahriari M, Ali Mohammadi N. [Geriatric nursing (Persian)]. Tehran: Oruj Publications; 2001.
2. Zamani S, Bahrainian S, Ashrafi S, Moqtaderi S. [Effect of spiritual intelligence on quality of life and psychological well being among elderly living at nursing homes in Bandar Abbas (Persian)]. Iranian Journal of Geriatric Nursing. 2015; 1(4):82-94.
3. Ali Pour F, sajadi H, Setareh Forozan A, Biglarian A. [The role of social support in elderly quality of life (Persian)]. Social Welfare Quarterly. 2009; 9(33):149-167.
4. World Health Organization. Definition of an older or elderly person. Health statistics and health information systems [Internet]. 2012 [Updated 21 June 2012]. Available from: http://www who int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/index html
5. Hekmati pour N, Taheri N, Hojjati H, Rabiee S. [Evaluation of the relationship between social support and quality of life in elderly patients with diabetes (Persian)]. Journal of Diabetes Nursing. 2015; 3(1):42-50.
6. Fuller BG, Stewart Williams JA, Byles JE. Active living—the perception of older people with chronic conditions. Chronic Illness. 2010; 6(4):294–305. doi: 10.1177/1742395310377673 [DOI:10.1177/1742395310377673]
7. Sola-Carmona JJ, López-Liria R, Padilla-Góngora D, Daza MT, Sánchez-Alcoba MA. Anxiety, psychological well-being and self-esteem in Spanish fami-lies with blind children. A change in psychological adjustment? Research in Developmental Disabilities. 2013; 34(6):1886–90. doi: 10.1016/j.ridd.2013.03.002 [DOI:10.1016/j.ridd.2013.03.002]
8. Cheng ST, Chan ACM. Measuring psychological well-being in the Chinese. Personality and Individual Differences. 2005; 38(6):1307–16. doi: 10.1016/j.paid.2004.08.013 [DOI:10.1016/j.paid.2004.08.013]
9. Yeganeh T. [Role of religious orientations in determination of hope and psychological well-being in female patients with breast cancer (Persian)]. Iranian Journal of Breast Disease. 2013; 6(3):47-56.
10. Ryff CD, Singer BH. Best news yet on the six-factor model of well-being. Social Science Research. 2006; 35(4):1103–19. doi: 10.1016/j.ssresearch.2006.01.002 [DOI:10.1016/j.ssresearch.2006.01.002]
11. Snyder CR, Ritschel LA, Rand KL, Berg CJ. Balancing psychological assessments: Including strengths and hope in client reports. Journal of Clinical Psy-chology. 2006; 62(1):33–46. doi: 10.1002/jclp.20198 [DOI:10.1002/jclp.20198]
12. Khaledian M, Gharibi H, Gholizadeh Z, Shakeri R. [The impact of group Cognitive Behavioral Therapy (CBT) on depression decrease and hopefulness in-crease of empty nest syndrome (Persian)]. Journal of Family Counseling and Psychotherapy. 2013; 3(2):261-279.
13. Iglesias J. Loneliness in elderly people [MSc. thesis]. Granada: University of Granada; 2005.
14. Bailey TC, Snyder CR.. Satisfaction with life and hope: A look at age and marital status. The Psychological Record. 2010; 57(2):233–40. doi: 10.1007/bf03395574 [DOI:10.1007/BF03395574]
15. Knight B. Psychotherapy with the elderly. [S. Mohammadi, Persian Trans.]. Tehran: Asar-e Moaser; 2006.
16. Sabbaghi H, Ismaeil M, Kalantar Koshe M. [Effectiveness of life review therapy with a focus on Islamic ontology on child-parent relationships for teens (Persian)]. Pazhoohesh Dar Masael-e Talim Va Tarbiat-e Eslami. 2015; 23(26):139-163.
17. Karimi M, Esmaeli M, Aryn KH. [The effectiveness of life review therapy on decrease of depression symptoms in elderly women (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2010; 5(16):37-56.
18. Holland DS. The effects of life review on ego integrity versus ego despair in the geriatric population: A case study. Miami: Caribbean Center for Advanced Studies, Miami Institute of Psychology; 1997
19. Weiss JC. A comparison of cognitive group therapy withadults. [PhD Dissertation]. Morgantown: West Virginia University; 2010.
20. Haber D. Life review: Implementation, theory, research, and therapy.The International Journal of Aging and Human Development. 2006; 63(2):153-71. doi: 10.2190/DA9G-RHK5-N9JP-T6CC [DOI:10.2190/DA9G-RHK5-N9JP-T6CC]
21. Hirsch CR, Mouratoglou VM. Life review of an older adult with memory difficulties. International Journal of Geriatric Psychiatry. 1999; 14(4):261-265. doi: 10.1002/(sici)1099-1166(199904)14:4<261::aid-gps894>3.3.co;2-q https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1166(199904)14:4<261::AID-GPS894>3.3.CO;2-Q [DOI:10.1002/(SICI)1099-1166(199904)14:43.3.CO;2-Q]
22. Burke L. Developmental psychology (from conception to childhood). [Y. Seyed Mohammadi, Persian Trans.]. Tehran: Arasbaran; 2005.
23. Haight B, Michel Y, Hendrix S. Life review: Preventing despair in newly relocated nursing home residents short-term and long-term effects. International Journal of Aging and Human Development. 2008; 47(2):119–42. doi: 10.2190/a011-brxd-hafv-5nj6 [DOI:10.2190/A011-BRXD-HAFV-5NJ6]
24. Watt L, Cappeliez P. Integrative and instrumental reminiscence therapies for anxiety in adults: Intervention strategies and treatment effectiveness. Aging & Mental Health. 2010; 4(2):166-183. doi: 10.1080/13607860050008691 [DOI:10.1080/13607860050008691]
25. Korte J, Bohlmeijer ET, Cappeliez P, Smit F, Westerhof GJ. Life review therapy for older adults with moderate depressive symptomatology: A pragmatic randomized controlled trial. Psychological Medicine. 2012; 42(6):1163–1173. doi: /10.1017/s0033291711002042
26. Taghadosi M, Fahimifar A. [Effect of life review therapy with spiritual approach on the life quality among cancer patients (Persian)]. Journal of Kashan University of Medical Sciences. 2014; 18(2):135-144.
27. Alizadehfard S. [The effect of life review group therapy on elderly with chronic pain (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2012; 7(2):60-67.
28. Dehgan K. [The effect of life review group therapy on Death anxiety and life satisfaction among women of elderly in 2015-2016 (Persian)] [MSc. thesis] Teh-ran: Allameh Tabataba'i University; 2015.]
29. Mehdipour Sh. [The effect of life review group therapy on The general health of adolescent girls (Persian)] [MSc. thesis]. Tehran: Allameh Tabataba'i Univer-sity; 2010.
30. Bozorgian N. [The effect of life review group therapy on Social Adjustment Cultural in retired women (Persian)] [MSc. thesis].Tehran: Allameh Tabataba'i University; 2011.
31. Shah Karami M. [Effectiveness of life review therapy with a focus on Islamic ontology on Marital conflict and decided on the stability of marriage (Persian)] [MSc. thesis]. Tehran: Allameh Tabataba'i University; 2014.
32. Bazargan Harandi A, Sarmad Z. [Research methods in behavioral sciences (Persian)]. Tehran: Agah; 2016.
33. Hauser RM, Springer KW, Pudrovska T. Temporal structures of psychological well-being: continuityor change. Paper Presented at: The Meetings of the Ger-ontological Society of America. 14 November 2005; Orlando, Florida.
34. Bayani AA, Ashoor Koochekya M, Bayanib A. [Reliability and validity of Ryff's psychological well-being scales (Persian)]. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2008; 14(2):146-151
35. Snyder CR, Peterson C. Handbook of hope: Theory, measures and applications. San Diego: Academic Press; 2000.
36. Golzari M. [Validating of Snyder's Scale (Persian)] [MSc. thesis]. Tehran: Allameh Tabataba'i University; 2007.
37. Haight BK, Webster JD. The art and science of reminiscing: Theory, research, methods, and applications. Washington D.C.: Taylor & Francis; 1995.
38. Zarif Golbar Yazdi H, Aghamohammadian Sherbaf HR, Mousavi Far N, Moeeinizadeh M. [The effectiveness of well-being therapy on stress and psycholog-ical well-being infertile women (Persian)]. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2012; 15(2):49-56.
39. Fava GA, Ruini C. Development and characteristics of a well-being enhancing psychotherapeutic strategy: Well-being therapy. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 2013; 34(1):45–63. doi: 10.1016/s0005-7916(03)00019-3 [DOI:10.1016/S0005-7916(03)00019-3]
40. Hamzezade Ghalee jogi M. [Positive effects of reminiscence therapy on increased optimism and reduced depression among nursing home residents (Persian)] [MSc. thesis]. Tehran: Allameh Tabataba'i University; 2014.
41. Hallford DJ, Mellor D, Cummins RA. Adaptive autobiographical memory in younger and older adults: The indirect association of integrative and instru-mental reminiscence with depressive symptoms. Memory. 2013; 21(4):444–57. doi: 10.1080/09658211.2012.736523 [DOI:10.1080/09658211.2012.736523]