XML English Abstract Print


1- ارشد دانشگاه خوارزمی ، orano.soheila@gmail.com
2- دکتری استادیار دانشگاه خوارزمی
3- دکتری دانشیار دانشگاه خوارزمی
چکیده:   (5625 مشاهده)

اهداف هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه با معنای زندگی و بهزیستی روانشناختی سالمندان  میباشد.

مواد و روش ها در این پژوهش، تعداد 200 نفر(96زن و104 مرد) از سالمندان شهر تهران  در سال 95از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه های طرحواره یانگ، معنای زندگی استگر و بهزیستی روانشناختی ریف، مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره همزمان نشان داد که 37%از جستجوی معنا،27%از وجود معنا،27%پذیرش خود،24%روابط مثبت با دیگران%44،تسلط بر محیط به وسیله طرحواره های ناسازگار اولیه قابل پیش بینی بوده و خرده مقیاس های رشد فردی،زندگی  هدفمند و خودمختاری  ازقابلیت پیش بینی به وسیله طرحواره ها برخوردار نیستند.این همبستگی از نظر اماری معنی دار است(p<0�01) .همچنین مدل رگرسیونی تبیین شده نیز بر اساس ازمون تحلیل واریانس انجام شده خطی و معنادار است.زیرا مقدار ازمون f برای تعیین معنی داری اثر متغیرهای مستقل بر جستجوی معنا و وجود معنا 21|5 و 22|3با سطح معناداریp<0|001  بوده و برای اثر متغیرهای مستقل بر مولفه های بهزیستی روانشناختی پذیرش خود23|3=fروابط مثبت با دیگران68|2=f،تسلط بر محیط17|2=fسطح معنی داری p<0|001گزارش شد.

نتیجه گیری نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که طرحواره های ناسازگاراولیه معیارهای سخت گیرانه،ایثار،اطاعت،محرومیت هیجانی   انزوای اجتماعی و شکست  توانایی پیش بینی کنندگی معنای زندگی و بهزیستی روانشناختی را دارند و بر سلامت روان  در دوران سالمندی با میانگین سنی 65-80 تاثیر گذار میباشند.

متن کامل [DOCX 154 kb]   (246 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۵/۶/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۵/۷/۲۷