دوره 12، شماره 4 - ( زمستان 1396 )                   جلد 12 شماره 4 صفحات 402-413 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Entezari M, Shamsipour Dehkordi P, Sahaf R. Effect of Physical Activity on Cognitive Flexibility and Perfectionism in the Elderly. Salmand: Iranian Journal of Ageing. 2018; 12 (4) :402-413
URL: http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-1190-fa.html
انتظاری مرضیه، شمسی پور دهکردی پروانه، صحاف رباب. اثربخشی فعالیت جسمانی بر انعطاف‌پذیری شناختی و کمال‌گرایی سالمندان. سالمند: مجله سالمندی ایران. 1396; 12 (4) :402-413

URL: http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-1190-fa.html


1- گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
2- گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
3- مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. ، robabsahaf@gmail.com
متن کامل [PDF 2356 kb]   (2664 دریافت)     |   چکیده (HTML)  (5699 مشاهده)
متن کامل:   (2893 مشاهده)
مقدمه
جمعیت جهان به‌سرعت رو به پیرشدن است. در سال 2050، بیش از دو میلیارد نفر از ساکنان جهان را افراد 60ساله و بیشتر از آن تشکیل خواهند داد [1]. به همین ترتیب می‌توان گفت یکی از مراحل مهم و حساس زندگی انسان، مرحله سالمندی است [2]. در فرایند سالمندی طبیعی، فرایند‌های شناختی تحلیل می‌یابند [3]. منظور از انعطاف‌پذیری شناختی که حدود چهاردهه است محققان به آن توجه کرده‌اند، توانایی تغییر آمایه‌های شناختی به منظور سازگاری با محرک‌های در حال تغییر محیط است و می‌تواند فکر و رفتار فرد را در پاسخ به تغییرات شرایط محیطی سازگار کند [4]. افرادی که انعطاف‌پذیری شناختی خوبی ندارند، هنگام احساس غم به سمت نشخوار فکری گرایش می‌یابند [5]. اگان معتقد است یکی از عواملی که می‌تواند بر ارتقای فرایندهای انعطاف‌پذیری شناختی تأثیر مثبت داشته باشد، کمال‌گرایی مثبت است [6]. در واقع کمال‌گرایی نوعی منش شخصیتی است که فرد تمایل به تلاش بیشتر برای افزایش سطح عملکرد خود دارد [7]. امروزه شواهد پژوهشی زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد کمال‌گرایی همانند انعطاف‌پذیری شناختی با افزایش سن کاهش می‌یابد. مارتینو همکاران در پژوهشی نشان دادند افراد با سطح کمال‌گرایی منفی، افرادی هستند که از لحاظ شناختی انعطاف‌ناپذیرند و به نشخوار فکری روی می‌آورند [8]. در طول 25 سال گذشته مطالعه و پژوهش در حوزه کمال‌گرایی چندبعدی توسعه یافته است و اغلب پژوهشگران به انجام تحقیقاتی در قالب کمال‌گرایی، ورزش و تمرین پرداخته‌اند [9]. تعدادی از پژوهشگران اذعان دارند فعالیت جسمانی ممکن است از سلامت شناختی و کمال‌گرایی محافظت کند یا به عبارتی این دو را افزایش دهد [9 ،7]. فیلیپس و همکاران در پژوهشی اثر 18ماه فعالیت جسمانی بر کیفیت زندگی سالمندان را بررسی کردند و نشان دادند فعالیت جسمانی با کیفیت زندگی در ارتباط است [10]. همچنین عنوان کردند که نوع الگوی ورزشی تأثیر متفاوتی را در کمال‌گرایی و عملکرد شناختی سالمندان ایجاد می‌کند [11]. همچنین پژوهشگران دیگری نشان داده‌اند که احتمالاً افزایش فعالیت‌های هوازی افراد، اجرای تکالیفی را که نیاز به انعطاف‌پذیری دارد، بهبود می‌بخشد [12]. در همین راستا محققانی گزارش می‌کنند که با انجام تمرین و فعالیت جسمانی انعطاف‌پذیری شناختی در جوانان بهبود می‌یابد؛ اگر چه اشاره‌ای به نوع و شدت تمرین نکرده‌اند [13]
با شرح مطالب مذکور می‌توان استنباط کرد سؤالاتی در مطالعات گذشته بی‌پاسخ مانده است و مستقیماً بر ارزیابی فرایندهای شناختی تمرکز نشده است. با توجه به مبانی نظری و اینکه تاکنون هیچ مطالعه‌ای در سالمندان، رابطه این دو عامل را با میزان فعالیت جسمانی و ارتباط این دو را با هم نسنجیده است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا افراد سالمند با داشتن فعالیت جسمانی متفاوت می‌توانند انعطاف‌پذیری شناختی و کمال‌گرایی خود را بهبود بخشند و در این دو سازه روان‌شناختی موفق عمل کنند یا خیر؟ آیا افراد سالمند با انعطاف‌پذیری شناختی زیاد کمال‌گرایی زیاد نیز دارند یا خیر؟
روش مطالعه
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و علّی‌مقایسه ای است. در این تحقیق برای جمع‌آوری داده‌ها از روش‌های میدانی و پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری را سالمندان مناطق یک و سه تهران که در سرای محله، کانون سالمندان، پارک‌ها، بوستان‌ها و مناطق تفریحی حضور داشتند، تشکیل داد. بر اساس فراخوان و به صورت در دسترس سالمندانی که آمادگی و علاقه خود برای شرکت در پژوهش حاضر را اعلام کرده بودند، انتخاب شدند. سپس بر اساس معیارهای ورود به مطالعه 130 سالمند انتخاب شدند. معیارهای ورود به مطالعه شامل این نکات می‌شد: نداشتن سابقه بیماری آسم و دستگاه تنفسی و قلبی‌عروقی، نداشتن هرگونه نقص عضو یا استفاده از وسایل کمک حرکتی مانند عصا و ویلچر، نداشتن سابقه سکته قلبی، عدم‌آسیب جدی به جمجمه، نداشتن سابقه بیهوشی، نداشتن اختلال حرکتی و داشتن سطح پایه فعالیت فیزیک. معیار خروج از مطالعه تمایل‌نداشتن به همکاری در حین اجرا بود. تمامی نکات ذکرشده با پرسش‌نامه جمعیت‌شناختی کنترل شد. ارزیاب‌ها به آزمون‌شوندگان اطمینان دادند که اطلاعات ثبت‌شده محرمانه باقی خواهند ماند و بعد ازاعمال مداخله، شرکت‌کنندگان را در جریان نتایج خواهند گذاشت تا از نتایج پژوهش بهره‌مند شوند. پرسشگران در تمام مراحل جمع‌آوری داده‌ها، صادق و بی‌طرف بودند و با آزمودنی‌ها با احترام برخورد کردند. به آزمودنی‌ها اطمینان داده شد که شرکت در برنامه تمرینی هیچ آسیبی به آن‌ها نخواهد رساند. همچنین تمامی آزمودنی‌ها با رضایت آگاهانه در پژوهش حاضر شرکت کردند.
ابزار استفاده‌شده برای سنجش متغیر‌های تحقیق شامل پرسش‌نامه جمعیت‌شناختی، پرسش‌نامه‌های بررسی وضعیت شناختی سالمندان (ATM)، سطح فعالیت جسمانی چامپس استوارت (2001)، کمال گرایی هیل (2004) و انعطاف‌پذیری شناختی دنیس و وندروال (2010) بود. در پژوهش حاضر برای تعیین سطح فعالیت جسمانی سالمندان از پرسش‌نامه استوارت و همکاران (2001) استفاده شد. افراد بر اساس مت مصرفی به سه گروه با فعالیت کم (کمتر از 600 Met و یا کمتر از Met-min/week 7500)، فعالیت متوسط (بین 600-3000 یا بین Met-min/week 9999-7500) یا فعالیت با شدت زیاد (بیشتر از Met 3000 یا بیشتر از Met-min/week 1000) تقسیم شدند. ضریب همبستگی درون رده‌ای برای نمره خرده‌مقیاس‌ها و نمره کل بیش از 49/0 به دست آمد. همچنین در خصوص همخوانی درونی ضریب آلفای کرونباخ پرسش‌نامه 76/0 و ضریب همبستگی آزمون‌آزمون مجدد در دامنه 0/64-0/78 درصد بدست آمد. ضریب روایی محتوی (CVI) برابر با 83/0 بود. برای روایی هم‌زمان، ضریب همبستگی بین نمرات پرسش‌نامه چامپس با کیفیت زندگی و سطح ارتقادهنده سلامت به ترتیب 33/0و42/0 به دست آمد [14].
در این مطالعه برای بررسی توانایی شناختی سالمندان، از آزمون مختصر شناختی استفاده شد. این پرسش‌نامه که فولستین برای اولین‌بار آن را در سال 1975معرفی کرد، یکی از متداول‌ترین ابزارهای ارزیابی وضعیت شناختی است. بدین ترتیب که افراد با نمره بیشتر از 25 بدون اختلال و افراد با نمره 25 -20 با احتمال تخریب شناختی و نمره کمتر از 20 با اختلال شناختی قطعی مطابق پرسش‌نامه‌ی استانداردشده در نظر گرفته می‌شوند. نسخه فارسی و پایایی و روایی این ابزار را سیدیان و همکاران معرفی کردند. پایایی درونی پرسش‌نامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 81 درصد و در نقطه برش 22، حساسیت 90 درصد و ویژگی 5/93 دارد [15]. پایایی پرسش‌نامه حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 84 درصد محاسبه شد.
پرسش‌نامه کمال‌گرایی هیل (2004)
 برای ارزیابی کمال‌گرایی از مقیاس کمال‌گرایی هیل و همکاران استفاده شد. جمشیدی و همکاران روایی و پایایی این پرسش‌نامه را قابل قبول گزارش کردند [16]. پایایی پرسش‌نامه حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 92درصد محاسبه شد.
پرسش‌نامه انعطاف‌پذیری شناختی دنیس و وندروال (2010)
دنیس و وندروال در سال 2010 پرسش‌نامه انعطاف‌پذیری شناختی را ساخته‌اند. روایی هم‌زمان این پرسش‌نامه با پرسش‌نامه افسردگی بک برابر با 39/0- است و با انعطاف‌پذیری مارتین و رابین 75/0 است. همچنین پایایی به روش کرونباخ 91 درصد بود. در ایران شاره و همکاران روایی کل مقیاس را 71/0 و پایایی به روش کرونباخ را 90/0 به دست آوردند [17]. پایایی پرسش‌نامه حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 78درصد محاسبه شد.
برای اجرای پرسش‌نامه، پرسشگران آموزش‌هایی را دریافت کردند. قبل از توزیع پرسش‌نامه سعی شد نکات و توضیحات لازم از جمله دقت در تکمیل پرسش‌نامه‌ها و برگشت حتمی و به‌موقع آن ارائه شود. پس از آن 130 پرسش‌نامه مدنظر در بین افراد انتخاب‌شده به عنوان نمونه پژوهش، توزیع شد. سپس پرسش‌نامه‌هایی که آزمودنی‌ها کامل کردند، به فاصله حداکثر دو هفته جمع‌آوری شدند. بعد از آن پرسش‌نامه‌های جمع‌آوری‌شده، مطالعه و بررسی شدند. بر اساس پرسش‌نامه سطح فعالیت جسمانی چامپس مشخص شد تعداد سالمندان با فعالیت جسمانی زیاد 43 نفر، فعالیت جسمانی متوسط 40 نفر و فعالیت جسمانی کم نیز 43 نفر هستند. چهار پرسش‌نامه نیز مخدوش بود که از مطالعه کنار گذاشته شدند. 
در این تحقیق برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (میانگین‌ها، انحراف استاندارد و غیره) استفاده شده است. برای بررسی تجانس واریانس‌ها از آزمون لوین و برای آزمون عادی‌بودن توزیع داده‌ها از شاپیرو ویلک استفاده شد. برای تعیین میزان همبستگی بین کمال‌گرایی و متغیرهای انعطاف‌پذیری شناختی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتتغیره به روش ورود استفاده شد. برای بررسی تفاوت‌ها آزمون تحلیل واریانس یک و برای تعیین محل تفاوت‌های زوجی تحلیل تعقیبی بونفرونی به کار رفته است. در تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری spss نسخه 19 استفاده شد. 
یافته‌ها
میانگین و انحراف معیار متغیرهای ادراک کنترل، ادراک چندین راه‌حل و ادراک توجیهات، انعطاف‌پذیری شناختی و کمال‌گرایی در سه گروه فعالیت جسمانی کم، متوسط و زیاد در جدول شماره 1 ارائه شده است. مقایسه میانگین نمرات هر یک از متغیرها نشان داد سالمندان با فعالیت جسمانی زیاد (001/P=0) و متوسط (021/P=0) نمرات بیشتری را در متغیرهای ادراک کنترل، ادراک چندین راه حل و ادراک توجیهات، انعطاف‌پذیری شناختی و کمال‌گرایی در مقایسه با سالمندان با سطوح فعالیت جسمانی متوسط به دست آورده‌اند.
نتایج آزمون لیون نشان داد واریانس داده‌های گروه‌های آزمایشی متجانس (089/P=0) است. نتایج آزمون شاپیرو ویلک نشان داد توزیع داده‌ها طبیعی است (14/P=0). برای تعیین میزان همبستگی بین متغیر کمال‌گرایی با متغیرهای ادراک کنترل، ادراک چندین راه‌حل، ادراک توجیهات و انعطاف‌پذیری شناختی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد (جدول شماره 2). نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد متغیر کمال‌گرایی با متغیرهای ادراک کنترل، ادراک چندین راه‌حل و ادراک توجیهات و انعطاف‌پذیری شناختی ارتباط مثبت دارد (P<0/05). با افزایش نمره کمال گرایی در سالمندان، میزان ادراک کنترل، ادراک چندین راه حل، ادراک توجیهات و انعطاف‌پذیری شناختی افزایش خواهد یافت. 
برای پاسخ به این سؤال که کدام‌یک از مؤلفه‌های انعطاف‌پذیری شناختی (ادراک توجیهات، ادراک چندین راه حل و ادراک کنترل) توانایی بیشتری در پیش‌بینی کمال‌گرایی در سالمندان دارد، از آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش ورود استفاده شد. متغیرهای ادراک توجیهات، ادراک چندین راه حل و ادراک کنترل به عنوان متغیر پیش‌بین و متغیر کمال‌گرایی به عنوان متغیر ملاک تشریح شد (جدول شماره 3).
همانطور که در جدول شماره 3 مشاهده می‌شود، سطح معنی‌داری کمتر از 05/0 است. پس با 99 درصد اطمینان می‌توان گفت که روابط بین متغیرهای مستقل (پیش‌بین) با متغیر وابسته (ملاک) ناشی از تصادف نیست، بلکه ترکیب خطی متغیر قادر به پیش‌بینی و تعیین تغییرات متغیر وابسته است. جدول شماره 4 جدول نیکویی برازش مدل یا تناسب مدل را نشان می‌دهد.
اطلاعات ارائه‌شده در جدول شماره 5 بیانگر این است که R (ضریب همبستگی) بین ارزش‌های مشاهده‌شده و متغیر وابسته 57 درصد است. با توجه به اینکه دامنه R از صفر تا یک متغیر است و هرچقدر R محاسبه‌شده از صفر به یک نزدیک می‌شود، بیانگر قدرت بیشتر رابطه است، بنابراین با توجه به مقدار R در رگرسیون می‌توان گفت که رابطه خطی نسبتاً قوی بین متغیرهای پیش‌بین و ملاک وجود دارد. به بیان دیگر، میزان رابطه بین متغیرهای پیش‌بین و ملاک 57 درصد است. با این حال مهم‌ترین شاخص برای برازش و نیکویی مدل ضریب تعیین است. این ضریب میزان تناسب و سازگاری مدل را نشان می‌دهد. در جدول شماره 4 مقدار 33/0=2R به این مفهوم است که متغیرهای پیش‌بین 33 درصد از تغییرات متغیر ملاک (کمال گرایی) را تعیین می‌کند. 
اطمینان از سازگاربودن مدل و تأثیر برازش مدل و نیز تأثیر معنی‌داری رابطه بین متغیرهای پیش‌بین و ملاک ضرایب رگرسیون در جدول شماره 6 ارائه شده است.
با توجه به سطح معنی‌داری محاسبه‌شده برای هریک از متغیرها می‌توان معنی‌دار بودن روابط متغیرهای مستقل با نمره کمال‌گرایی را تحلیل کرد. با توجه به اطلاعات ارائه در جدول شماره 5 می‌توان گفت که رابطه مستقیم ادراک کنترل و ادراک توجیهات با کمال‌گرایی تأیید شد. همچنین می‌توان نتیجه گرفت که مؤلفه‌های ادراک کنترل و ادراک توجیهات، میزان کمال‌گرایی سالمندان را پیش‌بینی می‌کنند.
نتایج تحلیل واریانس یک‌راهه در جدول شماره 6 نشان داد بین متغیرهای ادراک کنترل (P=0/001 ،57/34=f)، ادراک چندین راه‌حل (P=0/001 ،68/59=f)، ادراک توجیهات (P=0/001 ،f=01/59)، انعطاف‌پذیری شناختی (P=0/001 ،f=42/91) و کمال‌گرایی (P=0/001 ،f=57/87) سه گروه سالمندان با فعالیت بدنی کم، متوسط و زیاد تفاوت معنی‌داری وجود دارد (P<0/05).
برای بررسی محل تفاوت‌های زوجی از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد (جدول شماره 7). نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد بین متغیرهای ادراک کنترل، ادراک چندین راه‌حل و ادراک توجیهات، انعطاف‌پذیری شناختی و کمال‌گرایی در سه گروه سالمندان با فعالیت جسمانی کم، متوسط و زیاد تفاوت از نظر آماری معنی‌دار است (05/0P<). میانگین متغیرهای ادراک کنترل، ادراک چندین راه‌حل و ادراک توجیهات، انعطاف‌پذیری شناختی و کمال‌گرایی در سالمندان با فعالیت جسمانی زیاد بهتر از دیگر سطوح فعالیت جسمانی است. همچنین میانگین متغیرهای ادراک کنترل، ادراک چندین راه‌حل و ادراک توجیهات، انعطاف‌پذیری شناختی و کمال‌گرایی در سالمندان با فعالیت جسمانی متوسط بهتر از سالمندان با فعالیت جسمانی کم بود. 
بحث 
در عصر کنونی به انجام فعالیت جسمانی در هر گروه سنی توصیه شده است. به همین دلیل می‌توان نقش فعالیت جسمانی را در سالمندی برای ارتقای عوامل شناختی برشمرد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد بین متغیر کمال‌گرایی با متغیرهای ادراک کنترل، ادراک چندین راه حل و ادراک توجیهات و انعطاف‌پذیری شناختی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد و هرچه نمره کمال‌گرایی در سالمندان افزایش یابد، میزان انعطاف‌پذیری شناختی نیز افزایش خواهد یافت. افراد با ویژگی کمال‌گرایی مثبت و انعطاف‌پذیری شناختی بیشتر به‌آسانی می‌توانند فعالیت خود را به فعالیت دیگر تغییر دهند و خود را با محیط‌های جدید سازگار کنند. به همین دلیل افراد کمال‌گرای مثبت می‌توانند افراد با انعطاف‌پذیری زیاد توصیف شوند [18]. مطابق نظر هماچک، افراد با کمال‌گرایی سازش‌یافته انعطاف‌پذیرند، اما کمال‌گراهای نوروتیک فاقد انعطاف‌پذیری هستند [19]. از عواملی که می‌تواند دلیلی بر این افزایش عوامل شناختی باشد و سلامت روان افراد سالمند را تأمین کند، افزایش تعداد نرون‌ها است. از یافته‌های پژوهشگران پیشین استنباط شده است که تعداد نرون‌های سیستم عصبی در طول عمر رو به زوال است، اما امروزه تحقیقات نشان داده‌اند که افزایش تعداد نرون‌ها وجود دارد و افراد می‌توانند با فعالیت جسمانی و غنی‌سازی محیط زندگی خود سطح افزایشی نرون‌ها و در نتیجه افزایش عامل شناختی را داشته باشند [20].
با توجه به اینکه کاهش فعالیت جسمانی همراه با افزایش سن در مطالعات مختلف نشان داده شده است [23-21]، ورزش و فعالیت جسمانی ممکن است شروع و روند پیشرفت اختلالات شناختی را در سالمندان به تعویق بیندازد. یافته‌های اخیر نشان داده‌اند مداخلات فیزیکی و ورزش می‌تواند منجر به کاهش حداقلی زوال شناختی ناشی از سالمندی شود. یافته‌های حاضر با یافته‌های پژوهشی راندلزو همکاران، هیل و داویس و نولن همسو است [26-24]. همچنین در خصوص نقش فعالیت جسمانی بر کمال‌گرایی و انعطاف‌پذیری شناختی نتایج پژوهش‌های دانیل و همکاران و استوبر با یافته‌های حاضر مطابقت دارد [27 ،7]. شواهدی مبنی بر نقش فعالیت جسمانی بر عوامل روان‌شناختی نشان داد در افرادی که به طور فعال و منظم فعالیت ورزشی یا تمرین دارند، کمال‌گرایی بیشتر و در نتیجه آن انعطاف‌پذیری شناختی بیشتری گزارش شده است [29 ،28]. همچنین تحقیق نتز و همکاران که تأثیر تمرین هوازی را بر انعطاف‌پذیری شناختی بررسی کردند با نتایج این پژوهش همسو است [7].
نتیجه‌گیری نهایی
فعالیت جسمانی برای افراد کمال‌گرا که ویژگی‌هایی مثل انعطاف‌پذیری و رضایت از عملکرد خود دارند، می‌تواند استرس منفی و نشخوار فکری را از آن‌ها دور کند و افراد را به سمت برتری سوق دهد. این نتایج بیانگر آن است که هرچه افراد زندگی فعال‌تر داشته باشند، به همین ترتیب سطح آمایه‌های شناختی آن‌ها به طور مثبت نیز بیشتر است. این تحقیق نشان داد با افزایش سن عوامل شناختی کمال‌گرایی و انعطاف‌پذیری شناختی روبه‌کاهش است و با فعالیت جسمانی مداوم، افراد سالمند می‌توانند به سطح بهتری از کمال‌گرایی و انعطاف‌پذیری شناختی برسند.
در نتیجه شناخت این قابلیت‌ها در دوره سالمندی می‌توان کمک شایانی به توسعه و افزایش کارایی آن‌ها کرد. بنابراین برنامه‌ریزی زندگی پرتحرک برای سالمندان قبل از اینکه این مسئله به چالشی بحرانی تبدیل شود، اقدامی کاملاً ضروری است. در واقع هدف از این برنامه‌ریزی را می‌توان این‌گونه بیان کرد که سالمندان نیز بتوانند در کنار دیگر افراد جامعه از زندگی خود لذت ببرند. به همین دلیل این پژوهش با توجه به پیشینه تحقیق پیشنهاد می‌کند در تحقیقات آینده پژوهشگران میزان افزایش کمال‌گرایی و انعطاف‌پذیری شناختی با سطح فعالیت بدنی متفاوت در سالمندان زن و مرد را به طور اختصاصی بیان کنند.
تشکر و قدردانی
از تمامی سالمندانی که صمیمانه ما را در انجام این مطالعه یاری کردند، تشکر و قدردانی می‌کنیم. این مقاله حامی مالی ندارد.

 
References
 1. World Health Organization. The world health report 2002: Reducing risks, promoting healthy life. Geneva: World Health Organization; 2002.
 2. Alizadeh MH, Rajabi R, Gheytasi M, Minoonezhad H. [Movement theraphy (Persian)]. Tehran : University of Tehran; 2010.
 3. Chudasama Y, Robbins TW. Functions of frontostriatal systems in cognition: Comparative neuro psychopharmacological studies in rats, monkeys and humans. Biological Psychology. 2006; 73(1):19-38. doi: 10.1016/j.biopsycho.2006.01.005
 4. Dennis JP, Vander Wal JS. The cognitive flexibility inventory: Instrument development and estimates of reliability and validity. Cognitive Therapy and Research. 2010; 34(3):241-53. doi: 10.1007/s10608-009-9276-4
 5. Davis RN, Nolen-Hoeksema S. Cognitive inflexibility among ruminators and no ruminators. Cognitive Therapy and Research. 2000; 24(6): 699-711. doi: 10.1023/A:1005591412406
 6. Egan SJ. An Investigation of positive and negative perfectionism [PhD thesis]. Perth: Curtin University of Technology; 2005.
 7. Stoeber J, Damian LE. The Clinical Perfectionism Questionnaire: Further evidence for two factors capturing perfectionist strivings and concerns. Personality and Individual Differences. 2014; 3(61):38-42. doi: 10.1016/j.paid.2014.01.003
 8. Martin DJ, Oren Z, Boone K. Major depressives’ and dysthymics’ performance on the Wisconsin Card Sorting Test. Journal of Clinical Psychology. 1991; 47(5):684-90. PMID: 1939715
 9. Stoeber J, Madigan DJ. Measuring perfectionism in sport, dance, and exercise: Review, critique, recommendations. In: Hill AP, editor. The Psychology of Perfectionism in Sport, Dance and Exercise; Abingdon: Routledge; 2016.
 10. Phillips SM, Wójcicki TR, McAuley E. Physical activity and quality of life in older adults: An 18-month panel analysis. Quality of Life Research. 2013; 22(7):1647-54. doi: 10.1007/s11136-012-0319-z.
 11. Chang EC, Chu CH, Karageorghis CI, Wang CC, Tsai JH, Wang YS, et al. Relationship between mode of sport training and general cognitive performance. Journal of Sport and Health Science. 2017; 6(1):89-95. doi: 10.1016/j.jshs.2015.07.007
 12. Predovan D, Fraser SA, Renaud M, Bherer L. The effect of three months of aerobic training on stroop performance in older adults. Journal of Aging Research. 2012; (2):Article ID:269815. doi: 10.1155/2012/269815
 13. Netz Y, Tomer R, Axelrad S, Argov E, Inbar O. The effect of a single aerobic training session on cognitive flexibility in late middle-aged adults. International Journal of Sports Medicine. 2007; 28(1):82-7. doi: 10.1055/s-2006-924027
 14. Sahaf R, Delbari A, Fadaye Vatan R, Rassafiani M, Sabour M, et al. [Validity and reliability of self-report physical activity Instruments for Iranian older people (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2014; 9(3):206-217.
 15. Foroghan M, Jafari Z, Shirin bayan P, Ghaem magham Farahani Z, Rahgozar M. [Mini-mental state examination standardized cognitive Tehran (Persian)]. Advances in Cognitive Science. 2008; 10(2):29-37.
 16. Samaei S, Hooman H.A, Hasanzade Tavakoli M, Bagherian F. An investigation of psychometric properties of perfectionism inventory in Iranian sample. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015; 205:556–63. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.09.075
 17. Fazeli M, Ehteshamzadeh P, Hashemi Sheikh Bahani SE. [The effectiveness of cognitive behavior therapy on cognitive flexibility of depressed people (Persian)]. Journal of Thought & Behavior in Clinical Psychology. 2015; 9(34):27-36.
 18. Masuda A, Tully EC. The role of mindfulness and psychological flexibility in summarization, depression, anxiety, and general psychological distress in a nonclinical college sample. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine. 2012; 17(1):66-71.
 19. Hamachek DE. Psychodynamics of normal and neurotic perfectionism. Psychology. Journal of Human Behavior. 1978; 15(1):27-33.
 20. Kee N, Teixeira CM, Wang AH, Frankland PW. Preferential incorporation of adult-generated granule cells into spatial memory networks in the dentate gyrus. Nature Neuroscience. 2007; 10(3): 355-62. doi: 10.1038/nn1847
 21. Motefaker M, Sadrbafghi SM, Rafiee M, Bahadorzadeh L, Namayandeh SM, Karimi M, et al. [SuicEpidemiology of physical activity: A population based study in Yazd cityide attempt and its relation to stressors and supportive systems: A study in Karaj city (Persian)]. Tehran University Medical Journal. 2007; 65(4):77-81.
 22. Florindo AA, Hallal PC, Moura ECD, Malta DC. [Practice of physical activities and associated factors in adults, Brazil, 2006 (Spanish)]. Revista de saúde pública. 2009; 43(2):65-73. doi: 10.1590/S0034-89102009000900009
 23. Soori H. [Leisure time physical activity among adults and its association with medical services use in Ahwaz (Persian)]. Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences. 2003; 9(4):34-48. 
 24. Randles D, Flett GL, Nash KA, McGregor ID, Hewitt PL. Dimensions of perfectionism, behavioral inhibition, and rumination. Personality and Individual Differences. 2010; 49(2):83-7. doi: 10.1016/j.paid.2010.03.002
 25. Hill EL. Evaluating the theory of executive dysfunction in autism. Developmental Review. 2004; 24(2):189-233. doi: 10.1016/j.dr.2004.01.001
 26. Davis RN, Nolen-Hoeksema S. Cognitive inflexibility among ruminators and no ruminators. Cognitive Therapy and Research. 2000; 24(6):699-711. doi: 10.1023/A:1005591412406 
 27. Danielle SM, Dana LR, Neil AC, Stan WS, Nancy HD. A mediated of perfectionism, affect, and physical health. Journal of Research in Personality. 2006; 40(5):482-500. doi: 10.1016/j.jrp.2005.04.002
 28. Quested E. Profiles of perfectionism, motivation, and self evaluations among dancers: An extended analysis of Cumming and Duda (2012). International Journal of Sport Psychology. 2014; 45(4): 349-68. doi: 10.7352/IJSP 2014.45.349
 29. Taranis L, Meyer C. Perfectionism and compulsive exercise among female exercisers: High personal standards or self-criticism? Personality and Individual Differences. 2010; 49(1):3-7. doi: 10.1016/j.paid.2010.02.024
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سالمند شناسی
دریافت: 1396/1/22 | پذیرش: 1396/4/12 | انتشار: 1396/10/11

فهرست منابع
1. World Health Organization. The world health report 2002: Reducing risks, promoting healthy life. Geneva: World Health Organization; 2002.
2. Alizadeh MH, Rajabi R, Gheytasi M, Minoonezhad H. [Movement theraphy (Persian)]. Tehran : University of Tehran; 2010.
3. Chudasama Y, Robbins TW. Functions of frontostriatal systems in cognition: Comparative neuro psychopharmacological studies in rats, monkeys and hu-mans. Biological Psychology. 2006; 73(1):19-38. doi: 10.1016/j.biopsycho.2006.01.005 [DOI:10.1016/j.biopsycho.2006.01.005]
4. Dennis JP, Vander Wal JS. The cognitive flexibility inventory: Instrument development and estimates of reliability and validity. Cognitive Therapy and Re-search. 2010; 34(3):241-53. doi: 10.1007/s10608-009-9276-4 [DOI:10.1007/s10608-009-9276-4]
5. Davis RN, Nolen-Hoeksema S. Cognitive inflexibility among ruminators and no ruminators. Cognitive Therapy and Research. 2000; 24(6): 699-711. doi: 10.1023/A:1005591412406 [DOI:10.1023/A:1005591412406]
6. Egan SJ. An Investigation of positive and negative perfectionism [PhD thesis]. Perth: Curtin University of Technology; 2005.
7. Stoeber J, Damian LE. The Clinical Perfectionism Questionnaire: Further evidence for two factors capturing perfectionist strivings and concerns. Personality and Individual Differences. 2014; 3(61):38-42. doi: 10.1016/j.paid.2014.01.003 [DOI:10.1016/j.paid.2014.01.003]
8. Martin DJ, Oren Z, Boone K. Major depressives' and dysthymics' performance on the Wisconsin Card Sorting Test. Journal of Clinical Psychology. 1991; 47(5):684-90. PMID: 1939715 https://doi.org/10.1002/1097-4679(199109)47:5<684::AID-JCLP2270470509>3.0.CO;2-G [DOI:10.1002/1097-4679(199109)47:53.0.CO;2-G]
9. Stoeber J, Madigan DJ. Measuring perfectionism in sport, dance, and exercise: Review, critique, recommendations. In: Hill AP, editor. The Psychology of Perfectionism in Sport, Dance and Exercise; Abingdon: Routledge; 2016.
10. Phillips SM, Wójcicki TR, McAuley E. Physical activity and quality of life in older adults: An 18-month panel analysis. Quality of Life Research. 2013; 22(7):1647-54. doi: 10.1007/s11136-012-0319-z. [DOI:10.1007/s11136-012-0319-z]
11. Chang EC, Chu CH, Karageorghis CI, Wang CC, Tsai JH, Wang YS, et al. Relationship between mode of sport training and general cognitive performance. Journal of Sport and Health Science. 2017; 6(1):89-95. doi: 10.1016/j.jshs.2015.07.007 [DOI:10.1016/j.jshs.2015.07.007]
12. Predovan D, Fraser SA, Renaud M, Bherer L. The effect of three months of aerobic training on stroop performance in older adults. Journal of Aging Re-search. 2012; (2):Article ID:269815. doi: 10.1155/2012/269815 [DOI:10.1155/2012/269815]
13. Netz Y, Tomer R, Axelrad S, Argov E, Inbar O. The effect of a single aerobic training session on cognitive flexibility in late middle-aged adults. Interna-tional Journal of Sports Medicine. 2007; 28(1):82-7. doi: 10.1055/s-2006-924027 [DOI:10.1055/s-2006-924027]
14. Sahaf R, Delbari A, Fadaye Vatan R, Rassafiani M, Sabour M, et al. [Validity and reliability of self-report physical activity Instruments for Iranian older people (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2014; 9(3):206-217.
15. Foroghan M, Jafari Z, Shirin bayan P, Ghaem magham Farahani Z, Rahgozar M. [Mini-mental state examination standardized cognitive Tehran (Persian)]. Advances in Cognitive Science. 2008; 10(2):29-37.
16. Samaei S, Hooman H.A, Hasanzade Tavakoli M, Bagherian F. An investigation of psychometric properties of perfectionism inventory in Iranian sample. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015; 205:556–63. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.09.075 [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.09.075]
17. Fazeli M, Ehteshamzadeh P, Hashemi Sheikh Bahani SE. [The effectiveness of cognitive behavior therapy on cognitive flexibility of depressed people (Per-sian)]. Journal of Thought & Behavior in Clinical Psychology. 2015; 9(34):27-36.
18. Masuda A, Tully EC. The role of mindfulness and psychological flexibility in summarization, depression, anxiety, and general psychological distress in a nonclinical college sample. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine. 2012; 17(1):66-71. [DOI:10.1177/2156587211423400]
19. Hamachek DE. Psychodynamics of normal and neurotic perfectionism. Psychology. Journal of Human Behavior. 1978; 15(1):27-33.
20. Kee N, Teixeira CM, Wang AH, Frankland PW. Preferential incorporation of adult-generated granule cells into spatial memory networks in the dentate gy-rus. Nature Neuroscience. 2007; 10(3): 355-62. doi: 10.1038/nn1847 [DOI:10.1038/nn1847]
21. Motefaker M, Sadrbafghi SM, Rafiee M, Bahadorzadeh L, Namayandeh SM, Karimi M, et al. [SuicEpidemiology of physical activity: A population based study in Yazd cityide attempt and its relation to stressors and supportive systems: A study in Karaj city (Persian)]. Tehran University Medical Journal. 2007; 65(4):77-81.
22. Florindo AA, Hallal PC, Moura ECD, Malta DC. [Practice of physical activities and associated factors in adults, Brazil, 2006 (Spanish)]. Revista de saúde pública. 2009; 43(2):65-73. doi: 10.1590/S0034-89102009000900009 [DOI:10.1590/S0034-89102009000900009]
23. Soori H. [Leisure time physical activity among adults and its association with medical services use in Ahwaz (Persian)]. Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences. 2003; 9(4):34-48.
24. Randles D, Flett GL, Nash KA, McGregor ID, Hewitt PL. Dimensions of perfectionism, behavioral inhibition, and rumination. Personality and Individual Differences. 2010; 49(2):83-7. doi: 10.1016/j.paid.2010.03.002 [DOI:10.1016/j.paid.2010.03.002]
25. Hill EL. Evaluating the theory of executive dysfunction in autism. Developmental Review. 2004; 24(2):189-233. doi: 10.1016/j.dr.2004.01.001 [DOI:10.1016/j.dr.2004.01.001]
26. Davis RN, Nolen-Hoeksema S. Cognitive inflexibility among ruminators and no ruminators. Cognitive Therapy and Research. 2000; 24(6):699-711. doi: 10.1023/A:1005591412406 [DOI:10.1023/A:1005591412406]
27. Danielle SM, Dana LR, Neil AC, Stan WS, Nancy HD. A mediated of perfectionism, affect, and physical health. Journal of Research in Personality. 2006; 40(5):482-500. doi: 10.1016/j.jrp.2005.04.002 [DOI:10.1016/j.jrp.2005.04.002]
28. Quested E. Profiles of perfectionism, motivation, and self evaluations among dancers: An extended analysis of Cumming and Duda (2012). International Journal of Sport Psychology. 2014; 45(4): 349-68. doi: 10.7352/IJSP 2014.45.349
29. Taranis L, Meyer C. Perfectionism and compulsive exercise among female exercisers: High personal standards or self-criticism? Personality and Individual Differences. 2010; 49(1):3-7. doi: 10.1016/j.paid.2010.02.024 [DOI:10.1016/j.paid.2010.02.024]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی پژوهشی سالمند می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Iranian Journal of Ageing

Designed & Developed by : Yektaweb