دوره 12، شماره 2 - ( تابستان 1396 )                   جلد 12 شماره 2 صفحات 132-145 | برگشت به فهرست نسخه ها
1- کارشناسی ارشد گروه پرستاری سالمندی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی تهران، تهران، ایران. ، fallahmehrabadi.e@gmail.com
2- استادیار گروه پرستاری سالمندی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی تهران، تهران، ایران.
3- کارشناسی ارشد گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی تهران، تهران، ایران.
4- استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
چکیده:   (567 مشاهده)

اهداف با توجه به روند پیرشدن جمعیت کشور و نقش بسیار مهم سبک زندگی در بیماری‌های مزمن و شایع سنین سالمندی به‌خصوص استئوپروز، مطالعه حاضر با هدف بررسی سبک زندگی سالمندان مبتلا به استئوپروز طراحی و اجرا شد.
مواد و روش ها این مطالعه، مقطعی و از نوع توصیفی‌تحلیلی است که در سال 1392 روی 300 نفر از سالمندان مبتلا به استئوپروز مراجعه‌کننده به مراکز سنجش تراکم استخوان دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. نمونه‌گیری به روش در دسترس انجام شد و اطلاعات با استفاده از پرسش‌نامه سنجش سبک زندگی سالم در سالمندان ایرانی جمع‌آوری شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 21 انجام شد. برای توصیف نمونه‌ها از آمار توصیفی، آزمون تی‌تست و تجزیه‌وتحلیل واریانس استفاده شد (P≤0/05).
یافته ها این مطالعه روی 300 نفر از سالمندان مرد (37/9 درصد) و زن (62/1 درصد) با میانگین سنی 63/5±67 انجام شد. نتایج بیانگر آن است که بیشتر سالمندان مبتلا به استئوپروز (3/17 درصد) سبک زندگی متوسط، 7/10 درصد سبک زندگی مطلوب و 18 درصد سبک زندگی نامطلوب دارند. یافته‌های پژوهش نشان داد بین میانگین کلی نمره سبک زندگی با سن (499/0P=) و جنس (176/0P=) در سالمندان مبتلا به استئوپروز از نظر آماری تفاوت معنی‌دار وجود ندارد، ولی بین میانگین کلی نمره سبک زندگی با وضعیت تأهل (001/0P=)، سطح تحصیلات (027/0P=) و ابتلا به بیماری مزمن (009/0P=) از نظر آماری تفاوت معنی‌دار وجود دارد.
نتیجه گیری با توجه به اینکه سبک زندگی درصد اندکی از سالمندان مبتلا به استئوپروز در سطح مطلوب قرار دارد، این مسئله قابل توجه و تأمل است و نیازمند بررسی‌های بیشتر و برنامه‌ریزی مسئولان در سطح کلان برای برطرف‌شدن مشکلات مذکور در سبک زندگی سالمندان مبتلا به استئوپروز است.

واژه‌های کلیدی: سبک زندگی، استئوپروز، سالمندان
متن کامل [PDF 5971 kb]   (449 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (344 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سالمند شناسی
دریافت: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۳۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۱۰