دوره 13، شماره 2 - ( تابستان 1397 )                   جلد 13 شماره 2 صفحات 250-261 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت سالمندان، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.
2- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران. ، z.estaji@yahoo.com
3- گروه آمار زیستی و اپیدمیولوی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.
چکیده:   (1453 مشاهده)

اهداف یکی از عمده‌ترین مشکلات سلامتی دوران سالمندی، دردهای مزمن است. یکی از روش‌های کاهش دردهای این دوران رایحه‌درمانی است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تأثیر استنشاق عصاره گل سرخ بر درد مزمن اسکلتی‌عضلانی سالمندان است.
مواد و روش ها این پژوهش نوعی مطالعه کارآزمایی بالینی است. نمونه‌گیری به روش در دسترس با تخصیص تصادفی روی ۶۰ سالمند مبتلا به درد مزمن اسکلتی‌عضلانی عضو کانون‌های بازنشستگی شهر سبزوار در سال ۱۳۹۵ انجام شد. سالمندان به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله (۳۱ نفر) و کنترل (۲۹ نفر) تقسیم شدند. درد با پرسش‌نامه درد مک‌گیل که پرسش‌نامه‌ای روا و پایا در مطالعات دیگر بوده است، قبل از مداخله به صورت مصاحبه و هفته‌ای یک‌بار در روز پنج‌شنبه حین مداخله به صورت تلفنی در دو گروه اندازه‌گیری شد. در گروه مداخله، استنشاق عصاره گل سرخ با دستمال کتانی آغشته به سه قطره عصاره از ساعت ۹ شب تا ۶ صبح در فاصله ۲۵ سانتی‌متری، یک نوبت در شبانه روز به‌مدّت سه‌هفته انجام شد. در گروه کنترل روغن بادام شیرین با روش مشابه به کار برده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۰ و با سطح معناداری P≤۰/۰۵ تحلیل شد.
یافته ها یافته‌ها نشان داد استنشاق عصاره گل سرخ بر بعد حسی و عاطفی درد در زنان و مردان تأثیرگذار نبود. این در حالی است که استنشاق عصاره گل سرخ بر بعد حسی در مقایسه بین زنان و مردان تفاوت آماری معنادار دارد (P≤۰/۰۵)؛ اما بر بعد عاطفی بین زنان و مردان تفاوتی ندارد.
نتیجه گیری مطالعه حاضر نشان داد استفاده از رایحه‌درمانی عصاره گل سرخ باعث کاهش بعد حسی دردهای اسکلتی‌عضلانی بین زنان و مردان می‌شود؛ اگرچه انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه ضروری است. یافته‌های حاصل از این پژوهش می‌تواند  برای محققان، مسئولان و متولیان در برنامه‌ریزی و مدیریت مؤثر درد مزمن سودمند باشد.

متن کامل [PDF 1251 kb]   (457 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (479 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۲/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱

فهرست منابع
1. Fotoukian Z, Mohammadi Shahboulaghi F, Fallahi Khoshknab M. [Analytical on empowerment interventions in older people with chronic disease: A review literature (Persian)]. Journal of Health Promotion Management. 2013; 2(4):65-76.
2. Alizadeh M, Hoseini M, Shojaeizadeh D, Rahimi A, Arshinchi M, Rohani H. [Assessing anxiety, depression and psychological wellbeing status of urban elderly under represent of Tehran Metropolitan City (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2012; 7(3):66-73.
3. Shirazi M, Manoochehri H, Zagheri Tafreshi M, Zayeri F, Alipour V. [Prevalence of chronic pain and its characteristics among elderly people in Ahvaz city: A cross sectional study (Persian)]. Iranian Journal of Geriatric Nursing. 2015; 2(1):62-78.
4. Gharaee Ardakani S, Azad Falah P, Tavalaee A. [The effectiveness of acceptance and commitment therapy on pain experience in women with chronic pain (Persian)]. Journal of Clinical Psychology. 2012; 4(2):39-50. [DOI:10.22075/JCP.2017.2087]
5. Shirazi M, Manoochehri H, Zagheri T, Zayeri F, Alipour V. Explaining of chronic pain management process in older people: A grounded theory Study. Medical-Surgical Nursing Journal. 2016; 4 (4):1-10.
6. Saeidiyan asl M. [Comparative Effectiveness of Treatments based on management attention and relaxation, reducing pain perception in elderly patients with chronic pain (Persian)] [MSc. thesis]. Shiraz: University of Shiraz; 2011.
7. Mohammadi F, Mohammadkhani P, Dolatshahi B, Asghari M A. [The effects of "mindfulness meditation for pain management" on the severity of perceived pain and disability in patients with chronic pain (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2011; 6(1):59-66
8. Cimmino MA, Ferrone C, Cutolo M. Epidemiology of chronic musculoskeletal pain. Best Practice & Research Clinical Rheumatology. 2011; 25(2):173-83. [DOI:10.1016/j.berh.2010.01.012] [DOI:10.1016/j.berh.2010.01.012]
9. Stubbs B, Schofield P, Patchay S, Leveille S. Musculoskeletal pain characteristics associated with lower balance confidence in community-dwelling older adults. Physiotherapy. 2016; 102(2):152-8. [DOI:10.1016/j.physio.2015.03.3721] [DOI:10.1016/j.physio.2015.03.3721]
10. Salamati A, Mashouf S, Sahbaei F, Mojab F. Effects of inhalation of lavender essential oil on open-heart surgery pain. Iranian Journal of Pharmaceutical Research. 2014; 13(4):1257-61. [PMID] [PMCID] [PMID] [PMCID]
11. Roozbahani N, Attarha M, Akbari Torkestani N, Amiri Farahani L, Heidari T. [The effect of rose water aromatherapy on reducing labor pain in primiparous women (Persian)]. Complementary Medicine Journal of Faculty of Nursing & Midwifery. 2015; 5(1):1042-53.
12. PDQ Integrative, Alternative, and Complementary Therapies Editorial Board. Aromatherapy and essential oils (PDQ®): Health professional version. Rockville, Maryland: National Cancer Institute; 2015.
13. Ganjloo J MN, Najafi S, Rakhshani M.H. [The Effects of inhaling lavender oil on patients' anxiety with myocardial infarction (Persian)]. Quarterly Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2015; 21(6):1064-72.
14. Martins DF, Emer AA, Batisti AP, Donatello N, Carlesso MG, Mazzardo-Martins L, et al. Inhalation of Cedrus atlantica essential oil alleviates pain behavior through activation of descending pain modulation pathways in a mouse model of postoperative pain. Journal of Ethnopharmacology. 2015; 175:30-8. [DOI:10.1016/j.jep.2015.08.048] [DOI:10.1016/j.jep.2015.08.048]
15. Aliasgharpour M, Mohammadi N, Kazemnejad A, Abbaszadeh R. [Comparison the effect of lidocaine gel and inhalation of lavender aromatherapy on pain score of arteriovenous fistula puncture in hemodialysis patients (Persian)]. Complementary Medicine Journal of Faculty of Nursing & Midwifery. 2015; 4(4):1000-11.
16. Sadeghi Aval Shahr H, Saadat M, Kheirkhah M, Saadat E. The effect of self-aromatherapy massage of the abdomen on the primary dysmenorrhoea. Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2015; 35(4):382-5. [DOI:10.3109/01443615.2014.958449] [DOI:10.3109/01443615.2014.958449]
17. Sköld M, Hagvall L, Karlberg AT. Autoxidation of linalyl acetate, the main component of lavender oil, creates potent contact allergens. Contact Dermatitis. 2008; 58(1):9-14. [DOI:10.1111/j.1600-0536.2007.01262.x] [DOI:10.1111/j.1600-0536.2007.01262.x]
18. Tabaei As, Rezaei M. [Study of flower yield variation in rosa damascena mill. From western regions of Iran (Persian)]. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants. 2004; 20(3):333-44.
19. Maryam Marofi M, Siros Fard M. [The effect of aromatherapy with Rosa damascene mill and pelargonium graveolens on post-operative pain intensity in pediatric (Persian)]. Anesthesiology and Pain. 2015; 5(3):64-73.
20. Davari M, Mosharraf S. [Aromatherapy effect of lavander essence and mefenamic acid on dysmenorrhea: A clinical trial (Persian)]. Journal of Research Development in Nursing and Midwifery. 2014; 11(2):8-14.
21. Jaafarnejad F, Hoseini S.F, Mazloom S.R, Hami M. [Comparison of the evaluation of severity of cyclical mastalgia using the Visual Analogue Scale (VAS) and modified McGill pain questionnaire (M-MPQ) (Persian)]. Iranian Women's Midwifery and Infertility Journal. 2012; 15(39):9-15.
22. Tanhaee Z, Fathi Ashtiani A, Amini M, Vahedi H. [Validation of a revised version of the Short-form Mc-Gill Pain Questionnaire (SF-MPQ-2) for IBS patients (Persian)]. Govaresh. 2012; 17(2):91-7.
23. Quinn F, Hughes CM, Baxter G. Reflexology in the management of low back pain: a pilot randomised controlled trial. Complementary Therapies in Medicine. 2008; 16(1):3-8. [DOI:10.1016/j.ctim.2007.05.001] [DOI:10.1016/j.ctim.2007.05.001]
24. Nazemzadeh M, Jalalodini A, Rezvani Amin M, Yousefian N, Poornamdar Z, Ghaljeh M. [The effect of foot reflexology massage on pain intensity in patients with chronic low back pain visited to physical therapy unit in Baghiathallah hospital in Tehran (Persian)]. Complementary Medicine Journal of Faculty of Nursing & Midwifery. 2012; 2(3):204-11
25. Zahedifard T, Firozi M. [Assessment of the articles related to primary dysmenorrhea in dimension of menstrual pain assessment tools (Persian)]. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2016; 19(4):17-27.
26. Pereira LV, Pereira Gde A, Moura LA, Fernandes RR. Pain intensity among institutionalized elderly: a comparison between numerical scales and verbal descriptors. Revista da Escola de Enfermagem da USP. 2015; 49(5):804-10. [DOI:10.1590/S0080-623420150000500014] [DOI:10.1590/S0080-623420150000500014]
27. Bernfort L, Gerdle B, Rahmqvist M, Husberg M, Levin L-Å. Severity of chronic pain in an elderly population in Sweden—impact on costs and quality of life. Pain. 2015; 156(3):521-7. [DOI:10.1097/01.j.pain.0000460336.31600.01] [DOI:10.1097/01.j.pain.0000460336.31600.01]
28. Taghipour Dm, Hosseini S, Kia K, Abbaspour M, Ghadimi R. [Prevalence of musculoskeletal pain and it's correlation to functional disability in elderly (Persian)]. Knowledge and Health. 2013; 8(2):76-82.
29. Chen Q, Hayman LL, Shmerling RH, Bean JF, Leveille SG. Characteristics of chronic pain associated with sleep difficulty in older adults: The Maintenance of Balance, Independent Living, Intellect, and Zest in the Elderly (MOBILIZE) Boston study. Journal of the American Geriatrics Society. 2011; 59(8):1385-92. [DOI:10.1111/j.1532-5415.2011.03544.x] [DOI:10.1111/j.1532-5415.2011.03544.x]
30. Pizzo PA, Clark NM. Alleviating suffering 101—pain relief in the United States. New England Journal of Medicine. 2012; 366(3):197-9. [DOI:10.1056/NEJMp1109084] [DOI:10.1056/NEJMp1109084]
31. Santos FC, Moraes NSd, Pastore A, Cendoroglo MS. Chronic pain in long-lived elderly: prevalence, characteristics, measurements and correlation with serum vitamin D level. Revista Dor. 2015; 16(3):171-5. [DOI:10.5935/1806-0013.20150034] [DOI:10.5935/1806-0013.20150034]
32. Paddock C. Women's finer sense of smell may be due to more brain cells [Internet]. 2014 [Updated 6 November 2014]. Available from: www.medicalnewstoday.com/articles/284991.php
33. Alipour M, Hosseini SR, Saadat P, Bijani A. The relationship between chronic musculoskeletal pain and vitamin d deficiency in the elderly population of Amirkola, Iran. Journal of Babol University of Medical Sciences. 2015; 17(10):7-14.