دوره 14، شماره 4 - ( زمستان 1398 )                   جلد 14 شماره 4 صفحات 494-509 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.32598/sija.13.10.440


XML English Abstract Print


1- گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
2- گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. ، amiralijafarnezgad@gmail.com
چکیده:   (3434 مشاهده)
اهداف: هدف این مطالعه بررسی اثرات یک پروتکل تمرین اصلاحی بر طیف فرکانس نیروی عکس‌العمل زمین، در افراد سالمند دارای ژنووالگوس طی حرکت فرود دو پا بود.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی بود. 13 مرد سالمند دارای ژنووالگوس در گروه آزمایش و 13 مرد سالمند دارای ژنووالگوس در گروه کنترل جهت شرکت در این پژوهش داوطلب شدند (کد ثبت کارآزمایی بالینی: IRCT2016110230657N1). داده‌های نیروی عکس‌العمل توسط دو دستگاه صفحه نیرو کیستلر اندازه‌گیری شدند. برنامه تمرینی سه جلسه در هفته و به مدت 16 هفته بود. از شرکت‌کنندگان رضایت‌نامه کتبی دریافت شد و طرح پژوهش در کمیته اخلاق مورد تأیید قرار گرفت. افراد دارای سابقه آسیب از مطالعه خارج شدند و از آزمون واریانس (2‌×2) با اندازه‌های تکراری جهت تحلیل آماری استفاده شد.
یافته ها: میانگین سنی در گروه آزمایش و کنترل به ترتیب برابر 2/21±63/92 و 2/62±64/01 سال بود. اثر عامل زمان با استفاده از آزمون واریانس (2‌×2) با اندازه‌های تکراری در فرکانس با توان 5/99 درصد، در راستای عمودی (0/003=P) و تعداد هارمونی‌های ضروری در راستای قدامی‌خلفی (0/006=P) در پای چپ معنادار بود. همچنین اثر عامل گروه با استفاده از آزمون واریانس (2‌×2) با اندازه‌های تکراری، بر فرکانس با توان 99/5 درصد (0/006=P) و تعداد هارمونی‌های ضروری (0/047=P) در راستای عمودی در سمت چپ معنادار بود. به‌ علاوه، اثر تعاملی زمان*گروه با استفاده از آزمون واریانس (2×2) با اندازه‌های تکراری در فرکانس باتوان 99/5 درصد (0/001>P) و تعداد هارمونی‌های ضروری (0/001=P) در راستای عمودی در پای چپ معنادار بود. نتایج تحلیل آزمون تی همبسته نشان داد در گروه تجربی تعداد هارمونی ضروری در راستای عمودی در پای چپ در پس‌آزمون بیشتر از پیش‌آزمون است (0/018=P).
نتیجه گیری به طور کلی تمرینات اصلاحی سبب بهبود در طیف فرکانس نیرو‌های عکس‌العمل زمین طی حرکت فرود در سالمندان با پای ضربدری شد. 
متن کامل [PDF 6163 kb]   (1081 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (324 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: طب فیزیکی
دریافت: 1397/4/7 | پذیرش: 1397/9/27 | انتشار: 1398/11/11