DOI: 10.32598/sija.13.10.160


XML English Abstract Print


1- گروه فیزیوتراپی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران
2- گروه بانکداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد جنوب تهران ،ایران ، jalil.hosseini.niaki@gmail.com
3- گروه امار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران
چکیده:   (2334 مشاهده)
اهداف
ایران یکی از کشورهای جهان است که  جمعیت ان بسرعت به سمت سالمندی پیش می رود بنابراین مهم است که نیازها و مسائل سالمندان که میتواند روی کیفیت زندگی وابسته به سلامت انها تاثیر دارد در نظر گرفته شود. کیفیت زندگی یک مفهوم چند بعدی است که دارای ابعاد جسمانی ، روانی و اجتماعی است. هدف از انجام مطالعه کنونی بررسی ارتباط بین سطح تحصیلات و وضعیت اقتصادی با کیفیت زندگی سالمندان ساکن جامعه و خانه های سالمندی شهر مشهد، ایران می باشد
مواد و روش ها
طی یک مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی ۱۳۵ نفر از سالمندان ساکن درجامعه با میانگین سنی  ۵/۹±۷۱/۷ سال(۷۷ نفر مرد(۴۸.۱%) و ۵۸ نفر زن(%۴۳) ) و ۱۳۵ سالمند ساکن  در آسایشگاههای سالمندان  با میانگین سنی  ۵/۶ ±۲/۷۱  سال (۶۵ نفر(%۴۸.۱) مرد و ۷۰ نفر(۵۱.۹%) زن)  که ساکن شهر مشهد بودند وارد مطالعه شدند. از طریق مصاحبه مشخصات فردی، درامد ماهیانه و سطح تحصیلات افراد مورد بررسی قرار گرفت. نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی SF-۳۶ که روایی و پایایی ان قبلا بررسی شده بود برای ارزیابی کیفیت زندگی مورد بررسی قرار گرفت. نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی SF-۳۶  دارای۸ خرده مقیاس است که ابعاد جسمی و روانی  کیفیت زندگی را بررسی می کند. انالیز اماری با استفاده از نرم افزار spss  نسخه ۱۹ انجام شد. از ازمون من ویتنی برای مقایسه درامد ماهیانه  و کیفیت زندگی بین سالمندان ساکن اجتماع و خانه های سالمندی استفاده شد . برای مقایسه سطح تحصیلات دو گروه از ازمون کای دو استفاده شد .همچنین اثر برخی عوامل مستقل بر ابعاد جسمانی  و روانی کیفیت زندگی با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره بررسی شد.
یافته ها
در سالمندان  ساکن جامعه نسبت به  گروه سالمندان ساکن اسایشگاهها درصد بیسوادی بالاتر  و تحصیلات دانشگاهی پایین تر بود (۰/۰۳= P). همچنین از لحاظ ابعاد جسمانی و روانی پرسشنامه کیفیت زندگی ، سالمندان اسایشگاه ها دارای کیفیت زندگی پایین تری نسبت به سالمندان اجتماع بودند (P<۰.۰۱). نتیجه دیگر این مطالعه این بود که درامد سالمندان اسایشگاه ها بطور معنی داری کمتر از سالمندان اجتماع بود(P<۰.۰۰۱) نتایج مدل رگرسیون چندمتغیره نشان می دهد که تنها اثر محل زندگی (سالمندان ساکن جامعه و خانه سالمندان) بر هر دو بعد جسمانی و روانی کیفیت زندگی اثر معنی دار دارد )(P<۰.۰۰۱) )و سطح درامد و تحصیلات، جنسیت، سن، ابتلا به بیماریهایی نظیر دیابت، فشارخون و مصرف سیگار اثرمعنی داری نداشتند (P>۰.۰۵).
نتیجه گیری:
 بالاتر بودن سطح تحصیلات می تواند موجب ارتقاء طبقه اجتماعی و افزایش درامد سالمندان شود. داشتن درامد کافی یک شرط ضروری برای داشتن یک زندگی با کیفیت می باشد گرچه نمی تواند همه نیازهای اساسی زندگی را بر اورده کند .بهبود کیفیت زندگی  سالمندان ایرانی با در نظر گرفتن همه ابعاد ان که شامل ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی است  با انجام برنامه های درمانی، اموزشی و حمایت اجتماعی می تواند محقق شود
متن کامل [PDF 2025 kb]   (531 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: طب سالمندی
دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۷/۴/۵