دوره 13، شماره 2 - ( تابستان 1397 )                   جلد 13 شماره 2 صفحات 182-197 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Orang S, Hashemi Razini H, Ramshini M, Orang T. Investigating the Meaning of Life and Psychological Well-being, in Youth, Adults, and Elderly (A Comparative Study of Three Age Groups). Salmand: Iranian Journal of Ageing. 2018; 13 (2) :182-197
URL: http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-1570-fa.html
اورنگ سهیلا، هاشمی رزینی هادی، رامشینی مریم، اورنگ طوبا. بررسی معنای زندگی و بهزیستی روانشناختی، جوانان، بزرگسالان و سالمندان (مطالعه مقایسه‌ای از نظر سن). سالمند: مجله سالمندی ایران. 1397; 13 (2) :182-197

URL: http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-1570-fa.html


1- گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، پردیس بین‌الملل، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. ، orang.soheila@gmail.com
2- گروه روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، پردیس بین‌الملل، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
3- گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.
4- گروه روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
چکیده:   (2345 مشاهده)
اهداف هدف از پژوهش حاضر بررسی معنای زندگی و بهزیستی روان‌شناختی در سه گروه جوانان، بزرگسالان و سالمندان است.
مواد و روش ها در این پژوهش 215 نفر به صورت نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. این تعداد عبارت بودند از: سالمندان بین 65 تا 80 سال (72نفر، 33/5 درصد)، بزرگسالان بین 26 تا 46 سال (59 نفر، 27/4 درصد) و جوانان با محدوده سنی 17 تا 25سال (84 نفر، 39/1 درصد). این افراد با استفاده از پرسش‌نامه‌های معنای زندگی استگر و بهزیستی روان‌شناختی ریف بررسی شدند.
یافته ها به منظور بررسی مقایسه گروه‌های سنی در مؤلفه‌های معنا و بهزیستی روان‌شناختی از تحلیل واریانس چندمتغیری(مانووا) استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل نشان می‌دهد بین گروه سنی 17 تا 25، 25 تا 46 و 65 تا 80 سال، از نظر مؤلفه‌های وجود معنا، خودپذیری، روابط مثبت با دیگران، رشد فردی و زندگی هدفمند، تفاوت معنی‌دار وجود دارد. بر این اساس، مؤلفه‌های ذکرشده در سالمندان میانگین بالاتری دارند.
نتیجه گیری نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد عامل سن می‌تواند موجب افزایش معنای زندگی و بهزیستی روان‌شناختی شود. بنابراین می‌توان دوران سالمندی را دوره بازنگری و ارزیابی خود دانست و آن را در ادامه راه زندگی، زمان رشد و شکوفایی و آرامش قلمداد کرد.
متن کامل [PDF 1256 kb]   (1225 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1582 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سالمند شناسی
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۷/۲/۶ | انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱

فهرست منابع
1. Berk L. Development through the lifespan [Y. Sayed Mohammadi Persian trans]. Tehran: Arasbaran; 2007.
2. Walsh S. Conducting research with the elderly: ethical concerns for a vulnerable population. Southern Online Journal of Nursing Research. 9(4).
3. Levy BR, Pilver CE, Pietrzak RH. Lower prevalence of psychiatric conditions when negative age stereotypes are resisted. Social Science & Medicine. 2014; 119:170–4. [DOI:10.1016/j.socscimed.2014.06.046] [DOI:10.1016/j.socscimed.2014.06.046]
4. Macintyer A, Atval A. Occupational therapy and older people [M. Shaterian, M. Hoseini, Persian trans]. Tehran: Danjeh; 2011.
5. Guttmann D. Finding meaning in life, at midlife and beyond [N. Ghasemi Persian trans]. Shiraz: Navid-e Shiraz; 2008.
6. Visdom N. Social acceptance of discrimination [PhD Dessertation]. Oklahoma: Oklahoma State University; 2010.
7. Lazarus R. Coping with aging [J. Najafi Zand Persian trans]. Tehran: Danjeh; 2016.
8. Orang S. [The relationship between early maladaptive schemas with meaning of life and well-being elderly (Persian)] [MA thesis]. Tehran: Kharazmi University; 2016.
9. Doğan T, Sapmaz F, Tel FD, Sapmaz S, Temizel S. Meaning in Life and Subjective Well-Being among Turkish University Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012; 55:612–7. [DOI:10.1016/j.sbspro.2012.09.543] [DOI:10.1016/j.sbspro.2012.09.543]
10. Yuen M, Yau J. Relation of career adaptability to meaning in life and connectedness among adolescents in Hong Kong. Journal of Vocational Behavior. 2015; 91:147–56. [DOI:10.1016/j.jvb.2015.10.003] [DOI:10.1016/j.jvb.2015.10.003]
11. Frankl VE. The will to meaning foundations and applications of logotherapy [M. Milani Persian trans]. Tehran: Dorsa; 2014.
12. Frankl VE. A review on existential psychology and psychotherapy [A. Mohammd Pour Persian trans]. Tehran: Dorsa; 2010.
13. Kudla D, Kujur J, Tigga S, Tirkey P, Rai P, Fegg MJ. Meaning in life experience at the end of life: validation of the Hindi version of the schedule for meaning in life evaluation and a cross-cultural comparison between Indian and German palliative care patients. Journal of Pain and Symptom Management. 2015; 49(1):79–88. [DOI:10.1016/j.jpainsymman.2014.05.013] [PMID] [DOI:10.1016/j.jpainsymman.2014.05.013]
14. Durusu Emek-Savaş D, Güntekin B, Yener GG, Başar E. Decrease of delta oscillatory responses is associated with increased age in healthy elderly. International Journal of Psychophysiology. 2014; 94(2):235. [DOI:10.1016/j.ijpsycho.2014.08.913] [DOI:10.1016/j.ijpsycho.2014.08.913]
15. Marco JH, Garcia-Alandete J, Pérez S, Guillen V, Jorquera M, Espallargas P, et al. Meaning in life and non-suicidal self-injury: A follow-up study with participants with Borderline Personality Disorder. Psychiatry Research. 2015; 230(2):561–6. [DOI:10.1016/j.psychres.2015.10.004] [DOI:10.1016/j.psychres.2015.10.004]
16. Kleftaras G, Psarra E. Meaning in Life, Psychological Well-Being and Depressive Symptomatology: A Comparative Study. Psychology. 2012; 3(4):337–45. [DOI:10.4236/psych.2012.34048] [DOI:10.4236/psych.2012.34048]
17. Reker GT. Meaning in life of young, middle-aged, and older adults: factorial validity, age, and gender invariance of the Personal Meaning Index (PMI). Personality and Individual Differences. 2005; 38(1):71–85. [DOI:10.1016/j.paid.2004.03.010] [DOI:10.1016/j.paid.2004.03.010]
18. Bayani AA, Mohammad Koochekya A, Bayani A. [Reliability and Validity of Ryff's Psychological Well-being Scales (Persian)]. Iranian Journal of Psychiatry & Clinical Psychology. 2008; 14(2):146-151.
19. Eshtehad A. Investigation of group therapy on well-being student in university [MSc. thesis]. Tehran: Psychology Institution University; 2009.
20. Asghari N. [Effects of logotherapy on depression of old people (Persian)] [MSc. thesis]. Tehran: Payam-e Noor University; 2010.
21. Kang KA, Im JI, Kim HS, Kim SJ, Song MK, Sim S. The effect of logotherapy on the suffering, finding meaning, and spiritual well-being of adolescents with terminal cancer. Journal of Korean Academy of Child Health Nursing. 2009; 15(2):136. [DOI:10.4094/jkachn.2009.15.2.136] [DOI:10.4094/jkachn.2009.15.2.136]
22. Orbach A. Counseling older clients [A. Khodabakhsi Koolaee Persian trans]. (3th ed). Tehran: Jungle; 2010.
23. Lodi-Smith J, Roberts BW. Getting to Know Me: Social Role Experiences and age differences in self-concept clarity during adulthood. Journal of Personality. 2010; 78(5):1383–410. [DOI:10.1111/j.1467-6494.2010.00655.x] [DOI:10.1111/j.1467-6494.2010.00655.x]
24. Orang T. [The study psychological dependency caused by chat on the internet (Persian)] [MA thesis]. Tehran: Alzahra University; 2004.
25. Gilbert P, Irons C. Focused therapies and compassionate mind training for shame and self attacking. In: P. Gilbert editor. Compassion: Conceptualisations, research and use in psychotherapy. London: Routedge; 2005.
26. Neff KD, Pommier E. The relationship between self-compassion and other-focused concern among college undergraduates, community adults, and practicing meditators. Self and Identity. 2013; 12(2):160–76. [DOI:10.1080/15298868.2011.649546] [DOI:10.1080/15298868.2011.649546]
27. Leary MR. The curse of the self. Self awareness, egotism, and the quality of human life. New York: Oxford University Press; 2004. [DOI:10.1093/acprof:oso/9780195172423.001.0001] [DOI:10.1093/acprof:oso/9780195172423.001.0001]
28. Saeedi Z, Ghorbani N, Reza Sarafraz M, Sharifian MH. [The relationship between self-compassion, self-esteem and self-conscious emotions regulation (Persian)]. Research in Psychological Health. 2012; 6(3):1-9.
29. Bolmsjö IÅ, Sandman L, Andersson E. Everyday ethics in the care of elderly people. Nursing Ethics. 2006; 13(3):249–63. [DOI:10.1191/0969733006ne875oa] [DOI:10.1191/0969733006ne875oa]
30. Frankl VE. The will to meaning foundations and applications of logotherapy. New York: Plume; 2014.
31. Diener E. What is positive about positive psychology? The curmudgeon and Pollyanna. Psychological and Social Psychology. 68:653-663; 2003.
32. May R. Man's search for himself [M. Sorayya Persian trans]. Tehran: Danjeh; 1994.
33. Tov W, Diener E. The well-being of nations. Linking together trust, cooperation and democracy. In B. A. Sullivan, M. Snyder editors. The Political Psychological of Effective Human Interaction; 2008.
34. George LK. Still happy after all these years: research frontiers on subjective well-being in later life. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences. 2010; 65B(3):331–9. [DOI:10.1093/geronb/gbq006] [DOI:10.1093/geronb/gbq006]
35. Freeman AT, Santini ZI, Tyrovolas S, Rummel-Kluge C, Haro JM, Koyanagi A. Negative perceptions of ageing predict the onset and persistence of depression and anxiety: Findings from a prospective analysis of the Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA). Journal of Affective Disorders. 2016; 199:132-8. [DOI:10.1016/j.jad.2016.03.042] [DOI:10.1016/j.jad.2016.03.042]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی پژوهشی سالمند می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Ageing

Designed & Developed by : Yektaweb