مقالات پذیرفته شده در نوبت انتشار                   برگشت به فهرست مقالات | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
2- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
3- دانشگاه علوم پزشکی قم. قم .ایران
4- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. ، reza1092@yahoo.com
چکیده:   (9257 مشاهده)
زمینه و هدف: سبک زندگی سالم همراه با معنویت بر سلامت جسمی و روانی سالمندان تاثیر گذار است. ازآنجا که سالمندان روحانی زندگی همراه با معنویت را تجربه می نمایند، مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش پیش بینی کننده  سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت در وضعیت شناختی سالمندان مرد روحانی شهر قم در سال ۱۳۹۷ انجام پذیرفت.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر به روش مقطعی، برروی ۱۹۰ نفر از سالمندان مرد روحانی شهر قم انجام شده است. نمونه ها به روش نمونه گیری دردسترس و با توجه به معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند. بمنظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت (HPLP۲) و پرسشنامه ارزیابی وضعیت شناخت (MMSE)، استفاده گردید. داده ها از طریق آماره‏های توصیفی(میانگین، انحراف معیار و فراوانی) و استنباطی(ضریب همبستگی، رگرسیون خطی، تی مستقل و تحلیل واریانس) با نرم افزار۲۲ SPSS تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری کمتر از ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین سنی شرکت کنندگان در این مطالعه ۶/۸۶ ±۷۰/۵۵ بود. یافته های مطالعه نشان داد که سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت با وضعیت شناختی، ارتباط مستقیم و معنی داری داشت(۰/۲۹۵ r= ۰/۰۰۱p=). همچنین در تحلیل رگرسیون چندگانه ابعاد مسئولیت پذیری سلامت و تغذیه همراه با وضعیت اشتغال حدود ۱۴٪ از واریانس نمره وضعیت شناختی مشارکت کنندگان را تبیین می‏کردند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه نیاز است در مداخلات ارتقاء دهنده سلامت سالمندان روحانی به ابعاد تغذیه و مسئولیت پذیری سلامت توجه بیشتری شود. پیشنهاد می‏شود در مطالعات آتی با رویکرد کیفی روش زندگی سالمندان روحانی برای فهم مکانیزم اثرگذاری معنویت بر سلامت مورد کندوکاو قرار گیرد. 
متن کامل [PDF 1064 kb]   (5238 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سالمند شناسی
دریافت: 1398/10/1 | پذیرش: 1398/12/3 | انتشار: 1397/10/10