دوره 10، شماره 3 - ( پائیز 1394 )                   جلد 10 شماره 3 صفحات 156-165 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
2- باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران. ، Alireza.babaei.m@gmail.com
چکیده:   (4658 مشاهده)

اهداف: سلول های اندوتلیال عروقی نقش مهمی در تنظیم فعالیت‌های عروقی با تولید مواد فعال‌ننده عروق، مانند فاکتور رشد اندوتلیال عروقی برعهده دارد؛ ازاین‌رو، هدف از تحقیق حاضر تأثیر یک دوره تمرینات مقاومتی بر غلظت فاکتور رشد اندوتلیال زنان سالمند بود.

مواد و روش‌ها: در این تحقیق نیمه‌تجربی، 24 زن یائسه با میانگین و انحراف معیار سن 6/02±67/37 سال، قد 8/12±153/02 سانتی‌متر، وزن 12/03±65/78 کیلوگرم، شاخص توده بدنی 87/16±26/4 (kg/m2)، درصد چربی 3/65±18/61 و نسبت دور کمر به شکم 0/4±0/92 سانتی‌متر به‌صورت هدفمند انتخاب و به‌طور تصادفی به دو گروه 12 نفره کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی هشت هفته تمرین مقاومتی، سه جلسه در هفته با شدت 40 تا 65درصد یک تکرار بیشینه و با اضافه بار 5درصد بعد از هر 6 جلسه را انجام داد. قبل و بعد از 8 هفته تمرین، سطح استراحتی غلظت فاکتور رشد اندوتلیال عروقی اندازه‌گیری و ثبت شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی نظیر تی همبسته و تی مستقل استفاده شد. سطح معنی‌داری کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار قبل و پس از هشت هفته غلظت فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در گروه کنترل به‌ترتیب 3/62±25/61، 2/88±25/72 و در گروه تجربی به‌ترتیب 4/48±26/48، 2/81±23/81 بود؛ بنابراین، اختلاف میانگین فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه تجربی معنی‌دار بوده است (0/015=P) . در‌حالی‌که در گروه کنترل 0/862=P معنادار نبوده است.

نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان داد یک دوره تمرین مقاومتی بر کاهش غلظت فاکتور رشد اندوتلیال عروقی پلاسمای زنان سالمند تأثیر معنی‌داری دارد. 

متن کامل [PDF 669 kb]   (3627 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1394/3/6 | پذیرش: 1394/4/29 | انتشار: 1394/7/9