دوره 13، شماره 2 - ( تابستان 1397 )                   جلد 13 شماره 2 صفحات 168-181 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Salehi R, Davatgaran K, Heidari M, Mostafaee N, Latifi M. The Psychometric Properties of the Persian Version of the Camberwell Assessment of Needs (CANE) for Iranian Elderly People With Mental Disorders. Salmand: Iranian Journal of Ageing. 2018; 13 (2) :168-181
URL: http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-1213-fa.html
صالحی رضا، دواتگران کیوان، حیدری مژده، مصطفایی ندا، لطیفی محمود. ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسش‌نامه نیازسنجی کمبرول در سالمندان ایرانی مبتلا به اختلال روان . سالمند: مجله سالمندی ایران. 1397; 13 (2) :168-181

URL: http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-1213-fa.html


1- مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
2- سازمان بهزیستی کشور، تهران، ایران.
3- مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران. ، mojdeh.heidari62@gmail.com
4- گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
5- گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
چکیده:   (5924 مشاهده)

اهداف ارزیابی و شناخت نیازهای برآورده‌شده و نشده سالمندان و برطرف‌کردن نیازهای برآورده‌نشده آن‌ها می‌تواند کیفیت زندگی سالمندان را افزایش دهد. برای استفاده از هر ابزار اندازه‌گیری اعتبار و پایایی آن ضروری است. این مطالعه با هدف بررسی تکرارپذیری در دفعات آزمون، اعتبار سازه و اعتبار معیار نسخه فارسی پرسش‌نامه نیازسنجی کمبرول در سالمندان ایرانی مبتلا به آسیب سلامت روان و مراقبان آن‌ها انجام شد.
مواد و روش ها مطالعه حاضر از نوع توصیفی‌تحلیلی است که در سال ۱۳۹۴ روی ۱۲۳ سالمند (۶۱ نفر مرد و ۶۲ نفر زن) مبتلا به آسیب سلامت روان (نمونه‌گیری آسان) با میانگین سنی (۹/۲۴)۷۲ سال و ۴۱ نفر از مراقبان غیررسمی آن‌ها انجام شد. تکرارپذیری در دفعات آزمون با انجام دو بار مصاحبه به فاصله حدوداً دو هفته و اعتبار معیار با سنجش همبستگی بین نمرات پرسش‌نامه کمبرول با پرسش‌نامه های ۳۶ سؤالی کیفیت زندگی، شاه مقیاس شاخص بارتل و پرسش‌نامه ۱۲ سؤالی بررسی سلامت عمومی بررسی شد. اعتبار سازه با تشکیل ماتریس همبستگی بین همه دو بخش پرسش‌نامه بررسی شد. تحلیل آماری داده ها با استفاد از نرم‌افزارSPSS۱۹  انجام شد.
یافته ها نتایج ضریب توافق کاپا در بررسی تکرارپذیری سالمندان (۴۸/۰۰-۰/۱)، مراقبان غیررسمی آن‌ها (۶۵/۰۰-۰/۱) و ضریب همبستگی درون طبقه ای در سالمندان ۰/۹۵۱ و مراقبان غیررسمی آن‌ها ۰/۹۷۰ در سطح معنی‌داری ۰/۰۵ به دست آمد. در بررسی اعتبار معیار هم‌زمان، همبستگی اسپیرمن بین نمره کل کمبرول با نمره کامل پرسش‌نامه کیفیت زندگی (۰/۷۹۰-) و شاه مقیاس شاخص بارتل (۰/۷۸۸-) و همبستگی متوسط بین نمره نیازهای برآورده‌نشده کمبرول با نمره کامل پرسش‌نامه کیفیت زندگی (۰/۴۷۴-) و همچنین همبستگی زیاد بین نمره بخش استرس روانی مراقبان کمبرول با نمره کامل پرسش‌نامه بررسی سلامت عمومی (۰/۸۷۵) به دست آمد. نتایج اعتبار، سازه خوب پرسش‌نامه را نشان داد.
نتیجه گیری نتایج تکرارپذیری در دفعات آزمون، اعتبار سازه و اعتبار معیار هم‌زمان خوب نسخه فارسی پرسش‌نامه کمبرول را نشان داد. پیشنهاد می‌شود در مطالعات دیگری نیز ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه کمبرول ارزیابی شود.

متن کامل [PDF 1253 kb]   (1854 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (2893 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سالمند شناسی
دریافت: 1396/8/19 | پذیرش: 1396/12/27 | انتشار: 1397/4/1

فهرست منابع
1. Hosseini R, Moslehi A, Hamidian MT, Tghian AR. [The relation between chronic disease and disability in elderly of Amirkola (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2014; 9(2):80-7.
2. Yavari K, Basakha M, Sadeghi H, Naseri AR. [Economic aspects of ageing (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2015; 10(1):92-105.
3. Mirzaei M, Shams Ghahfarokhi M. [Demography of Elder Population in Iran Over the Period 1956 To 2006 (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2007; 2(3):326-31.
4. Iran Shanghai Cooperation Organization (SCo). Atlas of selected results of the 2011 national population and housing census. 2011-2012. Tehran: Iran Shanghai Cooperation Organization (SCo).
5. Passos J, Sequeira C, Fernandes L. The needs of older people with mental health problems: A particular focus on dementia patients and their carers. International Journal of Alzheimer's Disease. 2012; 2012:1–7. [DOI:10.1155/2012/638267] [DOI:10.1155/2012/638267]
6. Momeni K, Karimi H. [The comparison of general health of the residents/non residents in the elder house (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2010; 5(3):23-9.
7. Reynolds T, Thornicroft G, Abas M, Woods B, Hoe J, Leese M, et al. Camberwell Assessment of Needs for the Elderly: Development , Validity and Reliability. British Journal of Psychiatry. 176:444–52. [DOI:10.1192/bjp.176.5.444] [DOI:10.1192/bjp.176.5.444]
8. Sultan S, Classen D, Stansfeld S. Older People with Long-term Mental Illness: A Survey in a Community Rehabilitation Services Using the Camberwell Assessment of Needs for the Elderly. British Journal of Medical Practitioners. 2011; 4(4):438-42.
9. Smith F, Orrell M. Does the patient-centred approach help identify the needs of older people attending primary care. Age & Ageing. 2007; 36(6):628-31. [DOI:10.1093/ageing/afm131] [DOI:10.1093/ageing/afm131]
10. Miranda-Castillo C, Woods B, Galboda K, Olojugba C, Orrell M. Unmet needs , quality of life and support networks of people with dementia living at home. Health and Quality of Life Outcomes. 2010; 8(1):132-46. [DOI:10.1186/1477-7525-8-132] [DOI:10.1186/1477-7525-8-132]
11. Van Der Ploeg E, Bax D, Boorsma M. A Cross Sectional Study to Compare Care Needs of Individuals with and without Dementia in Residential Homes in the Netherland. BMC Geriatrics. 2013; 13(1):1. [DOI:10.1186/1471-2318-13-51] [DOI:10.1186/1471-2318-13-51]
12. Sausa R, Scazufca M, Menezes P, Crepaldi A, Prince M. Feasibility and Reliability of the Elderly Version of the Camberwell Assessment of Needs for the Elderly (CANE): Results from Sao Paulo Ageing & Health Study. Revista Brasileira de Psiquiatria. 2009; 31(1):34-8. [DOI:10.1590/S1516-44462009000100009] [DOI:10.1590/S1516-44462009000100009]
13. Hancock G, Orrell M. The Camberwell Assessment of Needs for the Elderly (CANE) Manual. London: Gaskell. 2004.
14. Walters K, Liffe S, See Tai S, Orrell M. Assessing Needs from Patient , Career and Proffessional Perspective: Camberwell Assessment of Needs for the Elderly in Primary Care. Age & Ageing. 2000; 29(6):505-10. [DOI:10.1093/ageing/29.6.505] [DOI:10.1093/ageing/29.6.505]
15. Abi Habib L, Chemaitelly H, Jaalouk L, Karam N. Developing Capacities in Ageing Studies in the Middle East: Implementation of an Arabic Version of the CANE-IV among Community-dwelling Older Adults in Lebanon. Ageing & Mental Health. 2011; 15(5):605-17. [DOI:10.1080/13607863.2011.562351] [DOI:10.1080/13607863.2011.562351]
16. Van Der Roest H, Meiland F, Van Hout H, Jonker C, Droes R. Validity and Reliability the Dutch Version of the Camberwell Assessment of Needs for the Elderly in Community-dwelling People with Dementia. International Psychogeriatrics. 2008; 20(6):1273. [DOI:10.1017/S1041610208007400] [DOI:10.1017/S1041610208007400]
17. Fernandes L, Goncaves-Pereira M, Leuschner A, Martins S, et al. Validation Study of the Camberwell Assessment of Needs for the Elderly in Portugal. International Psychogeriatrica. 2009; 21(1):94-102. [DOI:10.1017/S1041610208008041] [DOI:10.1017/S1041610208008041]
18. Walters K, Liffe S, Orrell M. An exploration of help-seeking behaviour in older people with unmet needs. Family Practice. 2001; 18:277-82. [DOI:10.1093/fampra/18.3.277] [DOI:10.1093/fampra/18.3.277]
19. Mortazavi SS, Mohammad K, Eftekhar Ardebili H, Dorali Beni R, Mahmoodi M, Hassanzadeh Keshteli A. Mental disorder prevention and physical activity in Iranian elderly. International Journal of Preventive Medicine. 2012; 3(1):s64-s72. [PMID] [PMCID] [PMID] [PMCID]
20. Shoaee F, Nejati V. [Elderly-Caring Service Pattern in USA Comparing with Iran (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2008; 3(1):68-77.
21. Karbalaee Z, Mohammadi Shahbalahi F, Falahi M, Hossein Zade S. [The effect of recreation therapy on depression symptom in older adults referred elected day care center in Tehran (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2015; 10(2):130-137.
22. Montazeri, Vahdaninia, Gandek G. The Short Form Health Survey (SF36): Translation and Validation Study of the Iranian Version. Quality Life Research. 2005; 14(3):875-82. [DOI:10.1007/s11136-004-1014-5] [PMID] [DOI:10.1007/s11136-004-1014-5]
23. Tagharrobi Z, Sharifi K, Sooky Z. [Psychometric evaluation of Shah version of modified Barthel index in elderly people residing in Kashan Golabchi nursing home (Persian)]. Feyz. 2011; 15(3):213-224
24. Montazeri A, Harirchi A, Shariati M, Garmaroudy G, Ebadi M, Fateh A. The 12-item General Health Questionnaire (GHQ12): Translation and Validation Study of the Iranian Version. Health and Quality of Life Outcomes. 2003; 1:66. [DOI:10.1186/1477-7525-1-19] [DOI:10.1186/1477-7525-1-19]
25. Bakhtiyari F, Foroughan M, Fakhrzadeh H, Nazari N, Najafi B, Alizadeh M, et al. [Validation of the Persian Version of the Abbreviated Mental Test (AMT) in Elderly Residents of Kahrizak Charity Foundation (Persian)]. Iranian Journal of Diabets and Metabolism. 2014; 13(6):487-494.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی پژوهشی سالمند می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ageing

Designed & Developed by : Yektaweb