دوره 16، شماره 2 - ( تابستان 1400 )                   جلد 16 شماره 2 صفحات 288-288 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه پرستاری سالمندی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
2- گروه پرستاری سالمت جامعه و سالمندی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران. ، keshvari@med.mui.ac.ir
3- گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
چکیده:   (935 مشاهده)
اهداف: تعیین تاثیربکارگیری مدل مراقبت مشارکتی برشدت ترس ازسقوط، دفعات وقوع آن در سالمندان
مواد و روش ها:این مطالعه پژوهشی،نیمه تجربی می باشد.نمونه ها72سالمندبامیانگین سن7.47±71.34مراجعه کننده به مراکزجامع خدمات سلامت شهراصفهان درسال98بودند،باروش نمونه گیری آسان انتخاب شدند.شرکت کنندگان به صورت تصادفی دردوگروه آزمون،مدت12هفته دربرنامه مراقبت مشارکتی شرکت کردند،گروه کنترل دردوجلسه آموزشی60دقیقه ای شرکت کردند.جمع‌آوری داده‌هاباتکمیل پرسش‌نامه‌های اطلاعات دموگرافیک،استانداردسنجش نمره ترس ازسقوط، توسط سالمندان درسه مرحله قبل،بلافاصله وسه ماه بعدانجام شد.ازمعیارهای ورودسن60به بالا،نداشتن مشکل روان شناختی،عدم مشارکت درمطالعات قبلی،داشتن سابقه سقوط ومعیارهای خروج کاهش هوشیاری بعدازورودبه مطالعه،عدم تمایل جهت ادامه وفوت بود.تجزیه وتحلیل داده هاازنرم افزارSPSSنسخه21وآزمون های کای اسکوئر،من ویتنی،tمستقل وآنالیزواریانس باتکرارمشاهدات انجام گردید.
یافته ها:نتایج نشان دادکه میانگین نمرات ترس از سقوط،در گروه آزمون بین سه زمان اختلاف معنادار داشت (05/0 P <). آزمون تعقیبی LSD نشان داد که درگروه آزمون میانگین نمره ترس ازسقوط بلافاصله بعد ازمداخله به طورمعناداری کمتر از قبل ازمداخله وسه ماه بعدازمداخله کمترازبلافاصله بعدازمداخله بود (001/0 P <).
نتیجه گیری:مطابق نتایج اجرای مدل مراقبت مشارکتی باعث کاهش ترس وپیشگیری از سقوط سالمندان شد، لذاتوصیه می شود از این الگوجهت آموزش بیماران و خانواده های آنها استفاده شود.
متن کامل [PDF 1171 kb]   (294 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1399/3/20 | پذیرش: 1399/9/12 | انتشار: 1400/4/22

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.