راهنمای نویسندگان مقالات فصلنامه علمی پژوهشی سالمند

 "به نام خداوند جان و خرد"

.

  راهنمای نویسندگان مقالات فصلنامه علمی پژوهشی سالمند: مجله ایرانی سالمند

 .

- فرم تعهدنامه

.

- فرمت رفرنس نویسی

.

• مقالات ترجیحاً با استفاده از نرم‌افزار 2003 Microsoft office Word و یا بالاتر نوشته شود.

  • نوع و اندازه‌ حروف برای زبان فارسی با قلم xb نیلوفر و سایز 11 و برای زبان انگلیسی Times New Roman و سایز 11 باشد .

  • عنوان : فونت 12 پررنگ ( Bold )

  • سر فصل ها : فونت 11 پررنگ ( Bold )

  عنوان

  1- حداکثر تا 15 کلمه باشد.

  2- عنوان منعکس کننده محتوای مقاله باشد.

  3- بدون فاصله، اختصار، نقطه، ویرگول، خط تیره، کروشه و پرانتز باشد.

  4- مختصر و ساده و مفهوم باشد.

  5- عنوان فرعی یا عنوان مختصر بوسیله دو نقطه ( : ) جدا شود.

  مولف

  ( مولفین )

  1- نام نویسنده (گان) زیر سطر عنوان مقاله ذکر گردد.

  2- مؤلف مسؤول ( Corresponding author ) با علامت * متمایز شود و در زیرنویس صفحه اول به این صورت ذکر گردد : ( * Corresponding author ) 1 * مؤلف مسؤول

  3- مشخصات کامل نویسنده (گان) شامل رتبه علمی و نشانی نویسندگان و محل اشتغال آنها که شامل دانشگاه، دانشکده و یا موسسه تحقیقی مربوط به آنان است در پاورقی صفحه اول، چکیده فارسی و همچنین انگلیسی درج گردد.

  4- اصول نام نویسی لاتین در چکیده انگلیسی رعایت گردد؛ به این صورت که اول نام خانوادگی، سپس حرف اول نام و بعد درجه علمی به صورت BSc, MSc, MD,Ph.D ذکر شود.

  5- کد پستی، تلفن، نمابر و آدرس الکترونیک نویسنده مسئول جلو مشخصه آن در پاورقی صفحه اول ذکر شود.

  ماخذ مقاله

  نوع مقاله ( مقاله پژوهشی، مقاله مروری، گزارش موردی، مقالات کارگروهی)

  یا مقالات برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکترا ذکر شود.

  چکیده

  چکیده مقاله ( اعم از فارسی و انگلیسی) در صفحه های مستقل به صورت سازمان یافته دارای ساختار ( structure )حداکثر دارای250 کلمه(با تاکید بر "مواد و روش ها" و "نتایج") بدون ذکر منابع و اختصارات و نماینده تمام مفاهیم و عناصر محتوی مقاله و بصورت زیر باشد :

  1- اهداف ( Objectives )

  این بخش حداکثر در دو تا سه جمله در ارتباط با ضرورت انجام مطالعه باشد. اهداف جملاتی روشن، قابل اندازه گیری( در مطالعات کمی ) یا قابل دستیابی باشد و در همه قسمت های مقاله یکسان استفاده گردد.

  2- مواد و روش ها ( Methods & Materials )

  باید شامل اطلاعات کلی در مورد نوع مطالعه، جامعه و نمونه، روش و ابزار جمع آوری داده ها و زمان و نوع مداخله باشد.

  کمیته اخلاق پزشکی و اخذ رضایت آگاهانه ذکر شود.

  به طور خلاصه معیارهای ورود و خروج از تحقیق ذکر شود.

  پیش آزمون و پس آزمون و همچنین زمانهای مختلفی که تست تکرار شده است، ذکر شود.

  کنترل روایی و پایایی ذکر شود.

  روش آماری و نرم افزار آماری مورد استفاده ذکر شود.

  3- یافته ها ( Results )

  در مطالعات کمی، یافته ها متناسب با هدف به تفکیک گروه های مطالعه با آزمون های آماری استفاده شده به همراه نتایج و ضریب و فاصله اطمینان و ذکر مسایل آماری بیان گردد.

  4- نتیجه گیری ( Conclusions )

  این بخش نباید تکرار یافته های پژوهش باشد. در این بخش جمع بندی نهایی یافته ها همراه با توصیه های محقق، کاربردهای بخش یافته ها یا نتایج در رشته تخصصی بیان گردد.

  پیشنهادات و محدودیتها و موانعی که در سر راه تحقیق وجود داشته نیز ذکر گردد.

  5- کلید واژه ها ( KeyWords )

  بین 10- 3 واژه اصلی بر اساس MeSH ، و واژه های کلیدی در چکیده فارسی به زبان فارسی و در چکیده انگلیسی به زبان انگلیسی باشد و با یکدیگر مطابقت داشته باشد.

  بزرگ نویسی حرف اول کلمات در کلید واژه انگلیسی نیاز نیست.

  کلید واژه ها به صورت مخفف و اختصار نوشته نشود مثلا: ADL

  مگر اینکه بعد از ذکر کامل عبارت، در داخل پرانتز آورده شود مثلا:

  Activity of Daily Living (ADL )

  کلید واژه ها با استفاده از نقطه ویرگول ( ؛ ) از یکدیگر جدا شوند.

قابل ذکر است که در صورت پذیرش مقاله، لازم است که چکیده انگلیسی مبسوط توسط نویسنده حداکثر 10 روز بعد از پذیرش مقاله از طریق سایت مجله ارسال گردد.

دستور العمل نگارش چکیده ی مبسوط انگلیسی (Extended Abstract)

به اطلاع نویسندگان محترم می‌رساند که بر اساس رویکرد جدید فصلنامه ی علمی پژوهشی سالمندی ایران و در راستای لزوم توجه به کیفیت مقالات دریافتی و متعاقب پذیرش مجله در چکیده‌نامه اسکوپوس و همچنین اراده و اهتمام مدیریت و شورای نویسندگان فصلنامه با هدف نمایه شدن در چکیده‌نامه‌ها و نمایه‌های بیشتر و معتبرتر و در نتیجه افزایش اعتبار و منزلت نشریه در نزد مجامع و مراجع علمی ملی و بین المللی و نظام‌های رتبه‌بندی و اعتبارسنجی رسمی, مقرر شد که چکیده مبسوط انگلیسی  1000 کلمه ای با فرمت ذیل پس از پذیرش مقاله در فصلنامه بر اساس آخرین نسخه ی اصلاح شده مقاله (با تاکید بر "مواد و روش" و "نتایج", توسط نویسنده تهیه و از طریق سایت فصلنامه ارسال گردد. در صورت ارسال چکیده مبسوط به فارسی، توسط فصلنامه به زبان انگلیسی ترجمه خواهد شد و هزینه ترجمه آن بر عهده نویسنده خواهد بود. همچنین چنانچه چکیده مبسوط انگلیسی ارسالی از سوی نویسنده نیاز به ویرایش بومی (ادیت نیتیو) داشته باشد، هزینه ویرایش از نویسنده اخذ خواهد شد.

فرمت چکیده ی مبسوط:

1. عنوان

2. نام نویسندگان

3. افیلیشن نویسندگان

4. اهداف (150 کلمه)

5. مواد و روش ها (300 کلمه)

6. یافته ها (400 کلمه)

7. نتیجه گیری (150 کلمه)

8. کلید واژه ها

9. منابع

لازم به ذکر است که حداکثر یک جدول و یا نمودار میتواند در مقاله وجود داشته باشد. کلید واژه ها, منابع و نمودار و جدول شامل هزار کلمه محسوب نمیشود. منابع مرتبط با بخشهای «اهداف» و «مواد و روشها»، با اعداد مورد اشاره و استناد قرار گیرند و در انتهای چکیده مبسوط لیست شوند.

راهنمای چکیده ی مبسوط:

عنوان..........................................................................................................................................

نام نویسندگان..............................................................................................................................

افیلیشن نویسندگان.....................................................................................................................

اهداف (150 کلمه) در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید.

مواد و روش ها (300 کلمه): در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید.

یافته ها (400 کلمه): در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید.

نتیجه گیری (150 کلمه): در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید.

کلید واژه ها (سه تا ده کلید واژه بر اساس اصول Mesh): واژه، واژه، واژه، واژه، واژه،  واژه......................

منابع (بر اساس ونکوور)

  کد

 (IRCT)

  با ثبت نام در سایت (www.irct.ir) ، مطالعه کارآزمایی بالینی در سایت

  Iranian Randomize Clinical Trial ثبت شود و جهت آن کد دریافت شود. شماره کد دریافت شده را در انتهای چکیده مقاله بنویسید.

  متن اصلی مقاله

  متن اصلی مقاله شامل: مقدمه, روش, یافته ها, بحث, نتیجه گیری نهایی و منابع می‌باشد .
  مقاله ارسالی بدون احتساب چکیده‌ها، جداول، نمودارها، تصاویر و فهرست منابع حداکثر از ۴۰۰۰ کلمه تشکیل شده باشد (تعداد کلمات بیشتر متضمن شارژ هزینه نشر بیشتر، از قرار هر هزار کلمه دویست هزار تومان خواهد شد).

  مقدمه

  مقدمه باید خلاصه، روشن، هدفمند و منظم نوشته شود. لذا نویسندگان محترم لازم است به نوع, توالی و ترتیب منطقی اطلاعات ارایه شده در مقدمه توجه نمایند. این اصول در مطالعات کمی و کیفی تفاوتی ندارند و ترتیب آنها شامل :

  1- توضیح در مورد موضوع و عرصه پژوهش به صورت عام.

  2- توضیحات اختصاصی تر در مورد جنبه یا بعدی از مشکل که مورد توجه خاص این مطالعه است. 3- مروری بر یافته های مطالعات دیگر که مرتبط با مساله و موضوع پژوهش می‌باشد. 4 - تحلیل اطلاعات ارایه شده در سه بند فوق خصوصاٌ یافته های مطالعات مرتبط و تبیین خلا ء یا شکاف موجود در مورد مساله مورد پژوهش در راستای ضرورت انجام مطالعه حاضر 5 - بیان اهداف یا سوالات یا فرضیه ها اصلی پژوهش

  روش مطالعه

  یکی از بخش های مهم مقاله که بیانگر استحکام و دقت مطالعه می‌باشد، اطلاعاتی است که در روش مطالعه بیان می‌گردد. با توجه به تفاوتهای روش شناسی مطالعات کمی و کیفی , نحوه نگارش این بخش بطور مجزا بیان می‌شوند .

  در مطالعات کمی، روش باید شامل اطلاعاتی روشن و کامل در باره:

  1- طراحی مطالعه و تناسب آن با هدف/سوال/فرضیه و زمان و مکان, جامعه مطالعه و محیط, نمونه ها، ویژگی های ورود و خروج آنها از مطالعه، برآورد حجم نمونه ها، روش نمونه گیری و نحوه و روند تخصیص آنها در گروههای مطالعه و همچنین متغیرهای اصلی و تعاریف آنها باشد.

  2- روش کار یا مراحل مداخله، ابزار اندازه گیری، اعتبار و پایایی آن، روند امتیاز بندی داده های حاصل از ابزار (کمی و کیفی) و ملاحظات اخلاقی

  3- نحوه مدیریت داده ها، نرم افزارهای کامپیوتری، روش ها و آزمون های آماری

  در مطالعات کیفی، باید شامل اطلاعاتی روشن و کامل در باره:

  1- طراحی مطالعه و تناسب آن با هدف/سوال تحقیق، زمان و مکان یا محیط طبیعی مطالعه، نحوه دستیابی به مشارکت کنندگان و ویژگی های آنها

  2- روش یا نحوه ورود پژوهشگر به عرصه طبیعی مطالعه، توضیح کامل در مورد روش ها و مراحل تولید یا جمع آوری داده ها، نحوه و معیار اشباع یا اتمام جمع آوری داده ها، توضیح روش های بکار رفته در تعیین اعتبار ودقت داده ها (مقبولیت credibility ، تایید پذیری Confirmability ، قابلیت انتقال Transferability و قابلیت وابستگی Dependability و ملاحظات اخلاقی)

  3- نحوه مدیریت داده ها، نرم افزارهای کامپیوتری (در صورت استفاده)، روش ها آنالیز داده ها و تناسب آن با روش مطالعه .

ضروری است که در این قسمت نوشته شود که کدام کمیته اخلاق(در صورت وجود، شماره تاییدیه کمیته اخلاق) این پژوهش را تایید نموده است.

  یافته‌ها

  یکی دیگر از بخش های مهم مقاله که آینه تمام نمای دستاورد مطالعه می‌باشد، اطلاعاتی است که در بخش یافته ها بیان می‌گردد. از آنجایی که نوع یافته های مطالعات کمی و کیفی متفاوت اند, نحوه نگارش این بخش نیز بطور مجزا بیان می‌شود .

  یافته ها در مطالعات کمی شامل:

  1- بررسی میزان و توزیع متغیرهای دموگرافیک و مداخله گر(نحوه توزیع و یکسان بودن آنها در گروههای مطالعه)

  2- یافته های اصلی بر اساس اهداف مطالعه به روشنی و به اندازه کافی ارایه گردد. به طوریکه خواننده بتواند براحتی در مورد میزان دستیابی به اهداف قضاوت کند.

  3- داده ها و مفاهیم آماری مثل تعداد/ درصد و یا میانگین/انحراف معیار بدون تفسیر ذکر گردند. نوع و تناسب آزمونها و سطح معنی داری آنها بیان شوند. 4- داده ها و یافته هایی که در جداول و نمودارها ارایه می‌گردد نباید در متن تکرار شود و در حد امکان بطور خلاصه در مورد توزیع آنها در متن جمع بندی صورت گیرد. 5- جداول و نمودارها به زبان فارسی و شامل عنوان رسا، زمان و مکان اجرای مطالعه باشد. تعداد آنها حداکثر 5 مورد بوده و اندازه آنها از cm 15×10 بزرگ‌تر نباشد و نیازی به زیرنویس ندارند فقط نمادها (نظیر * ، ... + ) زیرنویس شوند .

  در مطالعات کیفی:

  1 - ابتداء براساس الگو ریتم و روش آنالیز انتخاب شده در مطالعه گزارش مختصری از یافته ها در هر مرحله بیان شود.

  2- سپس طبقات, مفاهیم یا درونمایه های اصلی با زیر مجموعه آنها به همراه نقل قول های مستقیم مشارکت کنندگان یا داده های اولیه ثبت شده بیان و توضیح داده شوند.

  3- در آخر متناسب با سوال یا سوالات پژوهش (معنی و یا فرآیند پدیده مورد مطالعه)، یافته های مطالعه تبیین شوند، به طوریکه معنی تبیین شده و یا نظریه اساسی برآمده از داده های مطالعه و نشان دهنده ارتباط منطقی و روشن مفاهیم، درونمایه ها، طبقات یا متغیر اصلی باشند .

  بحث

  بحث باید حاوی جمع بندی و نتیجه گیری از یافته ها در راستای چگونگی پاسخ به اهداف یا سوال های پژوهش باشد و در ارایه آن به این نکات توجه شود:

  1 - در مطالعات کمی این جمع بندی بدون بیان و تکرار یافته های عددی و آماری باشد.

  2- چگونگی ارتباط یافته های مطالعه حاضر با یافته های دیگر تحقیقات ( موافق و مخالف) انجام شده در ایران و جهان (با ذکر منابع) مقایسه و تحلیل ( نه فقط توصیف) گردد و دلایل رد و یا قبول آنها بحث گردد.

  3- یافته های غیر قابل انتظار نیز بررسی و تفسیر گردند.

  4- اگر مطالعه‌ای مبتنی بر چارچوب نظری و مدلی انجام شده باشد، باید یافته ها را در ارتباط با آن نیز تفسیر نماید.

  5 - از اظهار نظر در مواردی فراتر از یافته‌های مطالعه خودداری شود .

  نتیجه‌گیری نهایی

  نتیجه گیری نهایی باید شامل جمع بندی نهایی و مختصر از مطالب بحث در ارتباط با هدف کلی یا فرضیه یا سؤال اصلی پژوهش باشد. لذا 1 - مقاله با یک نتیجه‌گیری روشن که از حد نتایج مطالعه فراتر نرود، جمع‌بندی گردد 2- موارد کاربرد یافته ها، محدودیت‌های مطالعه و میزان تعمیم‌پذیری آن مورد توجه قرار گیرد. 3 - پیشنهادهایی جهت انجام مطالعات بعدی و به کارگیری یافته‌ها در این بخش قابل طرح می‌باشد .

  تشکر و قدردانی

  در این قسمت از مؤسسه تأمین کننده بودجه، افراد و یا سازمان‌هایی که به نحوی در انجام مطالعه و یا نگارش مقاله همکاری نموده‌اند قدردانی می گردد .

  منابع

  به صورت

  End Note

  منابع مقاله به روش ونکوور تنظیم می‌گردند. به طوری که ارجاعات متنی به صورت شماره و به ترتیب ظهور در متن مشخص شده و در پایان مقاله در قسمت منابع به ترتیب ظهور متن شماره گذاری می‌گردند . در متن، بعد از استفاده از هر منبع، شماره منبع داخل پرانتز درج شود .

  توجه : با توجه به شرایط نمایه شدن مجلات علمی و پژوهشی در پایگاههای اطلاعاتی معتبر دنیا لازم است تمام منابع فارسی به زبان انگلیسی آوا نویسی شوند. برای نوشتن عنوان مقاله یا کتاب فارسی از عنوان چکیده انگلیسی همان مقاله در مجله ای که چاپ شده و عنوان انگلیسی کتاب که در پشت آن درج شده استفاده گردد .

  نحوه نگارش منابع اعم از مقاله یا کتاب به شرح ذیل می‌باشد :

  1- مقاله :

  نام خانوادگی نویسنده ابتدای نام نویسنده (نام نویسندگان). عنوان مقاله. نام مجله سال انتشار؛ شماره مجله: صفحات .

  Snowdon J. severe depression in old age. Medicine Today. 2002 Dec;3(12):40-47.

 

  نکته: در صورتی که از مخفف نام مجله استفاده شود بعد از نام مجله نقطه گذاشته می شود.

  مثال :

  Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Annals Internal Medicine. 1996; 124 (11): 980-3.

 

  2- کتاب :

  کتاب با یک نویسنده

  نام خانوادگی نویسنده، ابتدای نام نویسنده. عنوان کتاب. نام شهر محل چاپ: اسم ناشر ; سال انتشار.

  Butler SW. Secrects from the Black Bag. London: The Royal College of General Practitioners; 2005.

  کتاب با دو تا شش نویسنده

  نام خانوادگی نویسنده، ابتدای نام نویسنده (نویسندگان). عنوان کتاب. نام شهر محل چاپ: اسم ناشر ; سال انتشار.

  Cheers B, Darracott R, Lonne B. Social care practice in rural communities. Sydney: The Federation Press; 2007.

  کتاب با شش نویسنده و بیشتر

  نام خانوادگی نویسنده، ابتدای نام نویسنده (تا شش نویسنده) et al . عنوان کتاب. نام شهر محل چاپ: اسم ناشر ; سال انتشار.

  Hofmeyr GJ, Neilson JP, Alfirevic Z, Crowther CA, Gulmezoglu AM, Hodnett ED et al. A Cochrane pocketbook: Pregnancy and childbirth. Chichester, West Sussex, England: John Wiley & Sons Ltd; 2008.

  کتاب بدون نویسنده

  عنوان کتاب. نام شهر محل چاپ: اسم ناشر ; سال انتشار.

  A guide for women with early breast cancer. Sydney: National Breast Cancer; 2008.

 

  کتاب ترجمه شده

  نام خانوادگی نویسنده، ابتدای نام نویسنده. عنوان کتاب. ] ابتدای نام نویسنده. نام خانوادگی نویسنده، [trans . نام شهر محل چاپ: اسم ناشر ; سال انتشار.

  Luria AR. The mind of a mnemonist [L. Solotraoff, trans]. New York: Avon books; 1996.

 

  نکته 1: در صورتی که کتاب ویرایشهای مختلف دارد بعد از عنوان کتاب ذکر شود. شماره ویرایش برای ویرایش اول لازم نیست.

  نکته2: لازم است منابع فارسی به انگلیسی ترجمه شده و در فرمت ونکوور و با استفاده از نرم افزار end note نگاشته شود. در ترجمه منابع فارسی به انگلیسی ضروری است که عنوان مقاله، کتاب یا مجله ترجمه شخصی نباشد بلکه عنوان مقاله، کتاب یا مجله دقیقا همان عبارتی باشد که در نسخه انگلیسی مجله و یا پشت جلد کتاب مورد نظر درج شده است .

  مثال : احمدی ج، فتحی س، سنجری ش. گواتر آندمیک در استان همدان: 5سال پس از مصرف نمک یددار. پژوهش در پزشکی 1377؛ (2)22: 135- 145 .

  آوانویسی به زبان انگلیسی:

  Ahmadi J, Fathie S, Sajari Sh, Endemic Goiter in Province Hamadan: intake iodin salt after 5 years, Pajohesh dar Pezeshki 1998;22(2):135-145.

 

  3 لغت نامه

  لغت نامه بصورت کتاب

  نام لغت نامه. شماره ویرایش. نام شهر محل چاپ : نام ناشر ; سال انتشار. واژه استفاده شده ; شماره صفحات p.

  Stedman’s medical dictionary. 26th ed. Baltimore:Williams & Wilkins; 1995. Apraxia; p.119-120.

 

  لغت نامه آنلاین

  نام لغت نامه. [Internet] . شماره ویرایش. نام شهر محل چاپ : نام ناشر ; سال انتشار. واژه استفاده شده ; شماره صفحات p. . ] سال سایت شده [ . .URL

  Stedman’s medical dictionary. [Internet]. 26th ed. Baltimore:Williams & Wilkins; 1995. Apraxia; p.119-120. [cited 2009 Nov 11]. Available from: http://www.stedmans.com.

 

  4 پایان‌نامه :

  نام خانوادگی نویسنده ابتدای نام نویسنده. عنوان پایان نامه. ] پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا دکتری .[ نام شهر محل تحصیل : نام دانشگاه ; سال . انتشار

  Kay JG. Intracellular cytokine trafficking and phagocytosis in macrophages [PhD thesis]. St LuciaQld: University of Queensland; 2007.

  5 صفحات وب

  مثال از صفحه وب با نویسنده

  Hughes, J. Satisfaction with Medical Care: A review of the Field [Internet]. 2010 [updated 2010 Feb 10; cited 2010 Apr 10]. Available from: http:// www. chagesufer. com/hlth/patsa. html. Accessed: Feb 2 2003-05-2003.

  مثال از صفحه وب بدون نویسنده

  Satisfaction with Medical Care: A review of the Field [Internet]. 2010 [updated 2010 Feb 10; cited 2010 Apr 10]. Available from: http:// www. chagesufer. com/hlth/patsa. html. Accessed: Feb 2 2003-05-2003.

 

  

 احتراماً، ضمن تشکر از ارسال مقاله به فصلنامه سالمند به استحضار نویسندگان محترم می رساند، بنا بر تصویب هیئت تحریریه فصلنامه سالمند و تأیید مسئولان دانشگاه از تاریخ 1/10/1391 به منظور تأمین بخشی از هزینه‌ها می‌بایست نویسنده محترم  مبالغ ذیل را به حساب
تمرکز وجوه درآمد اختصاصی نزد خزانه (بانک مرکزی) با شماره 4001084603000436 

(شماره شبا IR980100004001084603000436)
با شناسه پرداخت معاونت پژوهش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به شماره 316084674140103000000016471200 ،  واریز و تصویر فیش آن را بصورت فایل ضمیمه در قسمت فایلهای ضمیمه در پرونده مقاله فراگذاری نماید. لازم به ذکر است که هزینه‌های زیر برای انتشار مقاله در شماره‌های سال ۱۳۹۷ از سوی هیات رئیسه دانشگاه تایید و ابلاغ شده و بدیهی است هزینه نشر مقاله در سال ۱۳۹۸ متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

 

 
 

 موضوع

 
 

هزینه‌

 

هزینه‌ داوری و هزینه‌های مربوط به پذیرش نهایی و انتشار مقاله ( پس از پذیرش)

 

10,000,000 ریال

 
 

 

 

چاپ مقاله منوط به پرداخت هزینه تعیین شده می باشد.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی پژوهشی سالمند می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ageing

Designed & Developed by : Yektaweb