راهنمای نویسندگان مقالات فصلنامه علمی پژوهشی سالمند

 "به نام خداوند جان و خرد"

.

  راهنمای نویسندگان مقالات فصلنامه علمی پژوهشی سالمند: مجله ایرانی سالمند

 .

- فرم تعهدنامه

.

- فرمت رفرنس نویسی

.

• مقالات ترجیحاً با استفاده از نرم‌افزار  Microsoft office Word ۲۰۰۳ و یا بالاتر نوشته شود.

  • نوع و اندازه‌ حروف برای زبان فارسی با قلم  B Nazanin و سایز ۱۴ و برای زبان انگلیسی Times New Roman و سایز ۱۲ باشد .

  • عنوان : فونت ۱۴ پررنگ ( Bold )

  • سر فصل ها : فونت ۱۲ پررنگ ( Bold )

  عنوان

  ۱- حداکثر تا ۱۵ کلمه باشد.

  ۲- عنوان منعکس کننده محتوای مقاله باشد.

  ۳- بدون فاصله، اختصار، نقطه، ویرگول، خط تیره، کروشه و پرانتز باشد.

  ۴- مختصر و ساده و مفهوم باشد.

  ۵- عنوان فرعی یا عنوان مختصر بوسیله دو نقطه ( : ) جدا شود.

  مولف

  ( مولفین )

  ۱- نام نویسنده (گان) زیر سطر عنوان مقاله ذکر گردد.

  ۲- مؤلف مسؤول ( Corresponding author ) با علامت * متمایز شود و در زیرنویس صفحه اول به این صورت ذکر گردد : ( * Corresponding author ) ۱ * مؤلف مسؤول

  ۳- مشخصات کامل نویسنده (گان) شامل درجه علمی، رتبه علمی و وابستگی نویسندگان که شامل دانشگاه، دانشکده و یا موسسه تحقیقی مربوط به آنان است در پاورقی صفحه اول، چکیده فارسی و همچنین انگلیسی درج گردد.

  ۴- کد پستی، تلفن، نمابر و آدرس الکترونیک نویسنده مسئول جلو مشخصه آن در پاورقی صفحه اول ذکر شود.

  ماخذ مقاله

 مقالات برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکترا ذکر شود.

  چکیده

  چکیده مقاله ( اعم از فارسی و انگلیسی) در صفحه های مستقل به صورت سازمان یافته دارای ساختار ( structure )حداکثر دارای۲۵۰ کلمه(با تاکید بر "مواد و روش ها" و "نتایج") بدون ذکر منابع و اختصارات و نماینده تمام مفاهیم و عناصر محتوی مقاله و بصورت زیر باشد :

  ۱- اهداف ( Objectives )

  این بخش حداکثر در دو تا سه جمله در ارتباط با ضرورت انجام مطالعه باشد. اهداف جملاتی روشن، قابل اندازه گیری( در مطالعات کمی ) یا قابل دستیابی باشد و در همه قسمت های مقاله یکسان استفاده گردد.

  ۲- مواد و روش ها ( Methods & Materials )

    باید شامل اطلاعات کلی در مورد نوع مطالعه، جامعه و نمونه، روش و ابزار جمع آوری داده ها و زمان و نوع مداخله باشد.
 روش آماری و نرم افزار آماری مورد استفاده ذکر شود.

  ۳- یافته ها ( Results )

  در ابتدای یافته ها، مشخصات اصلی جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی شامل سن(میانگین و انحراف معیار) و جنس ذکر گردد.
در مطالعات کمی، یافته ها متناسب با هدف مطالعه با ذکر آماره های توصیفی (میانگین و انحراف معیار / درصد) و استنباطی شامل نتایج و شاخص های آماری بیان گردد.
در مطالعات کیفی یافته های اصلی بصورت طبقه بندی شده بر اساس روش مورد مطالعه ذکر شود.

  ۴- نتیجه گیری ( Conclusions )

  این بخش نباید تکرار یافته های پژوهش باشد. در این بخش جمع بندی نهایی یافته ها همراه با توصیه های محقق، کاربردهای بخش یافته ها یا نتایج در رشته تخصصی بیان گردد.

  ۵- کلید واژه ها ( KeyWords )

  بین ۱۰- ۳ واژه اصلی بر اساس MeSH ، و واژه های کلیدی در چکیده فارسی به زبان فارسی و در چکیده انگلیسی به زبان انگلیسی باشد و با یکدیگر مطابقت داشته باشد.

  بزرگ نویسی حرف اول کلمات در کلید واژه انگلیسی نیاز نیست.

  کلید واژه ها به صورت مخفف و اختصار نوشته نشود مثلا: ADL

  مگر اینکه بعد از ذکر کامل عبارت، در داخل پرانتز آورده شود مثلا:

  Activity of Daily Living (ADL )

  کلید واژه ها با استفاده از نقطه ویرگول ( ؛ ) از یکدیگر جدا شوند.
 

 قابل ذکر است که در صورت پذیرش مقاله، لازم است که چکیده مبسوط (به زبان فارسی) توسط نویسنده  ارسال گردد.

دستور العمل نگارش چکیده ی مبسوط

فرمت چکیده ی مبسوط:

۱. عنوان

۲. نام نویسندگان

۳. افیلیشن نویسندگان

۴. اهداف (۱۵۰ کلمه)

۵. مواد و روش ها (۳۰۰ کلمه)

۶. یافته ها (۴۰۰ کلمه)

۷. بحث (۱۵۰ کلمه)

ملاحظات اخلاقی

منبع مالی

مشارکت نویسندگان

تضاد منافع

تشکر و قدردانی

لازم به ذکر است که حداکثر یک جدول و یا نمودار میتواند در مقاله وجود داشته باشد. جدول شامل هزار کلمه محسوب نمیشود.
در نوشتار چکیده مبسوط حداکثر از ۵ منبع  استفاده شود. قابل توجه است، شماره منابع استفاده شده با شماره منابع در متن اصلی مقاله یکی باشد(بدون استفاده از نرم افزار اندنوت). 
 


  

  کد اخلاق و  IRCT

  کد اخلاق مقالات ثبت شده در  "سامانه ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی " به آدرس ethics.research.ac.ir  و در موارد مطالعه کارآزمایی بالینی، ذکر کد IRCT  ثبت شده در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی به آدرس  www.irct.ir   ضروری است.
شایان ذکر است، مقالاتی مانند نامه به سردبیر، کامنتری(تفسیری) و مروری(روایتی و نظام مند)، نیاز به ارائه شناسه اخلاق ندارند. موسسات و دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی نیز موظف به ذکر کد اخلاق مصوبه در کارگروه/کمیته اخلاق در پژوهش موسسه مربوطه می باشند.

  متن اصلی مقاله

  متن اصلی مقاله شامل: مقدمه, روش, یافته ها, بحث, نتیجه گیری نهایی و منابع می‌باشد .
  مقاله ارسالی بدون احتساب چکیده‌ها، جداول، نمودارها، تصاویر و فهرست منابع حداکثر از ۴۰۰۰ کلمه تشکیل شده باشد (تعداد کلمات بیشتر متضمن شارژ هزینه نشر بیشتر، از قرار هر هزار کلمه دویست هزار تومان خواهد شد).

  مقدمه

  مقدمه باید خلاصه، روشن، هدفمند و منظم نوشته شود. لذا نویسندگان محترم لازم است به نوع, توالی و ترتیب منطقی اطلاعات ارایه شده در مقدمه توجه نمایند. این اصول در مطالعات کمی و کیفی تفاوتی ندارند و ترتیب آنها شامل :

  ۱- توضیح در مورد موضوع و عرصه پژوهش به صورت عام.

  ۲- توضیحات اختصاصی تر در مورد جنبه یا بعدی از مشکل که مورد توجه خاص این مطالعه است. ۳- مروری بر یافته های مطالعات دیگر که مرتبط با مساله و موضوع پژوهش می‌باشد. ۴ - تحلیل اطلاعات ارایه شده در سه بند فوق خصوصاٌ یافته های مطالعات مرتبط و تبیین خلا ء یا شکاف موجود در مورد مساله مورد پژوهش در راستای ضرورت انجام مطالعه حاضر ۵ - بیان اهداف یا سوالات یا فرضیه ها اصلی پژوهش

  روش مطالعه

  یکی از بخش های مهم مقاله که بیانگر استحکام و دقت مطالعه می‌باشد، اطلاعاتی است که در روش مطالعه بیان می‌گردد. با توجه به تفاوتهای روش شناسی مطالعات کمی و کیفی , نحوه نگارش این بخش بطور مجزا بیان می‌شوند .

  در مطالعات کمی، روش باید شامل اطلاعاتی روشن و کامل در باره:

  ۱- طراحی مطالعه و تناسب آن با هدف/سوال/فرضیه و زمان و مکان, جامعه مطالعه و محیط, نمونه ها، ویژگی های ورود و خروج آنها از مطالعه، برآورد حجم نمونه ها، روش نمونه گیری و نحوه و روند تخصیص آنها در گروههای مطالعه و همچنین متغیرهای اصلی و تعاریف آنها باشد.

  ۲- روش کار یا مراحل مداخله، ابزار اندازه گیری، اعتبار و پایایی آن، روند امتیاز بندی داده های حاصل از ابزار (کمی و کیفی) و ملاحظات اخلاقی

  ۳- نحوه مدیریت داده ها، نرم افزارهای کامپیوتری، روش ها و آزمون های آماری

  در مطالعات کیفی، باید شامل اطلاعاتی روشن و کامل در باره:

  ۱- طراحی مطالعه و تناسب آن با هدف/سوال تحقیق، زمان و مکان یا محیط طبیعی مطالعه، نحوه دستیابی به مشارکت کنندگان و ویژگی های آنها

  ۲- روش یا نحوه ورود پژوهشگر به عرصه طبیعی مطالعه، توضیح کامل در مورد روش ها و مراحل تولید یا جمع آوری داده ها، نحوه و معیار اشباع یا اتمام جمع آوری داده ها، توضیح روش های بکار رفته در تعیین اعتبار ودقت داده ها (مقبولیت credibility ، تایید پذیری Confirmability ، قابلیت انتقال Transferability و قابلیت وابستگی Dependability و ملاحظات اخلاقی)

  ۳- نحوه مدیریت داده ها، نرم افزارهای کامپیوتری (در صورت استفاده)، روش ها آنالیز داده ها و تناسب آن با روش مطالعه .

ضروری است که در این قسمت نوشته شود که کدام کمیته اخلاق(در صورت وجود، شماره تاییدیه کمیته اخلاق) این پژوهش را تایید نموده است.

  یافته‌ها

  یکی دیگر از بخش های مهم مقاله که آینه تمام نمای دستاورد مطالعه می‌باشد، اطلاعاتی است که در بخش یافته ها بیان می‌گردد. از آنجایی که نوع یافته های مطالعات کمی و کیفی متفاوت اند, نحوه نگارش این بخش نیز بطور مجزا بیان می‌شود .

  یافته ها در مطالعات کمی شامل:

  ۱- بررسی میزان و توزیع متغیرهای دموگرافیک و مداخله گر(نحوه توزیع و یکسان بودن آنها در گروههای مطالعه)

  ۲- یافته های اصلی بر اساس اهداف مطالعه به روشنی و به اندازه کافی ارایه گردد. به طوریکه خواننده بتواند براحتی در مورد میزان دستیابی به اهداف قضاوت کند.

  ۳- داده ها و مفاهیم آماری مثل تعداد/ درصد و یا میانگین/انحراف معیار بدون تفسیر ذکر گردند. نوع و تناسب آزمونها و سطح معنی داری آنها بیان شوند. ۴- داده ها و یافته هایی که در جداول و نمودارها ارایه می‌گردد نباید در متن تکرار شود و در حد امکان بطور خلاصه در مورد توزیع آنها در متن جمع بندی صورت گیرد. ۵- جداول و نمودارها به زبان فارسی و شامل عنوان رسا، زمان و مکان اجرای مطالعه باشد. تعداد آنها حداکثر ۵ مورد بوده و اندازه آنها از cm ۱۵×۱۰ بزرگ‌تر نباشد و نیازی به زیرنویس ندارند فقط نمادها (نظیر * ، ... + ) زیرنویس شوند .

  در مطالعات کیفی:

  ۱ - ابتداء براساس الگو ریتم و روش آنالیز انتخاب شده در مطالعه گزارش مختصری از یافته ها در هر مرحله بیان شود.

  ۲- سپس طبقات, مفاهیم یا درونمایه های اصلی با زیر مجموعه آنها به همراه نقل قول های مستقیم مشارکت کنندگان یا داده های اولیه ثبت شده بیان و توضیح داده شوند.

  ۳- در آخر متناسب با سوال یا سوالات پژوهش (معنی و یا فرآیند پدیده مورد مطالعه)، یافته های مطالعه تبیین شوند، به طوریکه معنی تبیین شده و یا نظریه اساسی برآمده از داده های مطالعه و نشان دهنده ارتباط منطقی و روشن مفاهیم، درونمایه ها، طبقات یا متغیر اصلی باشند .

  بحث

  بحث باید حاوی جمع بندی و نتیجه گیری از یافته ها در راستای چگونگی پاسخ به اهداف یا سوال های پژوهش باشد و در ارایه آن به این نکات توجه شود:

  ۱ - در مطالعات کمی این جمع بندی بدون بیان و تکرار یافته های عددی و آماری باشد.

  ۲- چگونگی ارتباط یافته های مطالعه حاضر با یافته های دیگر تحقیقات ( موافق و مخالف) انجام شده در ایران و جهان (با ذکر منابع) مقایسه و تحلیل ( نه فقط توصیف) گردد و دلایل رد و یا قبول آنها بحث گردد.

  ۳- یافته های غیر قابل انتظار نیز بررسی و تفسیر گردند.

  ۴- اگر مطالعه‌ای مبتنی بر چارچوب نظری و مدلی انجام شده باشد، باید یافته ها را در ارتباط با آن نیز تفسیر نماید.

  ۵ - از اظهار نظر در مواردی فراتر از یافته‌های مطالعه خودداری شود .

  نتیجه‌گیری نهایی

  نتیجه گیری نهایی باید شامل جمع بندی نهایی و مختصر از مطالب بحث در ارتباط با هدف کلی یا فرضیه یا سؤال اصلی پژوهش باشد. لذا ۱ - مقاله با یک نتیجه‌گیری روشن که از حد نتایج مطالعه فراتر نرود، جمع‌بندی گردد ۲- موارد کاربرد یافته ها، محدودیت‌های مطالعه و میزان تعمیم‌پذیری آن مورد توجه قرار گیرد. ۳ - پیشنهادهایی جهت انجام مطالعات بعدی و به کارگیری یافته‌ها در این بخش قابل طرح می‌باشد .

  تشکر و قدردانی

  در این قسمت از مؤسسه تأمین کننده بودجه، افراد و یا سازمان‌هایی که به نحوی در انجام مطالعه و یا نگارش مقاله همکاری نموده‌اند قدردانی می گردد .

  منابع

  به صورت

  End Note

  منابع مقاله به روش ونکوور تنظیم می‌گردند. به طوری که ارجاعات متنی به صورت شماره و به ترتیب ظهور در متن مشخص شده و در پایان مقاله در قسمت منابع به ترتیب ظهور متن شماره گذاری می‌گردند . در متن، بعد از استفاده از هر منبع، شماره منبع داخل پرانتز درج شود .

  توجه : با توجه به شرایط نمایه شدن مجلات علمی و پژوهشی در پایگاههای اطلاعاتی معتبر دنیا لازم است تمام منابع فارسی به زبان انگلیسی آوا نویسی شوند. برای نوشتن عنوان مقاله یا کتاب فارسی از عنوان چکیده انگلیسی همان مقاله در مجله ای که چاپ شده و عنوان انگلیسی کتاب که در پشت آن درج شده استفاده گردد .


سایر مطالب این بخش

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشريه سالمند: مجله سالمندي ايران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ageing

Designed & Developed by : Yektaweb