دوره 12، شماره 3 - ( پاییز 1396 )                   جلد 12 شماره 3 صفحات 288-299 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Moshref-Razavi S, Sohrabi M, Sotoodeh M S. Effect of Neurofeedback Interactions and Mental Imagery on the Elderly’s Balance. sija. 2017; 12 (3) :288-299
URL: http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-1105-fa.html
مشرف رضوی سیما، سهرابی مهدی، ستوده محمد صابر. تأثیر مداخلات نوروفیدبک و تصویرسازی ذهنی بر تعادل سالمندان. مجله سالمندی ایران. 1396; 12 (3) :288-299

URL: http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-1105-fa.html


1- گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. ، s.moshrefrazavi@gmail.com
2- گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
چکیده:   (1974 مشاهده)

اهداف تعادل یکی از شاخص‌های تعیین استقلال افراد سالمند به شمار می‌رود. بررسی و تشخیص عوامل مؤثر بر آن از موضوعاتی است که محققان به آن توجه کرده‌اند. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی اثر تمرینات نوروفیدبک و تصویرسازی حرکتی بر تعادل سالمندان است. 
مواد و روش ها جامعه آماری مدنظر سالمندان شهر مشهد بودند که از بین آن‌ها ۲۴ سالمند در دامنه سنی ۶۰ تا ۸۲ سال به‌صورت داوطلبانه انتخاب و سپس به سه گروه ۸ نفری به‌صورت تصادفی تقسیم شدند. شرکت‌کنندگان دو گروه تجربی به مدت ۸ جلسه (۳ جلسه در هفته) در تمرینات مربوط به خود (تمرین نوروفیدبک و تمرین تصویرسازی حرکتی) شرکت کردند، اما گروه کنترل هیچ‌گونه تمرینی انجام نداد. در این تحقیق برای اندازه‌گیری تعادل ایستای سالمندان از آزمون تعادلی لک‌لک و برای اندازه‌گیری تعادل پویای آن‌ها از آزمون زمان برخاستن و راه رفتن، استفاده شد که در دو مرحله قبل و بعد از تمرینات ارزیابی می‌شدند. به‌منظور تعیین عادی‌بودن توزیع
داده‌ها از آزمون شاپیرو ویلکس و برای تعیین آثار مرتبط با تمرین از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نمرات پیش‌آزمون افراد به‌عنوان متغیر مداخله‌گر مدنظر قرار گرفت. تمامی آزمون‌های آماری با نرمافزار SPSS نسخه ۲۱ و در سطح معنی‌داری ۰/۰۵=a تحلیل شدند.
یافته ها نتایج حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس نشان‌دهنده تأثیر معنی‌دار تمرینات نوروفیدبک و تصویرسازی حرکتی بر تعادل ایستا و پویای سالمندان بود (۰/۰۵>P). ضمن اینکه تمرین نوروفیدبک بر هر دو وضعیت تعادل ایستا و پویا تأثیر بهتری داشت (۰/۰۵>P). 
نتیجه گیری با توجه به نتایج به‌دست‌آمده پیشنهاد می‌شود از این تمرینات به‌منظور پیشگیری از افت تعادل و تقویت آن در سالمندان استفاده شود.

متن کامل [PDF 5007 kb]   (1165 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1189 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: کاردرمانی
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱۵

فهرست منابع
1. Gregg EW, Pereira MA, Caspersen CJ. Physical activity, falls, and fractures among older adults: A review of the epidemiologic evidence. Journal of the American Geriatrics Society. 2000; 48(8):883-93. doi: 10.1111/j.1532-5415.2000.tb06884.x [DOI:10.1111/j.1532-5415.2000.tb06884.x]
2. Nilson F, Moniruzzaman S, Gustavsson J, Andersson R. Trends in hip fracture incidence rates among the elderly in Sweden 1987–2009. Journal of Public Health. 2013; 35(1):125-31. doi: 10.1093/pubmed/fds053 [DOI:10.1093/pubmed/fds053]
3. Kendall JC, Hartvigsen J, Azari MF, French SD. Effects of nonpharmacological interventions for dizziness in older people: Systematic review. Physical Therapy. 2015; 96(5):641–9.doi: 10.2522/ptj.20150349 [DOI:10.2522/ptj.20150349]
4. Matsumura BA, Ambrose AF. Balance in the elderly. Clinics in Geriatric Medicine. 2006; 22(2):395-412. doi: 10.1016/j.cger.2005.12.007 [DOI:10.1016/j.cger.2005.12.007]
5. Sadeghidehcheshme H, Ghasemi B, Moradi M, Rahnama N. [The effect of closed training cycle and PNF training on dynamic and static balance of edlderly male 60-80 years (Persian)]. Journal of Sport Rehabilitation. 2014; 2(3):57-65.
6. Iranmanesh H, Arabameri E, Farrokhi A, Iranmanesh H. [The effect of single task and dual task balance training on the balance of older adults (Persian)]. Journal of Development and Motor Learning. 2014; 6(2):195-215.
7. Azimzadeh E, Aslankhani M, Shojaei M, Salavati M. [The influence of perturbation and non-perturbation balance training program on static and dynamic balance in elderly women (Persian)]. Motor Behavior. 2013; 5(13):95-108.
8. Abbasi A, Sadeghi H, BerenjianTabrizi H, Baghery K, GhasemiRad A. [Effects of aquatic balance training and detraining on neuromuscular performance and balance in healthy middle aged male (Persian)]. Koumesh. 2011; 13(3):345-53.
9. Bashiri J, Hadi H, Bashiri M, Rostamkhany H. [Comparison effect of six week resistance-balance, velocity- balance and balance training on dynamic bal-ance in active elderly males (Persian)]. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2009; 5(2):104-115.
10. Nodehimoghadam A, Akhbari B, Baharlouei H. [The effects of hip and ankle stretching on elderly balance (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2012; 1(7):41-8.
11. Aslankhani M, Shams A, Shamsipour P. [Mental, physical and mixed practice effects on elderly static and dynamic balance (Persian)] . Iranian Journal of Ageing. 2008; 3(9):22-9.
12. Azarpaikan A, Torbati HT, Sohrabi M. Neurofeedback and physical balance in Parkinson's patients. Gait & Posture. 2014; 40(1):177-81. doi: 10.1016/j.gaitpost.2014.03.179 [DOI:10.1016/j.gaitpost.2014.03.179]
13. Hammond DC. What is neurofeedback? Journal of Neurotherapy. 2007; 10(4):25-36. doi: 10.1300/j184v10n04_04 [DOI:10.1300/J184v10n04_04]
14. Nan W, Qu X, Yang L, Wan F, Hu Y, Mou P, et al. Beta/theta neurofeedback training effects in physical balance of healthy people. Paper Presnted at: The World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering. 7-12 June, 2015; Toronto, Canada.
15. Ma CZH, Wong DWC, Lam WK, Wan AHP, Lee WCC. Balance improvement effects of biofeedback systems with state-of-the-art wearable sensors: A sys-tematic review. Sensors. 2016; 16(4):434. doi: 10.3390/s16040434 [DOI:10.3390/s16040434]
16. Hammond DC. Neurofeedback for the enhancement of athletic performance and physical balance. The Journal of the American Board of Sport Psychology. 2007; 1(1):1-9.
17. Barati AH, Mahmoudi A, Farhan V, Lotfi GR. [The effect of one period factitious and true neurofeedback training on the balance performance of active males (Persian)]. Journal of Sport Biomechanics. 2015; 1(2):53-62.
18. Shaw L, Zaichkowsky L, Wilson V. Setting the balance: Using biofeedback and neurofeedback with gymnasts. Journal of Clinical Sport Psychology. 2012; 6(1):47-66. doi: 10.1123/jcsp.6.1.47 [DOI:10.1123/jcsp.6.1.47]
19. Hammond DC. Neurofeedback to improve physical balance, incontinence, and swallowing. Journal of Neurotherapy. 2005; 9(1):27-36. doi: 10.1300/j184v09n01_03 [DOI:10.1300/J184v09n01_03]
20. Schmidt RA, Lee T. Motor control and learning. Champaign: Human kinetics; 2012.
21. Grol M, Vingerhoets G, De Raedt R. Mental imagery of positive and neutral memories: A fMRI study comparing field perspective imagery to observer per-spective imagery. Brain and Cognition. 2017;111:13-24. doi: 10.1016/j.bandc.2016.09.014 [DOI:10.1016/j.bandc.2016.09.014]
22. Fallahpour M, Joghataei M, Ashaiery H, Salavati M, Hoseini S. [Effects of mental practice on balance in the elderly (Persian)]. Rehabilitation. 2003; 4(3 and 4) :34-39
23. Tahmasebi brojebi S, Ghds S. [The effect of different modles of mental imagery on balance of female students of university of Tehran (Persian)]. Journal of Development and Motor Learning. 2011; 4(1):111-27.
24. Fansler CL, Poff CL, Shepard KF. Effects of mental practice on balance in elderly women. Physical Therapy. 1985; 65(9):1332-8. doi: 10.1093/ptj/65.9.1332 [DOI:10.1093/ptj/65.9.1332]
25. Subramanian L, Hindle JV, Johnston S, Roberts MV, Husain M, Goebel R, et al. Real-time functional magnetic resonance imaging neurofeedback for treat-ment of Parkinson's disease. The Journal of Neuroscience. 2011; 31(45):16309-17. doi: 10.1523/jneurosci.3498-11.2011 [DOI:10.1523/JNEUROSCI.3498-11.2011]
26. Wing K. Effect of neurofeedback on motor recovery of a patient with brain injury: A case study and its implications for stroke rehabilitation. Topics in Stroke Rehabilitation. 2001; 8(3):45-53. doi: 10.1310/4g2f-5plv-rnm9-bggn [DOI:10.1310/4G2F-5PLV-RNM9-BGGN]
27. Vernon D. Human potential: Exploring techniques used to enhance human performance. Abingdon: Routledge; 2009.
28. Folstein M, Folstein S, Folstein J. The Mini-mental state examination. Hoboken: John Wiley and Sons; 2010.
29. Hall, C. R., & Martin, K. A. Measuring movement imagery abilities: A revision of the Movement Imagery Questionnaire. Journal of Mental Imagery. 1997; 21(1-2):143-154.
30. Curnow D, Cobbin D, Wyndham J, Choy SB. Altered motor control, posture and the Pilates method of exercise prescription. Bodywork and Movement Therapies. 2009; 13(1):104-11. doi: 10.1016/j.jbmt.2008.06.013 [DOI:10.1016/j.jbmt.2008.06.013]
31. Liu-Ambrose T, Khan KM, Eng JJ, Janssen PA, Lord SR, Mckay HA. Resistance and agility training reduce fall risk in women aged 75 to 85 with low bone mass: A 6-month randomized, controlled trial. Journal of the American Geriatrics Society. 2004; 52(5):657-65. [DOI:10.1111/j.1532-5415.2004.52200.x] [PMID] [PMCID]
32. Seyedian M, Falah M, Nourouzian M, Nejat S, Delavar A, Ghasemzadeh H. [Validity of the Farsi version of mini-mental state examination (Persian)]. Journal of Medical Council of Iran. 2008; 25(4):408-414
33. Sohrabi M, Farsi A, Fooladian J. [Validity and reliability of Persian version of Mental Imagery Questionnaire-revised (Persian)]. Raftar Harekati. 2010; (2)5:13-23.
34. Farshchi F, Fahimi A, Nazari M. [Effects of occupational therapy and neurofeedback on recovery of the motor function in stroke patients (A Single-System Design) (Persian)]. Modern Rehabilitation. 2012; 5(4):42-8.
35. Ayers, ME. A report on a study of the utilization of electroencephalography (neuroanalyzer) for the treatment of cerebral vascular lesion syndromes. In: Tay-lor LP, Ayers ME, Tom G, editors. Electromyometric Biofeedback Therapy. Los Angeles: Biofeedback and Advanced Therapy Institute; 1981. [PMCID]
36. Hardman E, Gruzelier J, Cheesman K, Jones C, Liddiard D, Schleichert H, et al. Frontal interhemispheric asymmetry: Self regulation and individual differ-ences in humans. Neuroscience Letters. 1997; 221(2):117-20. doi: 10.1016/s0304-3940(96)13303-6 [DOI:10.1016/S0304-3940(96)13303-6]
37. Bae YH, Ko Y, Ha H, Ahn SY, Lee W, Lee SM. An efficacy study on improving balance and gait in subacute stroke patients by balance training with addi-tional motor imagery: A pilot study. Journal of Physical Therapy Science. 2015; 27(10):3245-48. doi: 10.1589/jpts.27.3245 [DOI:10.1589/jpts.27.3245]
38. Mouthon A, Ruffieux J, Wälchli M, Keller M, Taube W. Task-dependent changes of corticospinal excitability during observation and motor imagery of bal-ance tasks. Neuroscience. 2015; 303:535-43. doi: 10.1016/j.neuroscience.2015.07.031 [DOI:10.1016/j.neuroscience.2015.07.031]
39. Jeannerod M. Mental imagery in the motor context. Neuropsychologia. 1995; 33(11):1419-32. doi: 10.1016/0028-3932(95)00073-c [DOI:10.1016/0028-3932(95)00073-C]
40. Jeannerod M, Decety J. Mental motor imagery: A window into the representational stages of action. Current opinion in neurobiology. 1995; 5(6):727-32. doi: 10.1016/0959-4388(95)80099-9 [DOI:10.1016/0959-4388(95)80099-9]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی پژوهشی سالمند می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Iranian Journal of Ageing

Designed & Developed by : Yektaweb