دوره 12، شماره 4 - ( زمستان 1396 )                   جلد 12 شماره 4 صفحات 413-402 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Entezari M, Shamsipour Dehkordi P, Sahaf R. Effect of Physical Activity on Cognitive Flexibility and Perfectionism in the Elderly. Salmand: Iranian Journal of Ageing. 2018; 12 (4) :402-413
URL: http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-1190-fa.html
انتظاری مرضیه، شمسی پور دهکردی پروانه، صحاف رباب. اثربخشی فعالیت جسمانی بر انعطاف‌پذیری شناختی و کمال‌گرایی سالمندان. سالمند: مجله سالمندی ایران. 1396; 12 (4) :413-402

URL: http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-1190-fa.html


1- گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
2- گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
3- مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. ، robabsahaf@gmail.com
چکیده:   (7927 مشاهده)

اهداف با توجه به کاهش فعالیت جسمانی و اثرگذاری آن بر ویژگی‌های روان‌شناختی در سالمندان، تحقیق حاضر با هدف اثربخشی سطح فعالیت جسمانی بر انعطاف‌پذیری شناختی و کمال‌گرایی سالمندان انجام شد.
مواد و روش ها روش تحقیق حاضر از نوع علّی مقایسه‌ای است. جامعه آماری را سالمندان مناطق یک و سه تهران که در سرای محله، کانون سالمندان، پارک‌ها، بوستان‌ها و مناطق تفریحی حضور داشتند، تشکیل داد. آزمودنی‌ها شامل ۱۲۶ سالمند از استان تهران بودند که با روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. سالمندان پرسش‌نامه‌های جمعیت‌شناختی، بررسی وضعیت شناختی سالمندان، سطح فعالیت جسمانی چامپس استوارت (۲۰۰۱)، کمال‌گرایی هیل (۲۰۰۴) و انعطاف‌پذیری شناختی دنیس و وندروال (۲۰۱۰) را کامل کردند. برای تحلیل یافته ها از تحلیل واریانس یک‌راهه، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد.
یافته ها نتایج نشان داد بین انعطاف‌پذیری شناختی و کمال‌گرایی در سه گروه سالمندان با فعالیت جسمانی کم، متوسط و زیاد تفاوت از نظر آماری معنی‌دار است و سالمندان با فعالیت بدنی زیاد انعطاف‌پذیری شناختی و کمال‌گرایی بهتری دارند (۰/۰۵>P). بین سطح فعالیت جسمانی با کمال گرایی و انعطاف‌پذیری شناختی رابطه وجود دارد. همچنین متغیرهای ادارک کنترل و ادراک توجیهات، متغیر کمال‌گرایی را در سالمندان پیش‌بینی می‌کند (۰/۰۵>P).
نتیجه گیری افراد سالمند با انجام فعالیت جسمانی می‌توانند انعطاف‌پذیری شناختی و کمال‌گرایی خود را بهبود بخشند. بنابراین انتخاب سبک زندگی فعال به منظور ارتقای عوامل شناختی توصیه می‌شود.

متن کامل [PDF 2356 kb]   (3816 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (4284 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سالمند شناسی
دریافت: 1396/1/22 | پذیرش: 1396/4/12 | انتشار: 1396/10/11

فهرست منابع
1. World Health Organization. The world health report 2002: Reducing risks, promoting healthy life. Geneva: World Health Organization; 2002.
2. Alizadeh MH, Rajabi R, Gheytasi M, Minoonezhad H. [Movement theraphy (Persian)]. Tehran : University of Tehran; 2010.
3. Chudasama Y, Robbins TW. Functions of frontostriatal systems in cognition: Comparative neuro psychopharmacological studies in rats, monkeys and hu-mans. Biological Psychology. 2006; 73(1):19-38. doi: 10.1016/j.biopsycho.2006.01.005 [DOI:10.1016/j.biopsycho.2006.01.005]
4. Dennis JP, Vander Wal JS. The cognitive flexibility inventory: Instrument development and estimates of reliability and validity. Cognitive Therapy and Re-search. 2010; 34(3):241-53. doi: 10.1007/s10608-009-9276-4 [DOI:10.1007/s10608-009-9276-4]
5. Davis RN, Nolen-Hoeksema S. Cognitive inflexibility among ruminators and no ruminators. Cognitive Therapy and Research. 2000; 24(6): 699-711. doi: 10.1023/A:1005591412406 [DOI:10.1023/A:1005591412406]
6. Egan SJ. An Investigation of positive and negative perfectionism [PhD thesis]. Perth: Curtin University of Technology; 2005.
7. Stoeber J, Damian LE. The Clinical Perfectionism Questionnaire: Further evidence for two factors capturing perfectionist strivings and concerns. Personality and Individual Differences. 2014; 3(61):38-42. doi: 10.1016/j.paid.2014.01.003 [DOI:10.1016/j.paid.2014.01.003]
8. Martin DJ, Oren Z, Boone K. Major depressives' and dysthymics' performance on the Wisconsin Card Sorting Test. Journal of Clinical Psychology. 1991; 47(5):684-90. PMID: 1939715 https://doi.org/10.1002/1097-4679(199109)47:5<684::AID-JCLP2270470509>3.0.CO;2-G [DOI:10.1002/1097-4679(199109)47:53.0.CO;2-G]
9. Stoeber J, Madigan DJ. Measuring perfectionism in sport, dance, and exercise: Review, critique, recommendations. In: Hill AP, editor. The Psychology of Perfectionism in Sport, Dance and Exercise; Abingdon: Routledge; 2016.
10. Phillips SM, Wójcicki TR, McAuley E. Physical activity and quality of life in older adults: An 18-month panel analysis. Quality of Life Research. 2013; 22(7):1647-54. doi: 10.1007/s11136-012-0319-z. [DOI:10.1007/s11136-012-0319-z]
11. Chang EC, Chu CH, Karageorghis CI, Wang CC, Tsai JH, Wang YS, et al. Relationship between mode of sport training and general cognitive performance. Journal of Sport and Health Science. 2017; 6(1):89-95. doi: 10.1016/j.jshs.2015.07.007 [DOI:10.1016/j.jshs.2015.07.007]
12. Predovan D, Fraser SA, Renaud M, Bherer L. The effect of three months of aerobic training on stroop performance in older adults. Journal of Aging Re-search. 2012; (2):Article ID:269815. doi: 10.1155/2012/269815 [DOI:10.1155/2012/269815]
13. Netz Y, Tomer R, Axelrad S, Argov E, Inbar O. The effect of a single aerobic training session on cognitive flexibility in late middle-aged adults. Interna-tional Journal of Sports Medicine. 2007; 28(1):82-7. doi: 10.1055/s-2006-924027 [DOI:10.1055/s-2006-924027]
14. Sahaf R, Delbari A, Fadaye Vatan R, Rassafiani M, Sabour M, et al. [Validity and reliability of self-report physical activity Instruments for Iranian older people (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2014; 9(3):206-217.
15. Foroghan M, Jafari Z, Shirin bayan P, Ghaem magham Farahani Z, Rahgozar M. [Mini-mental state examination standardized cognitive Tehran (Persian)]. Advances in Cognitive Science. 2008; 10(2):29-37.
16. Samaei S, Hooman H.A, Hasanzade Tavakoli M, Bagherian F. An investigation of psychometric properties of perfectionism inventory in Iranian sample. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015; 205:556–63. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.09.075 [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.09.075]
17. Fazeli M, Ehteshamzadeh P, Hashemi Sheikh Bahani SE. [The effectiveness of cognitive behavior therapy on cognitive flexibility of depressed people (Per-sian)]. Journal of Thought & Behavior in Clinical Psychology. 2015; 9(34):27-36.
18. Masuda A, Tully EC. The role of mindfulness and psychological flexibility in summarization, depression, anxiety, and general psychological distress in a nonclinical college sample. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine. 2012; 17(1):66-71. [DOI:10.1177/2156587211423400]
19. Hamachek DE. Psychodynamics of normal and neurotic perfectionism. Psychology. Journal of Human Behavior. 1978; 15(1):27-33.
20. Kee N, Teixeira CM, Wang AH, Frankland PW. Preferential incorporation of adult-generated granule cells into spatial memory networks in the dentate gy-rus. Nature Neuroscience. 2007; 10(3): 355-62. doi: 10.1038/nn1847 [DOI:10.1038/nn1847]
21. Motefaker M, Sadrbafghi SM, Rafiee M, Bahadorzadeh L, Namayandeh SM, Karimi M, et al. [SuicEpidemiology of physical activity: A population based study in Yazd cityide attempt and its relation to stressors and supportive systems: A study in Karaj city (Persian)]. Tehran University Medical Journal. 2007; 65(4):77-81.
22. Florindo AA, Hallal PC, Moura ECD, Malta DC. [Practice of physical activities and associated factors in adults, Brazil, 2006 (Spanish)]. Revista de saúde pública. 2009; 43(2):65-73. doi: 10.1590/S0034-89102009000900009 [DOI:10.1590/S0034-89102009000900009]
23. Soori H. [Leisure time physical activity among adults and its association with medical services use in Ahwaz (Persian)]. Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences. 2003; 9(4):34-48.
24. Randles D, Flett GL, Nash KA, McGregor ID, Hewitt PL. Dimensions of perfectionism, behavioral inhibition, and rumination. Personality and Individual Differences. 2010; 49(2):83-7. doi: 10.1016/j.paid.2010.03.002 [DOI:10.1016/j.paid.2010.03.002]
25. Hill EL. Evaluating the theory of executive dysfunction in autism. Developmental Review. 2004; 24(2):189-233. doi: 10.1016/j.dr.2004.01.001 [DOI:10.1016/j.dr.2004.01.001]
26. Davis RN, Nolen-Hoeksema S. Cognitive inflexibility among ruminators and no ruminators. Cognitive Therapy and Research. 2000; 24(6):699-711. doi: 10.1023/A:1005591412406 [DOI:10.1023/A:1005591412406]
27. Danielle SM, Dana LR, Neil AC, Stan WS, Nancy HD. A mediated of perfectionism, affect, and physical health. Journal of Research in Personality. 2006; 40(5):482-500. doi: 10.1016/j.jrp.2005.04.002 [DOI:10.1016/j.jrp.2005.04.002]
28. Quested E. Profiles of perfectionism, motivation, and self evaluations among dancers: An extended analysis of Cumming and Duda (2012). International Journal of Sport Psychology. 2014; 45(4): 349-68. doi: 10.7352/IJSP 2014.45.349
29. Taranis L, Meyer C. Perfectionism and compulsive exercise among female exercisers: High personal standards or self-criticism? Personality and Individual Differences. 2010; 49(1):3-7. doi: 10.1016/j.paid.2010.02.024 [DOI:10.1016/j.paid.2010.02.024]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی پژوهشی سالمند می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ageing

Designed & Developed by : Yektaweb