دوره 13، شماره 2 - ( تابستان 1397 )                   جلد 13 شماره 2 صفحات 198-209 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Salmabadi M, Rajabi M J, Safara M. Effectiveness of Training the Review of Life on Life Satisfaction and Sense of Coherence Middle-aged women and elderly nursing home residents in Qazvin. sija. 2018; 13 (2) :198-209
URL: http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-1229-fa.html
سلم آبادی مجتبی، رجبی محمد جواد، صف آراء مریم. اثربخشی آموزش مرور زندگی بر رضایت از زندگی و احساس انسجام زنان میانسال و سالمند مقیم خانه سالمندان شهر قزوین. سالمند: مجله سالمندی ایران. 1397; 13 (2) :198-209

URL: http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-1229-fa.html


1- گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان باهنر بیرجند، بیرجند، ایران.
2- گروه راهنمایی و مشاوره، واحد ابهر، دانشگاه آزاد، ابهر، ایران. ، counseling91@gmail.com
3- پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
چکیده:   (1944 مشاهده)
هدف: سالمندی دروان حساسی از زندگی بشر است و توجه به مسائل و نیازهای این مرحله یک ضرورت اجتماعی است.  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش مرور زندگی بر رضایت از زندگی و احساس انسجام زنان میانسال و سالمند مقیم خانه سالمندان  شهر قزوین انجام شد.
 مواد و روش: طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری را کلیه زنان سالمند ۵۰-۸۰ خانه سالمندان ساکن در شهر قزوین تشکیل می‌داد، نمونه آماری پژوهش شامل ۳۰ آزمودنی بود که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه ۱۵ نفره (آزمایش و کنترل)، به شیوه تصادفی قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های رضایت از زندگی داینر (۱۹۸۵)، احساس انسجام فلستنبرگ و همکاران (۲۰۰۶) استفاده شد. ابتدا همه نمونه‌ها به پرسشنامه‌های مذکور پاسخ دادند. سپس برنامه مرور زندگی بر روی گروه آزمایش در ۶ جلسه اجرا شد و در نهایت پس‌آزمون از گروه آزمایش و کنترل گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌ تحلیل کواریانس استفاده شد.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار سن گروه کنترل ۲/۸۸± ۶۵ و گروه آزمایش ۳/۵۶±۶۷ بوده است. میانگین رضایت از زندگی گروه کنترل قبل از آموزش ۱۷/۸۶ اما پس آموزش ۱۷/۶۰ و میانگین رضایت از زندگی گروه آزمایش قبل از آموزش ۱۷/۹۰ و بعد آموزش ۲۴/۸۶ بود. همچنین میانگین احساس انسجام گروه کنترل قبل از آموزش ۶۹/۸۰ و بعد از آموزش ۶۹/۹۳ در حالیکه میانگین گروه آزمایش قبل از آموزش ۷۳/۴۶ اما بعد آموزش ۸۴/۴۶ بود. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که فرایند جلسات درمان مرور زندگی باعث افزایش میزان رضایت از زندگی و احساس انسجام سالمندان در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است(۰/۰۰۱p<).
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر آموزش مرور زندگی بر میزان رضایت زندگی و احساس انسجام سالمندان است. لذا می تواند به عنوان رویکرد درمانی جایگزین یا روش مکمل در کنار درمان های موجود برای بهبود زندگی در میان سالمندان مورد توجه قرار بگیرد.
 
متن کامل [PDF 1111 kb]   (825 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (713 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سالمند شناسی
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱

فهرست منابع
1. World Health Organization. Primary Care. Now more than ever. Geneva: World Health Organization; 2008.
2. Ravanipour M, Salehi S, Taleghani F, Abedi H A. [Power in old age: A qualitative study (Persian)]. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2009; 14(4):447-453.
3. United Nations Department of Economic and Social Affairs. World population ageing 2009. New York: United Nations Publications; 2010.
4. Khalili Z, Taghadosi M, Heravi-Karimooi M, Sadrollahi A, Gilasi H. [Assessment of the associations of depression with elder abuse among the elderly in Kashan city, Iran (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2016; 10(4):8-17.
5. Rashidi Fakari F, Azimi Hashemi M, Rashidi Fakari F. A Qualitative a qualitative research: Postmenopausal women's experiences of abuse. Procedia–Socialand Behavioral Sciences. 2013; 82:57–60.. [DOI:10.1016/j.sbspro.2013.06.224] [DOI:10.1016/j.sbspro.2013.06.224]
6. Salarvand S, Abedi H. [The elders' experiences of social support in nursing home: A qualitative study (Persian)]. Journal of Nursing. 2007; 20(52):39-50
7. Abolghasemi A, Zahed F, Narimani M. [The correlation of sense of coherence and type-D personality with health in coronary artery patients (Persian)]. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2009; 11(43):213-22.
8. Atkinson RA, Edward ES. Atkinson and Hilgard's introduction to psychology. [H. Rafii, M. Arjmand, Persian Trans]. Tehran: Tehran Publication; 2012.
9. Vastamäki J. Sense of coherence and unemployment [Academic dissertation]. Erlangen: University of Erlangen-Nuremberg; 2009.
10. Agha Yousefi AR, Sharif N. [Correlation between psychological well-being and sense of coherence in the students of Islamic Azad University-Central Tehran Branch (Persian)]. Pajoohandeh. 2011; 15(6):273-79.
11. Firozeh Moghadam S, Borjali A, Sohrabi F. [The efficiency of happiness training to increase the hope in elderly people (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2014; 8(4):67-72.
12. Stuart-Hamilton I. The psychology of ageing: An introduction. London: Jessica Kingsley Publishers; 2012.
13. Borg C, Hallberg IR, Blomqvist K. Life satisfaction among older people (65+) with reduced self‐care capacity: The relationship to social, health and financial aspects. Journal of Clinical Nursing. 2006; 15(5):607-18. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2006.01375.x] [DOI:10.1111/j.1365-2702.2006.01375.x]
14. Ye S, Yu L, Li KK. A cross-lagged model of self-esteem and life satisfaction: Gender differences among Chinese university students. Personality and Individual Differences. 2012; 52(4):546-51. [DOI:10.1016/j.paid.2011.11.018] [DOI:10.1016/j.paid.2011.11.018]
15. Guney S, Kalafat T, and Boysan M. Dimensions of mental health: life satisfaction, anxiety and depression: a preventive mental health study in Ankara University student's population. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2010; 2(2):1210-3. [DOI:10.1016/j.sbspro.2010.03.174] [DOI:10.1016/j.sbspro.2010.03.174]
16. Matud MP, Bethencourt JM, Ibanz I. Relevance of gender roles in life satisfaction in adult people Personality and Individual Differences. 2014; 70:206-11. [DOI:10.1016/j.paid.2014.06.046] [DOI:10.1016/j.paid.2014.06.046]
17. Keshavarz A, Mehrabi M, Soltanizadeh M. [Psychological predictors of life satisfaction (Persian)]. Developmental Psychology. 2010; 6(22):159-68.
18. Zullig KJ, Valois RF, Huebner ES, Drane JW. Adolescent health-related quality of life and perceived satisfaction with life. Quality of life Research. 2005; 14(6):1573-84. [DOI:10.1007/s11136-004-7707-y] [DOI:10.1007/s11136-004-7707-y]
19. Kapteyn A, Smith JP, Van Soest A. Life satisfaction. Bonn: Institute for the Study of Labor; 2009.
20. Shahaeian A, Yousefi F. [Relationships between self-actualization, life satisfaction, and need for cognition among students of special middle schools for talented students (Persian)]. Journal of Exceptional Children. 2007; 7(3):317-36.
21. Donovan N, Halpern D, . Life satisfaction: The state of knowledge and impilication, for government. Lonon: National government Publication; 2002.
22. Diener E, Seligman ME. Beyond money toward an economy of well-being. Psychological Science in the Public Interest . 2004; 5(1):1-31. [DOI:10.1111/j.0963-7214.2004.00501001.x] [DOI:10.1111/j.0963-7214.2004.00501001.x]
23. Butler RN. The life review: An interpretation of reminiscence in the aged. Psychiatry. 1963; 26(1):65-76. [DOI:10.1080/00332747.1963.11023339] [DOI:10.1080/00332747.1963.11023339]
24. Ando M, Morita T, Akechi T, Okamoto T, Care JTFfS. Efficacy of short-term life-review interviews on the spiritual well-being of terminally ill cancer patients. Journal of Pain and Symptom Management. 2010; 39(6):993-1002. [DOI:10.1016/j.jpainsymman.2009.11.320] [DOI:10.1016/j.jpainsymman.2009.11.320]
25. Sabaghi H, Esmaily M, kalantar koushe SM. [The effectiveness of life review with a focus on Islamic ontology parent-child relationships teens (Persian)]. Pajoohesh Dar Masael-e Ta'lim va Tarbiyat-e Eslami. 2015; 23(26):139-63.
26. Weiss J. A comparison of cognitive group therapy to life review group therapy with adults [MSc. thesis]. Charlottesville, Virginia: The University of Virginia; 2010.
27. Maercker A. Life-review technique in the treatment of PTSD in elderly patients: Rationale and three single case studies. Journal of Clinical Geropsychology. 2002; 8(3):239-49. [DOI:10.1023/A:1015952429199] [DOI:10.1023/A:1015952429199]
28. Holland D. The effects of life review on ego integrity versus ego despair in the geriatric population: A case study [MSc. thesis]. Miami: Miami Institute of Psychology; 1997
29. Karimi M, Esmaeli M, Aryan K. [The effectiveness of life review therapy on decrease of depression symptoms in elderly women (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2010; 5(2):41-45.
30. Yazdanbakhsh k. Effects of life review on social adjustment of retirees' elderly persons. Journal of Aging Psychology. 2016; 1(3):179-85
31. Dehghan K, shariatmadar A, Kalantar Hormozi A. [Effectiveness of life review therapy on death anxiety and life satisfaction of old women of Tehran (Persian)]. Culture Counseling. 2015; 6(22):15-39. [DOI:10.22054/QCCPC.2015.4207]
32. Alizadehfard S. [The effect of life review group therapy on elderly with chronic pain (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2012; 7(2):60-67.
33. Diener E, Emmons RA, Larsen RJ, Griffin S. The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment. 1985; 49(1):71-5. [DOI:10.1207/s15327752jpa4901_13] [DOI:10.1207/s15327752jpa4901_13]
34. Jowkar B. [The mediating role of resilience in the relationship between general and emotional intelligence and life satisfaction (Persian)]. Contemporary Psychology. 2008; 2(2):3-12.
35. Flensborg-Madsen T, Ventegodt S, Merrick J. Sense of Coherence and Physical Health. A Cross-Sectional study using a new scale (SOC II). The Scientific World Journal. 2006; 6:2200-11. [DOI:10.1100/tsw.2006.350] [DOI:10.1100/tsw.2006.350]
36. Sabri Nazarzadeh R, Abdkhodaei MS, Tabibi Z. [Study of causal relationship between sense of coherence, psychological hardiness, coping strategies and mental health (Persian)]. Research in Psychological Health. 2012; 6(1):26-35.
37. Haight BK, Webster JD. The art and science of reminiscing: Theory, research, methods, and applications. Abingdon: Taylor & Francis; 1995.
38. Haber D. Life review: Implementation, theory, research, and therapy. The International Journal of Aging and Human Development. 2006; 63(2):153-71. [DOI:10.2190/DA9G-RHK5-N9JP-T6CC] [DOI:10.2190/DA9G-RHK5-N9JP-T6CC]
39. Watt LM, Cappeliez P. Integrative and instrumental reminiscence therapies for depression in older adults: Intervention strategies and treatment effectiveness. Aging & Mental Health. 2000; 4(2):166-77. [DOI:10.1080/13607860050008691] [DOI:10.1080/13607860050008691]
40. Cahoon, C. Depression in older adults. American Journal of Nursing. 2012; 112(11): 22-30. [DOI:10.1097/01.NAJ.0000422251.65212.4b] [DOI:10.1097/01.NAJ.0000422251.65212.4b]
41. Butler RN. The life review. Journal of Geriatric Psychiatry. 2002; 35(1):7-10.
42. De Leo D, Diekstra RF, Lonnqvist J, Cleiren MH, Frisoni GB, Buono MD, et al. LEIPAD, an internationally applicable instrument to assess quality of life in the elderly. Behavioral Medicine. 1998; 24(1):17-27. [DOI:10.1080/08964289809596377] [DOI:10.1080/08964289809596377]
43. Kazemian, S. [The effect of life review on the rate of anxiety in adolescent girls of the divorced families (Persian)]. Knowledge & Research in Applied Psychology. 2012; 13(47):11-17.
44. Beechem MH, Anthony C, Kurtz J. A life review interview guide: A structured systems approach to information gathering. The International Journal of Aging and Human Development. 1998; 46(1):25-44. [DOI:10.2190/NFNC-UNNL-5N5G-MQNY] [DOI:10.2190/NFNC-UNNL-5N5G-MQNY]
45. Berk L. Development through the lifespan. London: Pearson; 2001.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی پژوهشی سالمند می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Ageing

Designed & Developed by : Yektaweb