دوره 12، شماره 4 - ( زمستان 1396 )                   جلد 12 شماره 4 صفحات 466-458 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Abbasi M, Mirderikvand F, Adavi H, Hojati M. The Relationship Between Personality Traits (Neuroticism and Extraversion) and Self-Efficacy With Aging Depression . Salmand: Iranian Journal of Ageing. 2018; 12 (4) :458-466
URL: http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-1306-fa.html
عباسی محمد، میردریکوند فضل‌اله، اداوی حمیده، حجتی محمد. ارتباط ویژگی‌های شخصیتی (روان‌رنجورخویی و برون‌گرایی) و خودکارآمدی با افسردگی سالمندی. سالمند: مجله سالمندی ایران. 1396; 12 (4) :466-458

URL: http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-1306-fa.html


1- گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران. ، abbasi.mohammad@hotmail.com
2- گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.
3- واحد فناوری و نیروی انسانی، سازمان آموزش و پرورش، هرسین، کرمانشاه، ایران.
چکیده:   (7902 مشاهده)

اهداف پژوهش حاضر ارتباط ویژگی‌های شخصیتی (روان‌رنجورخویی و برون‌گرایی) و خودکارآمدی را با افسردگی دوران سالمندی در معلمان مرد بازنشسته شهر هرسین بررسی می‌کند.
مواد و روش ها این پژوهش نوعی مطالعه توصیفی‌همبستگی بود که به صورت مقطعی در سال ۱۳۹۵ انجام شد. شرکت‌کنندگان پژوهش شامل ۱۷۳ نفر از معلمان مرد بازنشسته بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل مقیاس افسردگی سالمندان (GDS)، پرسش‌نامه شخصیتی نئو  (NEO-FFI) و پرسش‌نامه خودکارآمدی عمومی (GSE) بود.
یافته ها داده‌های حاصل از اجرای پرسش‌نامه‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون برای بررسی نقش پیش‌بینی‌کننده ویژگی‌های شخصیتی (روان‌رنجورخویی و برون‌گرایی) و خودکارآمدی در پیش‌بینی افسردگی دوران سالمندی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین افسردگی دوران سالمندی با برون‌گرایی (r=۰/۶۵، P<۰/۰۰۱) و خودکارآمدی (r=۰/۶۶، P<۰/۰۰۱) رابطه منفی معنی‌داری و بین روان‌رنجورخویی و افسردگی دوران سالمندی رابطه مثبت معنی‌داری (r=۰/۵۴، P<۰/۰۰۱) وجود دارد. همچنین یافته‌های حاصل از رگرسیون نشان داد که متغیرهای مستقل در مجموع ۵۰ درصد افسردگی دوران سالمندی را پیش‌بینی می‌کنند.
نتیجه گیری بر اساس نتایج می‌توان بیان کرد که روان‌رنجورخویی می‌تواند باعث افزایش و برون‌گرایی و خودکارآمدی موجب کاهش افسردگی دوران سالمندی شود.

متن کامل [PDF 2431 kb]   (4482 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (8821 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1396/2/16 | پذیرش: 1396/5/22 | انتشار: 1396/10/11

فهرست منابع
1. Aliakbari Dehkordi M, Peymanfar E, Mohtashami T, Borjali A. [ The comparison of different levels of religious attitude on sense of meaning, loneliness and happiness in life of elderly persons under cover of social wlfare organisation of Urmia city (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2015; 9(4):297-305.
2. Shahbazzadegan B, Farmanbar R, Ghanbari A, Atrkar Z, Adib M. [The effect of regular exercise on self-esteem in elderly residents in nursing homes (Per-sian)]. Journal of Ardabil University of Medical Sciences & Health Services. 2007; 4(8):387-93.
3. Sajadi H, Biglarian A. [Quality of life among elderly women in Kahrizak charity foundation, Tehran, Iran (Persian)]. Payesh. 2007, 6(2):105-8.
4. Riahi ME. [Comparative study on the status of elderly in the traditional and modern societies. (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2009; 2008; 3(3 and 4):10-21.
5. Maleki Pirbazar, M, Nouri R, Sarami G. [Social support and depression symptoms: The mediating role of self-efficacy (Persian)]. Contemporary Psycholo-gy. 2012; 6(2):26-34.
6. Lane R, McDonald G. Reducing the economic burden of depression. International clinical psychopharmacology. 1994; 9(4):229-44. doi: 10.1097/00004850-199400940-00002 [DOI:10.1097/00004850-199400940-00002]
7. Ashoori J. [Comparing the effectiveness of meta-cognitive therapy and schema therapy on decrease symptoms of anxiety and depression in nursing and midwifery students (Persian)]. Arak Medical University Journal. 2015; 18(2):50-61.
8. Imel ZE, Malterer MB, McKay KM, Wampold BE. A meta-analysis of psychotherapy and medication in unipolar depression and dysthymia. Journal of Af-fective Disorders. 2008; 110(3):197-206. doi: 10.1016/j.jad.2008.03.018 [DOI:10.1016/j.jad.2008.03.018]
9. Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical psychiatry. Philadelphia, Pennsylvania: Lippincott Wil-liams & Wilkins; 2011
10. Nejati V, Ashayeri H. [Evaluation of relationship between depression and cognitive impairment in elderly (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2007; 1(2):112-18.
11. Norton MC, Singh A, Skoog I, Corcoran C, Tschanz JT, Zandi PP, et al. Church attendance and new episodes of major depression in a community study of older adults: The cache county study. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences. 2008; 63(3): 129-137. doi: 10.1093/geronb/63.3.p129 [DOI:10.1093/geronb/63.3.P129]
12. Kleinke CL. Coping with life challenges. [SH. Mohamadkhani, Persian Trans]. Tehran: Resane-ye Takhasosi Press; 2007.
13. Qiu F, Akiskal HS, Kelsoe JR, Greenwood TA. Factor analysis of temperament and personality traits in bipolar patients: Correlates with comorbidity and disorder severity. Journal of Affective Disorders. 2017; 207: 282-90. doi: 10.1016/j.jad.2016.08.031 [DOI:10.1016/j.jad.2016.08.031]
14. Berg JM, Kennedy JC, Dunlop BW, Ramirez CL, Stewart LM, Nemeroff CB, et al. The structure of personality disorders within a depressed sample: Impli-cations for personalizing treatment. Personalized Medicine in Psychiatry. 2017; 1-2:59–64. doi: 10.1016/j.pmip.2016.12.005 [DOI:10.1016/j.pmip.2016.12.005]
15. Leandro PG, Castillo MD. Coping with stress and its relationship with personality dimensions, anxiety, and depression. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2010; 5:1562-73. doi: 10.1016/j.sbspro.2010.07.326 [DOI:10.1016/j.sbspro.2010.07.326]
16. McCrae RR, Costa Jr PT. A five-factor theory of personality. In: John OP, Robins RW, Pervin LA, editors. Handbook of personality: Theory and research. New York: Guilford Press; 1999.
17. McCrae RR, Costa Jr PT. Personality trait structure as a human universal. American Psychologist. 1997; 52(5): 509-16. doi: 10.1037//0003-066x.52.5.509 [DOI:10.1037//0003-066X.52.5.509]
18. Campbell-Sills L, Cohan SL, Stein MB. Relationship of resilience to personality, coping, and psychiatric symptoms in young adults. Behaviour Research and Therapy. 2006; 44(4):585-99. doi: 10.1016/j.brat.2005.05.001 [DOI:10.1016/j.brat.2005.05.001]
19. Watson D, Clark LA. On traits and temperament: General and specific factors of emotional experience and their relation to the five‐factor model. Journal of Personality. 1992; 60(2):441-76. doi: 10.1111/j.1467-6494.1992.tb00980.x. [DOI:10.1111/j.1467-6494.1992.tb00980.x]
20. Tugade MM, Fredrickson BL. Resilient individuals use positive emotions to bounce back from negative emotional experiences. Journal of Personality and Social Psychology. 2004; 86(2):320-33. doi: 10.1037/0022-3514.86.2.320. [DOI:10.1037/0022-3514.86.2.320]
21. Fridrickson BL. The role of positive emotion in positive psychology: the broaden-and-build theory of positive emotion. American Psychologist. 2001; 56(3):218-26. doi: 10.1037/0003-066x.56.3.218 [DOI:10.1037/0003-066X.56.3.218]
22. Deater-Deckard K, Ivy L, Smith J. Resilience in gene-environment transactions. In: Goldstein S, Brooks RB, editors. Handbook of Resilience in Children. Ber-lin: Springer; 2005. [DOI:10.1007/0-306-48572-9_4]
23. Harkness KL, Michael Bagby R, Joffe RT, Levitt A. Major depression, chronic minor depression, and the five‐factor model of personality. European Journal of Personality. 2002; 16(4):271-81. doi: 10.1002/per.441 [DOI:10.1002/per.441]
24. Petersen T, Papakostas GI, Bottonari K, Iacoviello B, Alpert JE, Fava M, Nierenberg AA. NEO-FFI factor scores as predictors of clinical response to fluoxe-tine in depressed outpatients. Psychiatry Research. 2002; 109(1):9-16. doi: 10.1016/s0165-1781(01)00359-6 [DOI:10.1016/S0165-1781(01)00359-6]
25. Malouff JM, Thorsteinsson, EB, & Schutte NS. The Relationship between the Five-Factor Model of Personality and Symptoms of Clinical Disorders: A Meta-Analysis. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. 2005; 27(2):101-114. doi: 10.1007/s10862-005-5384-y [DOI:10.1007/s10862-005-5384-y]
26. Frokjaer VG, Mortensen EL, Nielsen FÅ, Haugbol S, Pinborg LH, Adams KH, et al.. Frontolimbic serotonin 2A receptor binding in healthy subjects is as-sociated with personality risk factors for affective disorder. Biological Psychiatry. 2008; 63(6):569-76. doi: 10.1016/j.biopsych.2007.07.009 [DOI:10.1016/j.biopsych.2007.07.009]
27. Rosellini AJ, Lawrence AE, Meyer JF, Brown TA. The effects of extraverted temperament on agoraphobia in panic disorder. Journal of Abnormal Psycholo-gy. 2010; 119(2):420-26. doi: 10.1037/a0018614 [DOI:10.1037/a0018614]
28. Karsten J, Penninx BW, Riese H, Ormel J, Nolen WA, Hartman CA. The state effect of depressive and anxiety disorders on big five personality traits. Jour-nal of Psychiatric Research. 2012; 46(5):644-50. doi: 10.1016/j.jpsychires.2012.01.024 [DOI:10.1016/j.jpsychires.2012.01.024]
29. Koorevaar AM, Comijs HC, Dhondt AD, van Marwijk HW, Van Der Mast RC, Naarding P, Voshaar RO, Stek ML. Big Five personality and depression diagnosis, severity and age of onset in older adults. Journal of Affective Disorders. 2013; 151(1):178-85. doi: 10.1016/j.jad.2013.05.075 [DOI:10.1016/j.jad.2013.05.075]
30. Heerman WJ, Taylor JL, Wallston KA, Barkin SL. Parenting self-efficacy, parent depression, and healthy childhood behaviors in a low-income minority population: A cross-sectional analysis. Maternal and Child Health Journal. 2017; 21(5):1156–65. doi: 10.1007/s10995-016-2214-7 [DOI:10.1007/s10995-016-2214-7]
31. Cheung SK, Sun SY. Effects of self-efficacy and social support on the mental health conditions of mutual-aid organization members. Social Behavior and Personality: an international journal. 2000; 28(5):413-22. doi: 10.2224/sbp.2000.28.5.413 [DOI:10.2224/sbp.2000.28.5.413]
32. Zimmerman BJ. Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary Educational Psychology. 2000; 25(1):82-91. doi: 10.1006/ceps.1999.1016 [DOI:10.1006/ceps.1999.1016]
33. Rigotti T, Schyns B, Mohr G. A short version of the occupational self-efficacy scale: Structural and construct validity across five countries. Journal of Career Assessment. 2008; 16(2):238-55. doi: 10.1177/1069072707305763 [DOI:10.1177/1069072707305763]
34. Abdel-Khalek AM, Lester D. The association between religiosity, generalized self-efficacy, mental health, and happiness in Arab college students. Personal-ity and Individual Differences. 2017; 109:12-6. doi: 10.1016/j.paid.2016.12.010 [DOI:10.1016/j.paid.2016.12.010]
35. Schwarzer R, Boehmer S, Luszczynska A, Mohamed NE, Knoll N. Dispositional self-efficacy as a personal resource factor in coping after surgery. Personal-ity and Individual Differences. 2005; 39(4):807-18. doi: 10.1016/j.paid.2004.12.016 [DOI:10.1016/j.paid.2004.12.016]
36. Bandura A. Swimming against the mainstream: The early years from chilly tributary to transformative mainstream. Behaviour Research and Therapy. 2004; 42(6):613-30. doi: 10.1016/j.brat.2004.02.001 [DOI:10.1016/j.brat.2004.02.001]
37. Muris P. Relationships between self-efficacy and symptoms of anxiety disorders and depression in a normal adolescent sample. Personality and Individual Differences. 2002; 32(2):337-48. doi: 10.1016/s0191-8869(01)00027-7. [DOI:10.1016/S0191-8869(01)00027-7]
38. Ehrenberg MF, Cox DN, Koopman RF. The relationship between self-efficacy and depression in adolescents. Adolescence. 1991; 26(102):361-74. PMID: 1927668 [PMID]
39. Kim YH. Correlation of mental health problems with psychological constructs in adolescence: Final results from a 2-year study. International Journal of Nursing Studies. 2003; 40(2):115-24. doi: 10.1016/s0020-7489(02)00037-8. [DOI:10.1016/S0020-7489(02)00037-8]
40. Malakouti K, Fathollahi P, Mirabzadeh A, Salavati M, Kahani S. [Validation of Geriatric Depression Scale (GDS-15) in Iran. Research in Medicine (Per-sian)]. 2006; 30(4):361-369.
41. Smith HM, Betz NE. Development and validation of a scale of perceived social self-efficacy. Journal of Career Assessment. 2000; 8(3):283-301. doi: 10.1177/106907270000800306 [DOI:10.1177/106907270000800306]
42. Mak AS, Blewitt K, Heaven PC. Gender and personality influences in adolescent threat and challenge appraisals and depressive symptoms. Personality and Individual Differences. 2004; 36(6):1483-96. doi: 10.1016/s0191-8869(03)00243-5 [DOI:10.1016/S0191-8869(03)00243-5]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی پژوهشی سالمند می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ageing

Designed & Developed by : Yektaweb