دوره 12، شماره 4 - ( زمستان 1396 )                   جلد 12 شماره 4 صفحات 482-493 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Saffarinia M, Dortaj A. Effect of Group Logotherapy on Life Expectancy and Mental and Social Wellbeing of The Female Elderly Residents of Nursing Homes in Dubai. Salmand: Iranian Journal of Ageing. 2018; 12 (4) :482-493
URL: http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-1319-fa.html
صفاری نیا مجید، درتاج افسانه. اثربخشی معنادرمانی گروهی بر امید به زندگی و بهزیستی روانی و اجتماعی سالمندان زن ساکن آسایشگاه‌های شهر دبی. سالمند: مجله سالمندی ایران. 1396; 12 (4) :482-493

URL: http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-1319-fa.html


1- گروه روانشناسی، واحد تهران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. ، m.saffarinia@yahoo.com
2- گروه روانشناسی سلامت، واحد امارات، دانشگاه پیام نور، دبی، امارات متحده عربی.
چکیده:   (7142 مشاهده)

اهداف هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی معنادرمانی گروهی بر امید به زندگی و بهزیستی روانی و اجتماعی سالمندان زن ساکن خانه سالمندان شهر دبی بود.
مواد و روش ها این پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون همراه با گروه شاهد بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه سالمندان زن بیشتر از ۶۵ سال ساکن آسایشگاه‌های شهر دبی بود. تعداد ۸۰ نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و شاهد جای گرفتند. گروه آزمایش، معنادرمانی را به صورت گروهی در هشت جلسه و هر جلسه به‌مدت یک ساعت‌ونیم دریافت کرد و گروه شاهد در فهرست انتظار قرار گرفت. شرکت‌کنندگان در این پژوهش، پرسش‌نامه‌امید اشنایدر، پرسش‌نامه‌بهزیستی روان‌شناختی ریف و پرسش‌نامه بهزیستی اجتماعی را در پیش‌آزمون و پس‌آزمون تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره تجزیه‌وتحلیل شدند.
یافته ها میانگین و انحراف استاندارد سن شرکت‌کنندگان در گروه آزمایش و شاهد به ترتیب ۱۲/۱۰±۶۵/۱۰ و۱۱/۸۰±۶۷/۱۲ بود. همچنین، میانگین و انحراف استاندارد نمرات کل متغیرهای بهزیستی روانی (۳۵/۹۰±۴۴۵/۳۱)، امید به زندگی (۲/۱۳±۳۷/۰۱) و بهزیستی اجتماعی (۳/۰۶±۲۷/۹۹) گروه آزمایش، در پس‌آزمون محاسبه شد. نتایج نشان دادند که معنادرمانی گروهی توانسته است باعث افزایش بهزیستی روانی، بهبود مؤلفه‌های امید به زندگی شامل تفکر رهیاب و تفکر پایورانه و همچنین بهبود مؤلفه‌های بهزیستی اجتماعی شامل انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، پیوستگی اجتماعی و پذیرش اجتماعی در زنان سالمند ساکن آسایشگاه‌های شهر دبی شود (۰/۰۰۱>P).
نتیجه گیری متخصصان سلامت روان می‌توانند از معنادرمانی گروهی به مثابه راهکاری مؤثر برای بهبود امید به زندگی و بهزیستی روانی‌اجتماعی زنان سالمند ساکن خانه‌های سالمندان استفاده کنند. همچنین پیشنهاد می‌شود تحقیقات آینده، اثربخشی معنادرمانی گروهی دیگر سازه‌های روان‌شناسی مثبت‌گرا بر سالمندان زن و مرد ساکن خانه‌های سالمندان را بررسی کنند.

متن کامل [PDF 2774 kb]   (3698 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (5458 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1396/4/12 | پذیرش: 1396/7/6 | انتشار: 1396/10/11

فهرست منابع
1. Ocampo JM. Self-rated health: Importance of use in elderly adults. Colombia Médica. 2010; 41(3):275-89.
2. Hosieni SM, Rezaei A, Keykhosravi Z. [A comparison of old men and women's social support, life satisfaction, happiness and depression (Persian)]. Zan va Jame'e. 2012; 2(8):143-162.
3. Smedema SM, Chan JY, Phillips BN. Core self-evaluations and Snyder's hope theory in persons with spinal cord injuries. Rehabilitation Psychology. 2014; 59(4):399-406. doi: 10.1037/rep0000015 [DOI:10.1037/rep0000015]
4. Baily TC, Snyder CR. Satisfaction with life and hope: A look at age and marital status. Psychological Record. 2007; 57(2):233-40. doi: 10.1007/bf03395574 [DOI:10.1007/BF03395574]
5. Golparvar M, Bozorgmehri K, Kazemi MS. [Integrativerelationship between retirement syndromes components with general health symptoms among retired adults (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2011; 6(2):15-25.
6. Yancura LA, Aldwin CM. Coping and health in older adults. Current Psychiatry Reports. 2008; 10(1):10-5. doi: 10.1007/s11920-008-0004-7 [DOI:10.1007/s11920-008-0004-7]
7. Arslantaş H, Adana F, Ergin FA, Kayar D, Acar G. Loneliness in elderly people, associated factors and its correlation with quality of life: A field study from Western Turkey. Iranian Journal of Public Health. 2015; 44(1):43-50. PMCID: PMC4450013 [PMID] [PMCID]
8. Alexander ES, Onwuegbuzie AJ. Academic procrastination and the role of hope as a coping strategy. Personality and Individual Differences. 2007; 42(7):1301-10. doi: 10.1016/j.paid.2006.10.008 [DOI:10.1016/j.paid.2006.10.008]
9. Nejati V. [Assessing the health status of elderly people in the province of Qom (Persian)]. Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 2007; 13(1):67-72.
10. Ryff C, Keyes C, Shmotkin D. Optimal well-being: The empirical encounter of two tradition. Journal of Personality and Social Psychology. 2002; 82(6):1007-22. doi: 10.1037//0022-3514.82.6.1007 [DOI:10.1037//0022-3514.82.6.1007]
11. Stamp E, Crust L, Swann C, Perry J, Clough P, Marchant D. Relationships between mental toughness and psychological wellbeing in undergraduate stu-dents. Personality and Individual Differences. 2015; 75:170-4. doi: 10.1016/j.paid.2014.11.038 [DOI:10.1016/j.paid.2014.11.038]
12. Keyes CLM. Promoting and protecting mental health as flourishing. American Psychologist. 2007; 62(2):95-108. doi: 10.1037/0003-066x.62.2.95 [DOI:10.1037/0003-066X.62.2.95]
13. Ridgway IR, Sharpley C. Multiple measures for the prediction of counsellor trainee effectiveness. Canadian Journal of Counselling and Psychotherapy. 1990; 24(3): 165-77.
14. Culliford L. Love, healing and happiness: Spiritual wisdom for secular times. New York: O-Books; 2007.
15. Wong PTP. Meaning in life and meaning in death in successful aging. Ontario: International Network on Personal Meaning; 2000.
16. Frankl VE. Man's search for meaning. New York: Simon and Schuster; 1985. [PMCID]
17. Porebrahim T, Etemadi A, ShafihAbadi A, Sarami G. [Comparing the effectiveness of Logotherapy group counseling and multi-paradigm Individual counseling on depression in elderly institutionalized in Tehran (Persian)]. Counseling Research & Developments. 2007; 6(21):49-68.
18. Heisel MJ. Suicide ideation in the elderly. Psychiatric Times. 2004; 21(3):50.
19. Fakhar F, Navayinezhad S, Foroughan M. [The role of group counseling with logo-therapeutic approach on the mental health of older women (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2008; 3(1):58-67.
20. Ahmarian FSF, Falsafinejad MR. [The effects of group logo-therapy on life expectancy and sleep quality in elderlies of boarding center of Tehran city (Per-sian)]. Journal of Research on Religion & Health. 2015; 1(3):11-18.
21. Shogaeyan M, Sodani M, Moradi F. [The effectiveness of group logo therapy on the increase of life expectancy in retired men of the retirement center of Ma-masani (Persian)]. Armaghane Danesh. 2014; 19(6):497-506.
22. Mehrinejad SA, Rajabi Moqaddam S. [Evaluating the effectiveness of logo therapy in increasing hope to life in addicts with short-term addiction recovery (Persian)]. Clinical Psychology Studies. 2012; 2(8):29-42.
23. Soleimani E, Khosravian B. [The effectiveness of group Logo therapy on marital satisfaction and psychological well-being of maladjusted couples (Per-sian)]. Journal of Family Counseling & Psychotherapy. 2017; 6(2):1-19.
24. Taghvaeenia A, Delavarizadeh S. [The effectiveness of group logotherapy on the increase of psychological well-being of the elderly retired women (Persian)]. Journal of Aging Psychology. 2017; 2(2):124-115.
25. Shojaee A, Eskandarpour B. [A study of the effectiveness of Frankel's logotherapy training on psychological well-being and happiness of students (Per-sian)]. Journal of School Psychology. 2016; 5(2):71-91.
26. Ligimol J. The effect of logotherapy on meaning and quality of life of the elderly in old age homes [MA thesis]. Bengaluru: Christ University; 2012.
27. Rebecca P, Jiaqing O. Association between care 10.1007/s11205-011-9891-9 giving, meaning in life, and life satisfaction beyond 50 in an Asian sample: Age as a moderator. Social Indicators Research. 2012; 108(3):525-34.
28. Psarra E, Kleftaras G. Adaptation to physical disabilities: The role of meaning in life and depression. The European Journal of Counselling Psychology. 2013; 2(1):79-99. doi: 10.5964/ejcop.v2i1.7 [DOI:10.5964/ejcop.v2i1.7]
29. Breitbar W, Gibson C, Berg A. Psychotherapeutic intervention at the end of life: a focus on meaning and spirituality. The Canadian Journal of Psychiatry. 2004; 49(6):336-72. doi: 10.1177/070674370404900605 [DOI:10.1177/070674370404900605]
30. Snyder CR, Harris C, Anderson JR, Holleran SA, Irving LM, Sigmon ST, Harney P. The will and the ways: Development and validation of an individual-differences measure of hope. Journal of Personality and Social Psychology. 1991; 60(4):570-85. doi: 10.1037/0022-3514.60.4.570 [DOI:10.1037/0022-3514.60.4.570]
31. Tara F, Bahari F, Hamidi Poor R. [Effectiveness of group logo therapy on hope and general health of dialysis patients (Persian)]. Journal of Research in Be-havioural Sciences. 13(2): 288-299.
32. Ryff, CD. Happiness is everything or is it? Exploration on the meaning of psychological well – being. Journal of Personality and Social Psychology. 1989; 57(6):1069-81. doi: 10.1037//0022-3514.57.6.1069 [DOI:10.1037//0022-3514.57.6.1069]
33. Bayani AA, Mohammad Koochekya A, Bayani A. [Reliability and validity of Ryff's psychological well-being scales (Persian)]. Iranian Journal of Psychia-try & Clinical Psychology. 2008; 14(2):146-51
34. Keyes CLM. Social well-being. Social psychology Quarterly. 1998; 61(2):121-40. doi: 10.2307/2787065 [DOI:10.2307/2787065]
35. Heydari G, Ghanai Z. [The standardization of social well-being questionnaire (Persian)]. Thought and Behavior in Clinical Psychology. 2008; 2(7):31-40.
36. James L. The effect of logotherapy on meaning and quality of life of the elderly in old age homes [MA Thesis]. Bengaluru: Christ University; 2012.
37. Martiny C, Silva ACDO, Neto JPS, Nardi AE. Factors associated with risk of suicide in patients with hemodialysis. Comprehensive Psychiatry. 2011; 52(5):465-8. doi: 10.1016/j.comppsych.2010.10.009 [DOI:10.1016/j.comppsych.2010.10.009]
38. Izadi F, Adib Hajbagheri M, Kafaei M. [Determining disturbing factors of sleep quality among hospitalized elderly patients in Kashan Hospitals, Iran 2009 (Persian)]. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical sciences. 2013; 20(6):688-98.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی پژوهشی سالمند می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ageing

Designed & Developed by : Yektaweb