دوره 13، شماره 2 - ( تابستان 1397 )                   جلد 13 شماره 2 صفحات 249-236 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه پرستاری سالمندی، دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، ساری، ایران. ، ZTaraghi@mazums.ac.ir
2- گروه پرستاری سالمندی، دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، ساری، ایران.
چکیده:   (5930 مشاهده)
هدف: فرایند ایجاد محیط های دوستدار سالمند از چالش های کلیدی سیاست گزاران است. هدف از مطالعه حاضر مقایسه دیدگاه سالمندان و مدیران نسبت به وضعیت شاخص های شهرهای دوستدار سالمند بود.
مواد و روش ها: دراین مطالعه توصیفی-تحلیلی، دیدگاه  ۳۷۹سالمند و ۵۷ مدیر مقایسه شد.ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه شاخص های شهرهای دوستدار سالمند سازمان بهداشت جهانی(۲۰۱۳)بود. داده ها با آمار توصیفی(میانگین، انحراف معیار، درصد فراوانی) و آزمون گاما با استفاده از  SPSS نسخه ۲۱ تحلیل شد.
یافته ها: از ۳۷۹ سالمند مورد بررسی ۶۴/۹%(۲۴۶ نفر) زن بودند. میانگین سنی سالمندان ۸/۲۵ ±۶۸/۳۱ (حداقل ۶۰ و حداکثر ۸۹ سال) بود. در ۱۳ شاخص از ۲۱ شاخص، اختلاف معنی داری بین دیدگاه سالمندان و مدیران وجود داشت.عمده ترین شاخص هایی که از دیدگاه سالمندان بد تا بسیار بد ارزیابی شد و اختلاف معنی داری با دیدگاه مدیران داشت شامل موارد زیر بود: وجود جایی برای دریافت اطلاعات، جهت رفع نگرانی های بهداشتی و نیازهای خدماتی سالمندان(۵۷%سالمندان درمقابل۱۴% مدیران )( ۰/۰۰۱=P)؛ وضعیت سیاست گزاری برای ساخت مسکن های جدید مطابق نیازهای سالمندان(۵۷% سالمندان درمقابل۳۱/۶% مدیران)(۰/۰۱۴=P).
نتیجه گیری: تشریک مساعی بین مدیران سازمان های متولی سالمندی با سالمندان، جهت دست یابی به شاخص های شهرهای دوستدار سالمند ضروری به نظر می رسد. 
متن کامل [PDF 1131 kb]   (2548 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (3853 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سالمند شناسی
دریافت: 1396/1/24 | پذیرش: 1396/10/13 | انتشار: 1397/4/24

فهرست منابع
1. United Nations Department of Economic and Social Affairs. Population aging 2006. New York: UN DESA; 2007.
2. United Nations Department of Economic and Social Affairs. World economic and social survey 2007: Development in an ageing world. NewYork: UN DESA; 2007.
3. United Nations Population Fund. Urbanization: A majority in cities. New York: UNFPA; 2015.
4. World Health Organization. A billion voices: listening and responding to the health needs of slum dwellers and informal settlers in new urban setting. Geneva: World Health Organization; 2005.
5. United Nations Department of Economic and Social Affairs. World organization prospects: The 2005 revision. New York: UN DESA; 2006.
6. Hu J, Tsai PK, Huang MN, Tsay SF. [Age friendly cities, ideals and practice: The experience of Taichung city (Chinese)]. Hu Li Za Zhi. 2012; 59(6):5-11. [DOI:10.6224/JN.59.6.5] [PMID]
7. Taheri Tanjani p, Azadbakht, M. [Psychometric Properties of the Persian Version of the Activities of Daily Living Scale and Instrumental Activities of Daily Living Scale in elderly (Persian)]. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2016; 25(132):103-12.
8. World Health Organization. Measuring the age friendliness of cities: A guide to using core indicators. Geneva: World Health Organization; 2015.
9. Plouffe L, Kalache A. Towards global age friendly cities: determining urban features that promote active aging. Journal of Urban Health. 2010; 87(5):733-739. [DOI:10.1007/s11524-010-9466-0] [DOI:10.1007/s11524-010-9466-0]
10. Keller IM, Kalache A. Promoting healthy aging in cities: The healthy cities project in Europe. Journal of Cross-Cultural Gerontology. 1997; 12(4):287–98. [DOI:10.1023/A:1006539003961] [DOI:10.1023/A:1006539003961]
11. World health Organization. Checklist of essential features of age-friendly cities. Geneva: World Health Organization; 2015.
12. WHO Centre for Health Development. 2nd WHO consultation on developing indicators for age-friendly cities. Geneva: World Health Organization; 2013.
13. World health Organization. Active ageing: A policy framework. Paper presented at: The Second World Assembly on Ageing. 8-12 April 2002; Madrid, Spain.
14. Zarghani SH, Kharazmi OA, Johari L. [Evaluation of the "Age-Friendly" city indicators in Mashhad by focusing on the social-cultural indices (Persian)]. Human Geography Research. 2016; 47(4):673-88. [DOI:10.22059/JHGR.2015.51385]
15. Kharazmi OA, Zarghani SH., Johari L. [Evaluating spatial – physical indictors in Mashhad to become "age-friendly" city (Persian)]. Joghrafia va Amayesh-e Shahri. 2015; 5(15):177-96.
16. Nemati D, Agha Bakhshi H. [Tehran an age friendly city: first steps towards first capital of aging in the world (Persian)]. Social Research. 2013; 6(18):15-44.
17. Foroughmand Arabi H, Karimi Fard L. [Age friendly city design criteria centers of social interaction with the concepts of space and culture approaches to mental health (Persian)]. Urban Management. 2015; 39:7-34.
18. Wikipedia. List of Iranian cities by population [Internet]. [Updated 2018 April 11] [Internet]. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Iranian_cities_by_population
19. ISNA. [Population aging is increasing in Mazandaran (Persian)] [Internet]. [Updated 2016 October 1]. Available from: https://www.isna.ir/news
20. Polith D, Beck F. Nursing research: Appraising evidence for nursing practice. Philadelphia: Lippincott; 2012.
21. Neal MB, Dela Torre AK. Carder PC. Age-friendly portland: A university- city- community partnership. Journal of Aging & Social Policy. 2014; 26(1-2):88-101. [DOI:10.1080/08959420.2014.854651] [DOI:10.1080/08959420.2014.854651]
22. Garon S, Paris M, Beaulieu M, Veil A, Laliberté A. Collaborative partnership in age-friendly cities: Two case studies from Quebec, Canada.Journal of Aging & Social Policy. 2014; 26(1-2):73-87. [DOI:10.1080/08959420.2014.854583] [DOI:10.1080/08959420.2014.854583]
23. Buffel T, McGarry P, Phillipson C, De Donder L, Dury S, De Witte N, et al. Developing age-friendly cities: Case studies from Brussels and Manchester and implications for policy and practice. ournal of Aging & Social Policy. 2014; 26(1-2):52-72. [DOI:10.1080/08959420.2014.854583] [DOI:10.1080/08959420.2014.854583]
24. Kendig H, Elias A-M, Matwijiw P, Anstey K. Developing age-friendly cities and communities in Australia. Journal of Aging and Health. 2014; 26(8):1390-414. [DOI:10.1177/0898264314532687] [DOI:10.1177/0898264314532687]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.