دوره 13، شماره 3 - ( پاییز 1397 )                   جلد 13 شماره 3 صفحات 345-334 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Akhavan Tafti M, Mofradnezhad N. The Relationship of Emotional Intelligence and Social Skills With Psychological Well-being in the Elderly. Salmand: Iranian Journal of Ageing. 2018; 13 (3) :334-345
URL: http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-1373-fa.html
اخوان تفتی مهناز، مفردنژاد ناهید. ارتباط هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی با بهزیستی روان‌شناختی در سالمندان. سالمند: مجله سالمندی ایران. 1397; 13 (3) :345-334

URL: http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-1373-fa.html


1- گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
2- گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. ، nmofradnejad@gmail.com nmofradnejad@gmail.com
چکیده:   (6224 مشاهده)

اهداف سالمندان احساس تنهایی و انزوای زیادی را تجربه می‌کنند که انتظار می‌رود کمبود مهارت‌های اجتماعی و هوش هیجانی عوامل پدیدآورنده آن باشد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی با بهزیستی روان‌شناختی در سالمندان انجام گرفت.
مواد و روش ‌ها این پژوهش مطالعه‌ای مقطعی از نوع همبستگی است. نمونه آماری آن شامل 210 سالمند زن و مرد بود که از بین سالمندان شهر تهران با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه‌های هوش هیجانی، مهارت‌های اجتماعی و بهزیستی روان‌شناختی بود داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری همبستگی پیرسون و کاننی تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته ‌ها نتایج نشان داد مؤلفه‌های هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی پیش‌بین‌های مثبت بهزیستی روان‌شناختی سالمندان بود. نتایج تحلیل همبستگی کاننی نشان داد چهار متغیر بنیادی برای درک روابط بین مجموعه متغیر‌های ملاک و پیش‌بین مورد نیاز است و هر چهار بُعد از خرده‌مقیاس‌هایی از مجموعه پیش‌بین و ملاک تشکیل شده‌اند. ضرایب بنیادی برای چهار بُعد اول به ترتیب 0/86، 0/58، 0/45 و 0/31 به دست آمد (P<0.005). 
نتیجه گیری کمبود مهارت‌های هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی با بهزیستی روان‌شناختی پایین در سالمندان همبسته است. از این‌رو برنامه‌های آموزشی برای ارتقای این مهارت‌ها در سالمندان پیشنهاد می‌شود.

متن کامل [PDF 2616 kb]   (3419 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (2596 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1397/1/20 | پذیرش: 1397/5/16 | انتشار: 1397/7/9

فهرست منابع
1. Sohrabi M, Abedanzadeh R, Shetab Boushehri N, Pasaei S, Jahanbakhsh H. [The relationship between psychological well-being and mental toughness among ekders: Mediator role of physical activity (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2017; 11(4):538-49.
2. Ramirez E, Ortega A, Chamorro A, Colmenero JM. A program of positive intervention in the elderly: Memories, gratitude and forgiveness. Aginge & Mental Health. 2014; 18(9):463-70. [DOI:10.1080/13607863.2013.856858] [PMID] [DOI:10.1080/13607863.2013.856858]
3. Seligman ME. Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. NewYork: Free Press; 2011.
4. Proyer RT, Gander F, Wellenzohn S, Ruch W. Positive psychology intervention in people aged 50-79 years: Long term effects of placebo-controlled online interventions on well-being and depression. Aginge & Mental Health. 2014; 18(8):997-1005. [DOI:10.1080/13607863.2014.899978] [PMID] [DOI:10.1080/13607863.2014.899978]
5. Csikszentmihalyi M, Larson R. Flow and the foundations of positive psychology. Berlin: Springer; 2014. [DOI:10.1007/978-94-017-9088-8] [DOI:10.1007/978-94-017-9088-8]
6. Ferrand C, Martinent G, Durmaz N. Psychological need satisfaction and well-being in adults aged 80years and older living in residential homes: Using a self-determination theory-perspective. Journal of Aging Studies. 2014; 30:104-11. [DOI:10.1016/j.jaging.2014.04.004] [PMID] [DOI:10.1016/j.jaging.2014.04.004]
7. Castel A, Lluch C, Ribas J, Borràs L, Moltó E. Effects of a cognitive stimulation program on psychological well-being in a sample of elderly long-term care hospital inpatients. Aging & Mental Health. 2017; 21(1):88-94. [DOI:10.1080/13607863.2015.1099033] [PMID] [DOI:10.1080/13607863.2015.1099033]
8. Farhadi A, Barazandeh Choqaiee S, Mokhtarpour H, Karami K, Daraeezadeh A. [Role of social support, spiritual well-being and self efficacy in predicting the subjective well-being of the elderly (Persian)]. Journal of Aging Psychology. 2015; 1(2):35-48.
9. Waldron I, Weiss CC, Hughes ME. Interacting effects of multiple roles on women's health. Journal of Health and Social Behavior. 1998; 22:216-39. [DOI:10.2307/2676314]
10. Hosseinian S, Ghasemzadeh S, Niknam M. [Prediction of quality of life in female teachers on the basis of emotional and spiritual intelligence variables (Persian)]. Quarerly Journal of Career & Organizational Counseling. 2011; 9(3):42-60.
11. Augusto-Landa M, Pulido-Martos M, Lopez-Zafra E. Does perceived emotional intelligence and optimism/pessimism predict psychological well-being. Journal of Happiness Studies. 2011; 12(3):463-74. [DOI:10.1007/s10902-010-9209-7] [DOI:10.1007/s10902-010-9209-7]
12. Sánchez-Álvarez N, Extremera N, Fernández-Berrocal P. The relation between emotional intelligence and subjective well-being: A meta-analytic investigation. The Journal of Positive Psychology. 2016; 11(3):276-85. [DOI:10.1080/17439760.2015.1058968] [DOI:10.1080/17439760.2015.1058968]
13. Naderi F, Asgari P, Roshani, KH, Aderyani MM. [The relationship between spiritual intelligence and emotional intelligence with satisfaction of life in elderly (Persian)]. Journal of Social Sciences. 2010; 5(13):127-38.
14. Mousavi M, Parvin S, Farid F, Bahrainian A, Asghanehad Farid A. [Evaluation of emotional intelligence training efficiency aimed at improving the quality of life, reducing symptoms of anxiety and depression among the elderly in Tehran nursing home (Persian)]. Journal of Fundamental of Mental Health. 2016; 18(Supl): 520-6. [DOI:10.22038/JFMH.2016.8303]
15. Lloyd SJ, Malek-Ahmadi M, Barclay K, Fernandez MR, Chartrand MS. Emotional Intelligence (EI) as a predictor of depression status in older adults. Archives of Gerontology and Geriatrics. 2012; 55(3):570-3. [DOI:10.1016/j.archger.2012.06.004] [PMID] [DOI:10.1016/j.archger.2012.06.004]
16. Shabani J, Hassan S, Ahmad A, Baba M. Age as moderated influence on the link of spiritual and emotional intelligence with mental health in high school students. Journal of American Science. 2010; 6(11):394-400.
17. Karimi L, Leggat, S, Donohue L, Farrell G, Couper GE. Emotional rescue: The role of emotional intelligence and emotional labour on well-being and job-stress among community nurses. Journal of Advanced Nursing. 2014; 70(1):176-86. [DOI:10.1111/jan.12185] [PMID] [DOI:10.1111/jan.12185]
18. Pawlowski T, Downward P, Rasciute S. Subjective well-being in European countries—on the age-specific impact of physical activity. European Review of Aging and Physical Activity. 2011; 8(2):93-8. [DOI:10.1007/s11556-011-0085-x] [DOI:10.1007/s11556-011-0085-x]
19. Mirdrikvand F, Panahi H, Hoseyni Ramaghani NS. [The role of communication skills, social support and disability in predicting loneliness felling of the elderly (Persian)]. Journal of Aging Psychology. 2017; 2(2):103-13.
20. Shankar A, McMunn A, Demakakos P, Hamer M, Steptoe A. Social isolation and loneliness: Prospective associations with functional status in older adults. Health Psychology. 2017; 36(2):179-86. [DOI:10.1037/hea0000437] [PMID] [DOI:10.1037/hea0000437]
21. Panayiotou G, Panteli M, Theodorou, M. Predictors of loneliness in a sample of college men and women in cyprus: The role of anxiety and social skills. Psychology, Community & Health. 2016; 5(1):16-25. [DOI:10.5964/pch.v5i1.142] [DOI:10.5964/pch.v5i1.142]
22. Wang X. Subjective well being associated with size of social network and social support of elderly. Journal of Health Psychology. 2016; 21(6):1037-42. [DOI:10.1177/1359105314544136] [PMID] [DOI:10.1177/1359105314544136]
23. Taghvaeenia A, Delavarizadeh S. [Effectiveness of training mindfulness based acceptance and commitment on body consciousness and emotional expression of the elderly (Persian)]. Journal of Aging Psychology. 2017; 2(2): 115-24.
24. Sayadi Sarini M, Hojatkhah SM, Rashidi A. [The effectiveness of positive thinking skills on enhancement of psychological well-being and decreased of loneliness in elderly women (Persian)]. Journal of Aging Psychology. 2016; 2(1):61-71.
25. Schutte NS, Malouff JM, Hall LE, Haggerty DJ, Cooper JT, Golden CJ, et al. Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences. 1998; 25(2):167-77. [DOI:10.1016/S0191-8869(98)00001-4] [DOI:10.1016/S0191-8869(98)00001-4]
26. Riggio RE. Assessment of basic social skills. Journal of Personality and Social Psychology. 1986; 51(3):649-60. [DOI:10.1037/0022-3514.51.3.649] [DOI:10.1037/0022-3514.51.3.649]
27. Nezafat Ferizi J, Mashhadi A, Amin Yazdi SA, Noferesti F. [The effectiveness of short term group interpersonal Psychotherapy to symptoms of depression, emotional expressiveness, social skills and quality of life in depressed univer

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی پژوهشی سالمند می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ageing

Designed & Developed by : Yektaweb