دوره 16، شماره 2 - ( تابستان 1400 )                   جلد 16 شماره 2 صفحات 259-248 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.
2- گروه پرستاری، مرکز تحقیقات سالمندی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.
3- گروه آمار حیاتی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.
4- گروه پرستاری، مرکز تحقیقات سالمندی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران. ، mostafarad633@yahoo.com
چکیده:   (2352 مشاهده)
اهداف: نگرش پرستاران در ترجیح کار با سالمندان و همچنین کیفیت مراقبت تأثیر می‌گذارد. هدف این مطالعه بررسی عوامل مرتبط با نگرش پرستاران نسبت به مراقبت از سالمندان و نقش پیش‌گویی‌کنندگی نوع‌دوستی، هوش اخلاقی، رضایت از زندگی و سلامت عمومی در بیمارستان‌های شهر سبزوار در سال 1399-1398 بود.
مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی از نوع توصیفی‌تحلیلی بود که در سال 1399-1398 در بیمارستان‌های شهر سبزوار روی 265 پرستارکه به طور تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از پرسش‌نامه‌های اطلاعات جمعیت‌شناختی و پرسش‌نامه‌های مقیاس نگرش به سالمندی کوگان، هوش اخلاقی لنیک وکیل، نوع‌دوستی کارلو، رضایت از زندگی داینر و سلامت عمومی GHQ28 بود. داده‌ها از طریق آماره‌های توصیفی (میانگین، انحراف معیار، و فراوانی) و استنباطی (ضریب همبستگی، رگرسیون خطی، و تی مستقل) با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی‌داری 0/05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین سنی شرکت‌کنندگان 7/17±33/10 سال بود. پرستاران نگرش مثبتی نسبت به مراقبت سالمندان داشتند. نمره نگرش پرستاران به طور میانگین 155/39 و انحراف معیار 17/47 بود بین نگرش پرستاران و متغیر‌های سن، جنس، وضعیت تأهل، تحصیلات، سابقه خدمت، بخش محل خدمت و سلامت عمومی پرستاران ارتباط معنی‌داری وجود نداشت (P>0/05). نتایج مدل رگرسیون چند‌متغیره نشان داد عوامل هوش اخلاقی (0/01=P)، نوع‌دوستی (0/008=P) و رضایت از زندگی (0/03=P) با نگرش پرستاران به مراقبت از سالمندان ارتباط معنی‌داری داشت.
نتیجه گیری: از آنجا که نگرش پرستاران به مراقبت از سالمندان با هوش اخلاقی، نوع‌دوستی و رضایت از زندگی قابل پیش‌بینی است به نظر می‌رسد ارزیابی این خصایص در پرستارانی که به ارائه خدمات به سالمندان مشغول هستند می‌تواند نگرش آنان را مثبت کند و از پدیده‌هایی مانند تبعیض سنی جلوگیری به عمل آورد. 
متن کامل [PDF 5747 kb]   (1180 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (810 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1399/8/8 | پذیرش: 1399/9/9 | انتشار: 1400/4/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.