دوره 13، شماره 1 - ( بهار 1397 )                   جلد 13 شماره 1 صفحات 50-61 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Momeni K, Rafiee Z. Correlation of Social Support and Religious Orientation With Life Satisfaction in the Elderly. Salmand: Iranian Journal of Ageing. 2018; 13 (1) :50-61
URL: http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-1189-fa.html
مومنی خدامراد، رفیعی زهرا. رابطه حمایت اجتماعی و جهت‌گیری مذهبی با رضایت از زندگی در سالمندان. سالمند: مجله سالمندی ایران. 1397; 13 (1) :50-61

URL: http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-1189-fa.html


1- گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
2- گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران. ، zahra.r3606@gmail.com
چکیده:   (6350 مشاهده)

اهداف سالمندشدن جمعیت پدیده‌ای رو به افزایش است. در این سنین کاهش روابط اجتماعی بر نحوه زندگی و میزان رضایت از زندگی تأثیر می‌گذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی و جهت‌گیری مذهبی با رضایت از زندگی در سالمندان انجام شد.
مواد و روش ها روش این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی سالمندان ساکن در خانه سالمندان شهرکرمانشاه در سال ۱۳۹۵ بود که ۱۲۶ نفر (میانگین۶۹/۷۶ و انحراف استاندارد ۹) به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری شامل پرسش‌نامه‌های حمایت اجتماعی فیلیپس و همکاران (۱۹۸۶)، جهت‌گیری مذهبی آلپورت و راس (۱۹۶۷) و رضایت از زندگی داینر و همکاران (۱۹۸۵) بود. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون هم‌زمان و نرم‌افزارآماری SPSS استفاده شد.
یافته ها نتایج بیانگر آن است که بین متغیر جهت‌گیری مذهبی با رضایت از زندگی در سطح  P<۰/۰۵ رابطه وجود داشت و بین جهت‌گیری مذهبی بیرونی با رضایت از زندگی ۰/۰۷۷، جهت‌گیری درونی با رضایت از زندگی ۰/۲۴۹ در سطح P<۰/۰۵ همبستگی وجود داشت. میزان ارتباط جهت‌گیری درونی با حمایت اجتماعی ۰/۷۰۸ و جهت‌گیری بیرونی با حمایت اجتماعی ۰/۳۷۴ در سطح P<۰/۰۵ بود. بین حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی رابطه وجود نداشت. جهت‌گیری مذهبی درونی، جهت‌گیری مذهبی بیرونی و حمایت اجتماعی قادر به پیش‌بینی واریانس رضایت از زندگی بود (R۲=۱۱%)
نتیجه گیری با توجه به نیازی که سالمندان به حمایت اطرافیان دارند، با افزایش حمایت اجتماعی از این افراد و پایبندی آن‌ها به گرایش‌های مذهبی می‌توان برای ارتقای رضایت از زندگی آن‌ها گامی مؤثر برداشت.

متن کامل [PDF 2230 kb]   (2892 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (3384 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بالینی
دریافت: 1396/4/24 | پذیرش: 1396/9/12 | انتشار: 1397/1/12

فهرست منابع
1. World Health Organization. Ageing and life course. Geneva: World Health Organization; 2015.
2. Hojati H, Hojati H, Sharifnia SH, Salmasi A, Hoseinzadeh A, Farhadi S. [Comparison of loneliness, belonging and life satisfaction in the elderlies living at home with the nursing home residents (Persian)]. Journal of Health & Care. 2012; 14(3):9-15.
3. Nakahara J. Effects of social activities outside the home on life satisfaction among elderly people living alone. International Journal of Psychological Stud-ies. 2013; 5(1):112-20. doi: 10.5539/ijps.v5n1p112 [DOI:10.5539/ijps.v5n1p112]
4. Shamsaei F, Oshtorani F, Oshtorani A. [Comparison of life satisfaction in blind and deaf students with normal students of Hamadan's schools in 2014 (Persian)]. Pajouhan Scientific Journal. 2014; 13(1):52-60.
5. Lu M, Yang G, Skora E, Wang G, Cai Y, Sun Q, et al. Self-esteem, social support,and life satisfaction in Chineseparents of children with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders. 2015; 17:70–77. doi: 10.1016/j.rasd.2015.05.003 [DOI:10.1016/j.rasd.2015.05.003]
6. Pilar Matud M, Bethencourt JM, Ibá-ez I. Relevance of genderroles in life satisfaction in adult people. Personality and Individual Differences. 70: 206–211. doi: 10.1016/j.paid.2014.06.046 [DOI:10.1016/j.paid.2014.06.046]
7. Barrera M, Sandler IN, Ramsay TB. Preliminary development of a scale of social support: Studies on college students. American Journal of Community Psychology. 1981; 9(4):435–47. doi: 10.1007/bf00918174 [DOI:10.1007/BF00918174]
8. Hamren K, Chungkham HS, Hyde M. Religion, spirituality, social support and quality of life: Measurement and predictors CASP-12(v2) amongst older Ethiopians living in Addis Ababa. Aging & Mental Health. 2014; 19(7):610–21. doi: 10.1080/13607863.2014.952709 [DOI:10.1080/13607863.2014.952709]
9. Ingersoll B, Silverman A. Comparative group psychotherapy for the Aged. The Gerontologist. 1978; 18(2):201–6. doi: 10.1093/geront/18.2.201 [DOI:10.1093/geront/18.2.201]
10. Farhadi A, Obeidavi Z, Movahedi Y, Rahimi M, Mobasher A. [The comparison and relationship of social support and stress with life satisfaction among the elderly of Khorramabad city in 2013 (Persian)]. yafte. 2015; 17(2):14-22
11. Crimmins EM, Preston SH, Cohen B. The role of social networks and social integration. In: Crimmins EM, Preston SH, Cohen B, editors. Explaining diver-gent levels of longevity in high-income countries. Washington, D.C.: National Academies Press; 2011.
12. Muckenhuber J, Stronegger WJ, Freidl W. Social capital affects the health of older people more strongly than that of younger people. Ageing and Society. 2012; 33(5):853–70. doi: 10.1017/s0144686x12000219 [DOI:10.1017/S0144686X12000219]
13. Lee EO. Religion and spirituality as predictors of wellbeing among Chinese American and Korean American older adults. Journal of Religion, Spirituality & Aging. 2007; 19(3):77-100. doi: 10.1300/j496v19n03_06 [DOI:10.1300/J496v19n03_06]
14. Fardinejad Z, Ahadi H. [The relationship of general health and perceived social support with life satisfaction in elderly people (Persian)]. Journal of Behav-ioral Sciences. 2013; 5(15):87-100.
15. Hoseini SM, Rezaei A, Keykhosravi Z. [A comparison of old men and women's social support, life satisfaction, happiness and depression (Persian)]. Soci-ology of Women. 2011; 2(4):143-61.
16. Ghaedi GH, Yaaghoobi H. [A study on the relationship between different dimensions of perceived social support and different aspects of wellbeing (Per-sian)]. Armaghan-e- Danesh. 2008; 13(2):69-81.
17. Parpoochi B, Ahmadi M, Sohrabi F. [The relationship of religiousness and social support with life satisfaction among university students (Persian)]. Knowledge & Research in Applied Psychology. 2013; 14(3):60-68.
18. Masoudi R, Soleimani MA, Qorbani M, Hasheminia AM, Pour Dehkordi AH, Bahrami N. [The effect of family centered empower-ment model on the quality of life in elderly people (Persian)]. Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 2010; 1(14):51-64.
19. Krause N. Common facets of religion, unique facets of religion, and life satisfaction among older African Americans. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences. 2004; 59(2):S109–17. doi: 10.1093/geronb/59.2.s109 [DOI:10.1093/geronb/59.2.S109]
20. Levin JS, Chatters LM, Taylor RJ. Religious effects on health status and life satisfaction among black Americans. The Journals of Gerontology Series B: Psy-chological Sciences and Social Sciences. 1995; 50B(3):S154–63. doi: 10.1093/geronb/50b.3.s154 [DOI:10.1093/geronb/50B.3.S154]
21. Moberg DO. Disabilities, spirituality, and well-being inlate life: Research foundations for study and practice. Journal of Religion, Spirituality & Aging. 2008; 20(4):313-40. doi: 10.1080/15528030802232379 [DOI:10.1080/15528030802232379]
22. Yoon DP, Lee EKO. The impact of religiousness,spirituality, and social support on psychological well-being among older adults in rural areas. Journal of Gerontological Social Work. 2007; 48(3-4):281–98. doi: 10.1300/j083v48n03_01 [DOI:10.1300/J083v48n03_01]
23. Roh S, Lee KH, Yoon DP. General well-being of Korean immigrant elders: The significance of religiousness/spirituality and social support. Journal of So-cial Service Research. 2013;39(4):483–97. doi: 10.1080/01488376.2012.709451 [DOI:10.1080/01488376.2012.709451]
24. Hazan H. Antropology of aging. In: Bergman S, Margulec I, editors. Aging in Israel: Selected topics in gerontology. Tel Aviv: Publishing House; 1984.
25. Zahednejhad SH, Fazeli Y, Rezayi H, Haghighizadeh MH. [Association of coping strategies and religiosity with life satisfaction of old people living in nursing homes of Ahvaz city, Iran. (Persian)]. Salmand. 2016; 10(4):30-39.
26. Scholer K. The everything world's religions Book: Explore the beliefs, traditions, and cultures of ancient and modern religions. Avon, Massachusetts: Ad-ams Media; 2010.
27. Park J, Roh S, Yeo Y. Religiosity, social support, and life satisfaction among elderly Korean immigrants. Gerontologist. 2012; 52(5):641-9. doi: 10.1093/geront/gnr103 [DOI:10.1093/geront/gnr103]
28. Hajizade Meimandi M, Zare Shahabadi A, Marvinam N, Abotorabi Zarchi F. [A survey of the relationship between religiosity and life satisfaction among elderly women in Yazd (Persian)]. Womens Strategic Studies. 2012; 15(58):191-235.
29. Rabani R, Behesgti SS. [An empirical study of the relationship between religiosity and life satisfaction (Persian)]. Oloom-e Ejtemaei. 2011; 8(1):79-102.
30. Aliakbari Dehkordi M, Oraki M, Barghi Irani Z. [Relation betweereligious orientation with anxiety about death, and alienation in aged peoples (seniors) in Tehran (Persian)]. Social Psychology Research. 2011; 1(2):140-59.
31. Amani R. [The effectiveness of structured group reminiscence on the enhancement of elderly's positive self-concept (Persian)]. Journal of Aging Psychology 2015; 1(1):1-9.
32. Khabaz M, Behjati Z, Naseri M. [Relationship between social support and coping styles and resiliency in adolescents (Persian)]. Journal of Applied Psy-chology 2011; 5(4):108-123.
33. Ebrahimighavam S. [Check the validity of the three concepts of locus of control, self-esteem and social support (Persian)] [MSc. thesis]. Tehran: Islamic Azad University; 1992.
34. Diener E, Emmons RA, Larsen RJ, Griffin S. The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment. 1985; 49(1):71–5. doi: 10.1207/s15327752jpa4901_13 [DOI:10.1207/s15327752jpa4901_13]
35. Bayani A, Mohammad Koocheky A, Goodarzi H. [The reliability and validity of the satisfaction with life scale (Persian)]. Developmental Psychology. 2007; 3(11):259-265.
36. John Bozorgi, M. [Evaluate the effectiveness of psychotherapy with or without religious orientation of the anxiety and stress. (Persian)] [PhD thesis]. Tehran: University of Tarbiat Modaress; 1998.
37. Shkolnik T, Weiner C, Malik L, Festinger Y. The effect of Jewish religiosity of elderly Israelis on their life satisfaction, health, function and activity. Journal of Cross-Cultural Gerontology. 2001; 16(3):201-19. doi: 10.1023/a:1011917825551 [DOI:10.1023/A:1011917825551]
38. Van Ness PH, Kasl SV. Religion and cognitive dysfunction in an elderly cohort. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences. 2003; 58(1):S21-S29. doi: 10.1093/geronb/58.1.s21 [DOI:10.1093/geronb/58.1.S21]
39. Chen YY, Koenig HG. Do people turn to religion in times of stress? An examination of change in religiousness among elderly, medically ill patients. Jour-nal of Nervous and Mental Disease. 2006; 194(2):114-20. doi: 10.1097/01.nmd.0000198143.63662.fb [DOI:10.1097/01.nmd.0000198143.63662.fb]
40. Diener E, Suh EM, Lucas RE, Smith HL. Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological Bulletin. 1999; 125(2):276–302. doi: 10.1037/0033-2909.125.2.276 [DOI:10.1037/0033-2909.125.2.276]
41. Lotfabadi H. [Development Psychology (2) Adolescence, youth and adults (Persian)]. Tehran: SAMT; 2005.
42. Lee EK, Sharpe T. Understanding religious/spiritual coping and support resources among African American older adults: A mixed-method approach. Journal of Religion, Spirituality & Aging. 2007; 19(3):55-75. doi: 10.1300/j496v19n03_05 [DOI:10.1300/J496v19n03_05]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی پژوهشی سالمند می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ageing

Designed & Developed by : Yektaweb