دوره 13، شماره 1 - ( بهار 1397 )                   جلد 13 شماره 1 صفحات 74-85 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mohammadi R, Fathei M, Hejazi K. Effect of Eight-Weeks Aerobic Training on Serum Levels of Nitric Oxide and Endothelin-1 in Overweight Elderly Men . sija. 2018; 13 (1) :74-85
URL: http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-1323-fa.html
محمدی رضا، فتحی مهرداد، حجازی کیوان. تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی بر سطح سرمی نیتریک اکساید و اندوتلین-1 مردان سالمند با اضافه وزن. سالمند: مجله سالمندی ایران. 1397; 13 (1) :74-85

URL: http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-1323-fa.html


1- گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.
2- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. ، mfathei@um.ac.ir
3- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، موسسه آموزش عالی توس، مشهد، ایران.
چکیده:   (2518 مشاهده)
اهداف فعالیت‌های بدنی مختلف می‌تواند در بهبود سلامتی و ارتقای سطح آمادگی قلبی‌عروقی افراد نقش مهم و ارزنده‌ای داشته باشد. هدف از این پژوهش تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی بر سطوح برخی عوامل خطرزای قلبی‌عروقی مردان سالمند با اضافه وزن بود.
مواد و روش ها در این مطالعه نیمه‌تجربی، ۲۴ مرد سالمند با اضافه وزن بر اساس نمایه توده بدن در دو گروه تجربی (۱۲نفر) و کنترل (۱۲ نفر) با دامنه سنی در گروه تمرین تناوبی هوازی ۳/۳۴±۷۳/۵۰ و گروه کنترل ۳/۴۴±۷۱/۳۳ به روش نمونه‌گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. آزمودنی‌ها به مدت هشت هفته، سه روز در هر هفته و هر جلسه ۴۵ تا ۶۰ دقیقه به انجام تمرینات تناوبی هوازی پرداختند. نمونه خونی پیش از شروع و پس از پایان مداخله تمرینی جمع‌آوری شد. با استفاده از نرم‌افزار SPSS ویرایش ۱۶، مقایسه میانگین‌های درون‌گروهی و بین‌گروهی از روش آماری به ترتیب تی همبسته و تحلیل کوواریانس (MANOVA) محاسبه شد و نتایج در سطح معنی‌داری  P<۰/۰۵ تجزیه‌وتحلیل شدند.
یافته ها هشت هفته تمرینی تناوبی هوازی به کاهش معنی‌دار متغیرهای وزن، نمایه توده بدن و درصد چربی بدن منجر شد ( P<۰/۰۵). همچنین سطوح اندوتلین-۱ سرمی در پایان دوره کاهش معنی‌دار یافت ( P=۰/۰۵). سطح نیتریک اکساید نیز در پایان دوره افزایش معنی‌دار یافت (۰/۰۵≥P). 
نتیجه گیری این نتایج حاکی از آن است که هشت هفته تمرین تناوبی هوازی از طریق افزایش نیتریک اکساید و کاهش اندوتلین-۱ می‌تواند در بهبود سلامت قلب و عروق و کاهش خطر بیماری آتروسکلروز مؤثر باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود از تمرینات تناوبی هوازی برای پیشگیری از آثار سوء ناشی از افزایش بروز بیماری آترواسکلروزیس استفاده شود.
متن کامل [PDF 2735 kb]   (1144 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1804 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۷/۱/۱۲

فهرست منابع
1. Kim DY, Jung SY. Effect of aerobic exercise on risk factors of cardiovascular disease and the apolipoprotein B/apolipoprotein a-1 ratio in obese woman. Journal of Physical Therapy Science. 2014; 26(11):1825–9. doi: 10.1589/jpts.26.1825 [DOI:10.1589/jpts.26.1825]
2. Puska P, Norrving B, Mendis S. Global atlas on cardiovascular disease prevention and control. Geneva: World Health Organization; 2011.
3. Mir E, Attarzadeh Hosseini SR, Hejazi K, Mir Sayeedi M. [Effect of eight weeks of endurance and resistance training on serum adiponectin and Insulin re-sistance index of inactive elderly men (Persian)]. Journal of Gorgan University of Medical Sciences. 2016; 18(1):69-77.
4. Olivetti G, Giordano G, Corradi D, Melissari M, Lagrasta C, Gambert SR, et al. Gender differences and aging: Effects on the human heart. Journal of the American College of Cardiology. 1995; 26(4):1068–79. doi: 10.1016/0735-1097(95)00282-8 [DOI:10.1016/0735-1097(95)00282-8]
5. Miyauchi T, Masaki T. Pathophysiology of endothelin in the cardiovascular system. 1999; 61(1):391–415. doi: 10.1146/annurev.physiol.61.1.391 [DOI:10.1146/annurev.physiol.61.1.391]
6. Guang-da X, Yun-lin W. Regular aerobic exercise training improves endothelium-dependent arterial dilation in patients with impaired fasting glucose. Di-abetes Care. 2004; 27(3):801–2. doi: 10.2337/diacare.27.3.801 [DOI:10.2337/diacare.27.3.801]
7. Zhang W, Li XJ, Zeng X, Shen DY, Liu CQ, Zhang H-J, et al. Activation of nuclear factor-κB pathway is responsible for tumor necrosis factor-α-induced up-regulation of endothelin B2 receptor expression in vascular smooth muscle cells in vitro. Toxicology Letters. 2012; 209(2):107–12. doi: 10.1016/j.toxlet.2011.12.005 [DOI:10.1016/j.toxlet.2011.12.005]
8. Green DJ, Maiorana A, O'Driscoll G, Taylor R. Effect of exercise training on endothelium-derived nitric oxide function in humans. The Journal of Physiolo-gy. 2004; 561(1):1–25. doi: 10.1113/jphysiol.2004.068197 [DOI:10.1113/jphysiol.2004.068197]
9. Franke WD, Anderson DF. Relationship between physical activity and risk factors for cardiovascular disease among law enforcement officers. Journal of Occupational and Environmental Medicine. 1994; 36(10):1127–32. doi: 10.1097/00043764-199410000-00016 [DOI:10.1097/00043764-199410000-00016]
10. Jarrete AP, Novais IP, Nunes HA, Puga GM, Delbin MA, Zanesco A. Influence of aerobic exercise training on cardiovascular and endocrine-inflammatory biomarkers in hypertensive postmenopausal women. Journal of Clinical & Translational Endocrinology. 2014; 1(3):108–14. doi: 10.1016/j.jcte.2014.07.004 [DOI:10.1016/j.jcte.2014.07.004]
11. Krause M, Rodrigues-Krause J, O'Hagan C, Medlow P, Davison G, Susta D, et al. The effects of aerobic exercise training at two different intensities in obe-sity and type 2 diabetes: implications for oxidative stress, low-grade inflammation and nitric oxide production. European Journal of Applied Physiology. 2013; 114(2):251–60. doi: 10.1007/s00421-013-2769-6 [DOI:10.1007/s00421-013-2769-6]
12. Buttar HS, Li T, Ravi N. Prevention of cardiovascular diseases: Role of exercise, dietary interventions, obesity and smoking cessation. Experimental & Clin-ical Cardiology. 2005; 10(4):229-49. PMCID: PMC2716237 [PMID] [PMCID]
13. Kromhout D. Prevention of coronary heart disease by diet and lifestyle: evidence from prospective cross-cultural, cohort, and intervention studies. Circula-tion. 2002; 105(7):893–8. doi: 10.1161/hc0702.103728 [DOI:10.1161/hc0702.103728]
14. Sternfeld B, Ainsworth BE, Quesenberry CP. Physical activity patterns in a diverse population of women. Preventive Medicine. 1999; 28(3):313–23. doi: 10.1006/pmed.1998.0470 [DOI:10.1006/pmed.1998.0470]
15. Bartlett JE, Kotrlik JW, Higgins CC. Organizational research: Determining appropriate sample size in survey research appropriate sample size in survey re-search. Information Technology, Learning, and Performance Journal. 2001; 19(1):43-50.
16. American College of Sports Medicine. ACSM's guidelines for exercise testing and prescription. Philadelphia, Pennsylvania: Lippincott Williams & Wil-kins; 2013.
17. Irving BA, Davis CK, Brock DW, Weltman JY, Swift D, Barrett EJ, et al. Effect of exercise training intensity on abdominal visceral fat and body composi-tion. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2008; 40(11):1863–72. doi: 10.1249/mss.0b013e3181801d40 [DOI:10.1249/MSS.0b013e3181801d40]
18. Donnelly J, Smith B, Jacobsen D, Kirk E, Dubose K, Hyder M, et al. The role of exercise for weight loss and maintenance. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology. 2004; 18(6):1009–29. doi: 10.1016/s1521-6918(04)00083-6 [DOI:10.1016/S1521-6918(04)00083-6]
19. Slentz CA, Duscha BD, Johnson JL, Ketchum K, Aiken LB, Samsa GP, et al. Effects of the amount of exercise on body weight, body composition, and measures of central obesity. Archives of Internal Medicine. 2004; 164(1):31. doi: 10.1001/archinte.164.1.31 [DOI:10.1001/archinte.164.1.31]
20. Marra CC, Bottaro MM, Oliveira RJ, Novaes JS. Effect of moderate and high intensity aerobic exercise on body composition in over weight men. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2003; 35(Supplement 1):S308. doi: 10.1097/00005768-200305001-01705 [DOI:10.1097/00005768-200305001-01705]
21. De Glisezinski I, Moro C, Pillard F, Marion-Latard F, Harant I, Meste M, et al. Aerobic training improves exercise-induced lipolysis in SCAT and lipid utilization in overweight men. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism. 2003; 285(5):E984–E990. doi: 10.1152/ajpendo.00152.2003 [DOI:10.1152/ajpendo.00152.2003]
22. Martins C, Morgan LM, Bloom SR, Robertson MD. Effects of exercise on gut peptides, energy intake and appetite. Journal of Endocrinology. 2007; 193(2):251–8. doi: 10.1677/joe-06-0030 [DOI:10.1677/JOE-06-0030]
23. Horowitz JF. Fatty acid mobilization from adipose tissue during exercise. Trends in Endocrinology & Metabolism. 2003; 14(8):386–92. doi: 10.1016/s1043-2760(03)00143-7 [DOI:10.1016/S1043-2760(03)00143-7]
24. Ghahremani Moghaddam M, Hejazi K. [Effect of aerobic training on Endothelin-1 and Malondialdehyde in inactive elderly women (Persian)]. Journal of Gorgan University of Medical Sciences. 2016; 18(3):52-57.
25. Maeda S, Tanabe T, Miyauchi T, Otsuki T, Sugawara J, Iemitsu M, et al. Aerobic exercise training reduces plasma endothelin-1 concentration in older women. Journal of Applied Physiology. 2003; 95(1):336–41. doi: 10.1152/japplphysiol.01016.2002 [DOI:10.1152/japplphysiol.01016.2002]
26. Muratli HH, Çelebi L, Hapa O, Biçimoğlu A. Comparison of plasma endothelin levels between osteoporotic, osteopenic and normal subjects. BMC Mus-culoskeletal Disorders. 2005; 6(1):49. doi: 10.1186/1471-2474-6-49 [DOI:10.1186/1471-2474-6-49]
27. Donato A, Lesniewski L, Delp M. he effects of aging and exercise training on endothelin-1 vasoconstrictor responses in rat skeletal muscle arterioles. Cardi-ovascular Research. 2005; 66(2):393–401. doi: 10.1016/j.cardiores.2004.10.023 [DOI:10.1016/j.cardiores.2004.10.023]
28. Suen RS, Rampersad SN, Stewart DJ, Courtman DW. Differential roles of endothelin-1 in angiotensin II-induced atherosclerosis and aortic aneurysms in apolipoprotein E-null mice. The American Journal of Pathology. 2011; 179(3):1549–59. doi: 10.1016/j.ajpath.2011.05.014 [DOI:10.1016/j.ajpath.2011.05.014]
29. Radovanovic D, Stankovic N, Ponorac N, Nurkic M, Bratic M. Oxidative stress in young judokas: effects of four week pre-competition training period. Ar-chives of Budo. 2012; 8:147–51. doi: 10.12659/aob.883328 [DOI:10.12659/AOB.883328]
30. Egginton S. Unorthodox angiogenesis in skeletal muscle. Cardiovascular Research. 2001; 49(3):634–46. doi: 10.1016/s0008-6363(00)00282-0 [DOI:10.1016/S0008-6363(00)00282-0]
31. Cunningham KS, Gotlieb AI. The role of shear stress in the pathogenesis of atherosclerosis. Laboratory Investigation. 2004; 85(1):9–23. doi: 10.1038/labinvest.3700215 [DOI:10.1038/labinvest.3700215]
32. Higashi Y, Yoshizumi M. Exercise and endothelial function: Role of endothelium-derived nitric oxide and oxidative stress in healthy subjects and hyperten-sive patients. Pharmacology & Therapeutics. 2004; 102(1):87–96. doi: 10.1016/j.pharmthera.2004.02.003 [DOI:10.1016/j.pharmthera.2004.02.003]
33. Harrison Dg, Widder J, Grumbach I, Chen W, Weber M, Searles C. Endothelial mechanotransduction, nitric oxide and vascular inflammation. Journal of In-ternal Medicine. 2006; 259(4):351–63. doi: 10.1111/j.1365-2796.2006.01621.x [DOI:10.1111/j.1365-2796.2006.01621.x]
34. Irani K. Oxidant signaling in vascular cell growth, death, and survival: A review of the roles of reactive oxygen species in smooth muscle and endothelial cell mitogenic and apoptotic signaling. Circulation Research. 2000; 87(3):179–83. doi: 10.1161/01.res.87.3.179 [DOI:10.1161/01.RES.87.3.179]
35. Xu Q. Role of heat shock proteins in atherosclerosis. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 2002; 22(10):1547–59. doi: 10.1161/01.atv.0000029720.59649.50 [DOI:10.1161/01.ATV.0000029720.59649.50]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی پژوهشی سالمند می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Ageing

Designed & Developed by : Yektaweb