دوره 14، شماره 2 - ( تابستان 1398 )                   جلد 14 شماره 2 صفحات 178-187 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.32598/sija.13.10.150


XML English Abstract Print


1- گروه مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
2- گروه مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. ، amakarem2001@yahoo.com
3- گروه مشاوره، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
چکیده:   (4209 مشاهده)

اهداف سلامت اجتماعی یکی از ابعاد سلامت است و کیفیت زندگی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه انسانی است. سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی مقوله‌های حائز اهمیت در حوزه سالمندی هستند. این مطالعه با هدف مقایسه سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی سالمندان مقیم و غیرمقیم آسایشگاه‌های سالمندی شهر تهران در سال ۱۳۹۴ انجام پذیرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی‌تحلیلی که به روش مقطعی انجام پذیرفت، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سالمندان مقیم و غیرمقیم آسایشگاه‌های سالمندی شهر تهران بود. نمونه پژوهش ۴۳۴ نفر بودند و به دو گروه ۲۱۷ نفره تقسیم شدند. نمونه‌گیری در سالمندان مقیم خوشه‌ای‌تصادفی و در سالمندان غیرمقیم به صورت دردسترس انجام پذیرفت. پس از تأیید کمیته اخلاق و کسب رضایت آگاهانه، جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه جمعیت‌شناختی، مقیاس سلامت اجتماعی کیز و پرسش‌نامه کیفیت زندگی سالمندان آغاز شد. سپس داده‌ها وارد نرم‌افزار SPSS شدند و به وسیله شاخص‌های آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار، همچنین از طریق آزمون‌های خی‌دوی پیرسون، کلموگروف‌اسمیرنوف و تی مستقل توصیف و تحلیل شدند.
یافته ها: ۲۱۷ نفر (۱۴۴ زن و ۷۳ مرد) سالمند مقیم و ۲۱۷ نفر (۱۳۲ زن و ۸۵ مرد) سالمند غیرمقیم وارد مطالعه شدند. دو گروه از نظر جنسیت و سن و سطح تحصیلات همتا بودند (۰/۰۵‌p). میانگین و انحراف معیار سلامت اجتماعی در سالمندان مقیم و غیرمقیم در آسایشگاه‌های سالمندی شهر تهران به ترتیب ۷/۸۷±۴۵/۹۲ و ۲۵/۹۱±۴۷/۸ بود و این متغیر در این دو گروه تفاوت معناداری نداشت (۰/۰۵‌p).
نتیجه گیری: سطح سلامت اجتماعی سالمندان مقیم و غیرمقیم آسایشگاه‌های سالمندی شهر تهران به ترتیب در حد ضعیف و متوسط بود. همچنین کیفیت زندگی سالمندان مقیم و غیرمقیم آسایشگاه‌های سالمندی شهر تهران به ترتیب در حد ضعیف و متوسط بود. بر اساس یافته‌ها اقامت در آسایشگاه‌های سالمندی تأثیر معناداری بر سطح سلامت اجتماعی سالمندان ندارد، اما همین موضوع به طور معناداری بر کیفیت زندگی سالمندان تأثیرگذار است.

متن کامل [PDF 4306 kb]   (6983 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (516 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سالمند شناسی
دریافت: 1395/3/21 | پذیرش: 1396/12/18 | انتشار: 1398/5/9